Publikacje

Status wierzyciela rzeczowego w postępowaniu sanacyjnym

14.05.2018 |     Bartosz Sierakowski
Źródło: Monitor Prawa Handlowego

W artykule poruszono zagadnienie statusu wierzyciela rzeczowego w postępowaniu sanacyjnym. Analizie poddano zakres objęcia z mocy prawa układem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo w sytuacji gdy okazuje się, że wartość przedmiotu zabezpieczenia jest niższa niż wysokość zabezpieczonej wierzytelności (problem tzw. niedobezpieczenia). Autor wskazuje, jakie uprawnienia posiada wierzyciel rzeczowy w zakresie możliwości podważenia ustalonej przez zarządcę siły głosu w postępowaniu sanacyjnym. Analizie poddano również – budzące ogromne wątpliwości orzecznicze i doktrynalne – zagadnienie skuteczności cesji wierzytelności przyszłych wobec masy sanacyjnej. W tym zakresie autor stawia tezę o koniczności jednoznacznego rozstrzygnięcia tej kwestii przez Sąd Najwyższy albo – nawet – interwencji ustawodawcy. Na koniec poruszono zagadnienie uprawnienia zastawnika do przejęcia na własność przedmiotu zastawu rejestrowego. Postawiono tezę, że pomimo otwarcia postępowania sanacyjnego taka możliwość nie jest wyłączona, gdyż pod pojęciem „egzekucja” nie mieści się zaspokojenie wierzyciela w drodze przejęcia zastawu na własność.

Doradca restrukturyzacyjny Bartosz Sierakowski autorem artykułu w Monitorze Prawa Handlowego.

Informacje dotyczące publikacji tutaj.