Dla Inwestorów

Kraków Business Park – sprzedaż wierzytelności

05.09.2018

Syndyk masy upadłości Kraków Business Park sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zabierzowie (nr KRS: 166200, dalej: „Spółka) zaprasza do składania ofert nabycia wierzytelności odszkodowawczych oraz innych wierzytelności przysługujących Spółce.

Zestawienie wierzytelności będących przedmiotem sprzedaży zostanie udostępnione na prośbę zainteresowanych po uprzednim kontakcie z Syndykiem na adres mailowy kbp@zfrsa.pl.

Regulamin sprzedaży w trybie konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej Syndyka: www.zfrsa.pl zakładka „Dla Inwestorów”.

Termin na składanie ofert rozpoczyna swój bieg po upływie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia i upływa w dniu 03.10.2018 r.

Zainteresowanych złożeniem oferty nabycia wierzytelności uprasza się o składnie ofert listem poleconym, bądź osobiście, na niżej wskazany adres syndyka:
Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań

z dopiskiem „Kraków Business Parkk

In­for­ma­cje i do­ku­men­ty do­ty­czą­ce sprzedarzy wierzytelności:

  1. Regulamin konkursu ofert
  2. Załącznik