Dla Inwestorów

Regulamin przetargu na sprzedaż znaków towarowych Kraków Business Park sp. z o.o. w Zabierzowie w postępowaniu upadłościowym

28.05.2020

REGULAMIN

przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż znaków towarowych

wchodzących w skład masy upadłości Kraków Business Park sp. z o.o. w Zabierzowie

w postępowaniu upadłościowym prowadzonym

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

(sygn. akt VIII GUp 12/14)

 

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego (dalej jako: „Przetarg”) na zbycie znaków towarowych wchodzących w skład masy upadłości Kraków Business Park sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS nr 0000166200, dalej jako: „KBP””) określonych w § 3 ust. 1.

2. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. oddział w Poznaniu (dalej jako: „Syndyk”), wyznaczona syndykiem masy upadłości KBP postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 14 kwietnia 2016 r. (sygn. akt VIII GUp 12/14/S).

3. Celem przetargu jest uzyskanie najwyższej ceny.

4. Czynności związane z Przetargiem wykonuje Syndyk lub osoba przez Syndyka upoważniona.

§ 2.
PODSTAWA PRAWNA

1. Przetarg jest przeprowadzany na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm., dalej jako: „k.c.”).

2. Sędzia-komisarz postanowieniem z dnia 18 lipca 2018 r.  na podstawie art. 213 ust. 1 i art. 326 w zw. z art. 334 ust. 1 na podstawie art. 323 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (w brzmieniu sprzed dnia 1 stycznia 2016 r., dalej jako: „p.u.n.”) oraz art. 449 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 tj. DDz.U. z 2020 r. poz 814)., sygn. akt VIII GUp 12/14 wyraził zgodę na sprzedaż znaków towarowych wchodzących w skład masy upadłości KBP wymienionych w § 3, 
z zachowaniem warunków określonych w niniejszym regulaminie. W Przetargu wyłączono zastosowanie przepisów art. 320 i 321 w związku z art. 334 p.u.n. 

§ 3.
PRZEDMIOT PRZETARGU

1. Przedmiotem Przetargu są łącznie następujące znaki towarowe wchodzące w skład masy upadłości KBP:

1) znak towarowy „KBP” objęty prawem ochronnym nr 197821 Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: „Znak towarowy nr 1”),
2) znak towarowy „Kraków Business Park” objęty prawem ochronnym nr 197223 Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: „Znak towarowy nr 2”).

2. Przedmioty Przetargu są opisane szczegółowo w operacie szacunkowym, sporządzonym na zlecenie syndyka, dostępnym do wglądu po wcześniejszym uzgodnieniu z Syndykiem.

3. Prawo ochronne do Znaku towarowego nr 1-2 można zweryfikować w jawnym rejestrze znaków towarowych prowadzonym przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Patentowego: https://uprp.gov.pl/pl

4. Ewentualne dalsze pytania odnośnie do przedmiotu Przetargu, należy kierować do Syndyka na dane kontaktowe wskazane w § 17 ust. 5 pkt 1-3.

§ 4.
CENA WYWOŁAWCZA

1. Cena wywoławcza Znaku towarowego nr 1-2 wynosi 54 900,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych)

2. Podane wartości są wartościami netto i zostaną powiększone o obowiązujący w momencie przeniesienia własności znaków towarowych podatek VAT z zastrzeżeniem, że sprzedaż Znaku towarowego nr 1 i Znaku towarowego nr 2 zgodnie z przepisami o podatku VAT podlega zwolnieniu z podatku VAT, jednak w przypadku zmiany wykładni przepisów, bądź zmiany przepisów Oferent/Nabywca będzie zobowiązany do dopłaty różnicy wynikającej z obciążenia podatkiem VAT. W przypadku wystąpienia ww. zmian Syndyk może również zmienić wyniki przetargu, w tym również stwierdzić zamknięcie przetargu bez wyboru zwycięskiej oferty.

§ 5.
WARUNKI PRZETARGU

1. W Przetargu mogą brać udział osoby, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 331 k.c.

2. W Przetargu nie może uczestniczyć Syndyk oraz osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej. Odpowiednio stosuje się art. 157a ust. 2 p.u.n.

3. Jeżeli Oferenta reprezentuje inna osoba do oferty dołącza się oryginał pełnomocnictwa w formie pisemnej do uczestnictwa w przetargu oraz nabycia znaku towarowego.

4. Każdy z oferentów ponosi we własnym zakresie koszty związane z udziałem w Przetargu.

§ 6.
OFERTA

1. Oferent składa ofertę dotyczącą Znaku towarowego nr 1 i Znaku towarowego nr 2 łącznie stanowiących Przedmiot Przetargu.

2. Niedopuszczalne jest złożenie oferty uzależniającej zawarcie umowy sprzedaży Przedmiotu Przetargu od spełnienia warunku.

3. Oferta powinna spełniać wszystkie warunki wymienione w niniejszym Regulaminie oraz zawierać w szczególności:

1) dokładne oznaczenie Oferenta – imię i nazwisko (firmę), adres zamieszkania (siedzibę), adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail,
2) kopię dowodu osobistego (w przypadku, gdy Oferentem jest osoba fizyczna),
3) wypis z właściwego rejestru przedsiębiorców (w przypadku, gdy Oferentem jest przedsiębiorca),
4) oferowaną dokładną cenę netto,
5) pisemne oświadczenie, że Oferent nie należy do kręgu osób, o których mowa w § 5 ust. 2,
6) pisemne oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym Przedmiotu Przetargu i nie wnosi żadnych zastrzeżeń,
7) pisemne oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Regulamin Przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń,
8) czytelny podpis Oferenta.

4. Oferty niespełniające warunków określonych ust. 3 oraz w § 5, oraz § 8 ust. 4, a także w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w § 5 ust. 2, będą odrzucane, z zastrzeżeniem § 11 ust. 10.

5. Oferty z ceną poniżej wartości wskazanej w § 4 ust. 1 będą bezwarunkowo odrzucane.

§ 7.
SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferent zobowiązany jest do przesłania listem priorytetowym pisemnych ofert w terminie określonym w Ogłoszeniu o Przetargu. Oferty można również składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

2. Ofertę składa się na adres wskazany w § 17 ust. 5 pkt 1. 

3. Datą złożenia oferty jest data osobistego złożenia oferty albo data wysłania oferty na ten adres. Termin do wniesienie oferty w przypadku jej wysłania uznaje się za zachowany wyłącznie w przypadku, gdy oferta została wysłana w terminie, o którym mowa w ust. 1 i doręczono ją w ciągu 3 dni od dnia upływu tego terminu.

4. Na kopercie powinno znajdować się oznaczenie Oferenta ze wskazaniem adresu korespondencyjnego wraz z widoczną informacją o treści: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA W PRZETARGU KBP NR”, wraz ze wskazaniem numeru Przetargu wskazanego w Ogłoszeniu o Przetargu.

5. Koperta z ofertą powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nią bez jej otwarcia oraz w sposób wyłączający możliwość jej otwarcia i zamknięcia bez pozostawiania śladów po otwarciu.

6. Uczestnikiem Przetargu jest Oferent, który przystąpił do Przetargu z zachowaniem wszystkim postanowień Regulaminu.

7. Oferta wiąże Oferenta przez okres 3 miesięcy od terminu, o którym mowa w ust. 1.

8. Po zakończeniu Przetargu oferty nie podlegają zwrotowi.

§ 8.
WADIUM

1. Warunkiem przystąpienia do Przetargu jest wniesienie wadium.

2. Wadium jest wnoszone wyłącznie w pieniądzu i wynosi 5% wartości Znaku towarowego 1 i Znaku towarowego nr 2 objętych ofertą z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

3. Wadium wnosi się na rachunek bankowy o nr 85 1090 2590 0000 0001 2314 6660, z podaniem tytułu przelewu: „WADIUM KBP” oraz oznaczenia Oferenta.

4. Potwierdzenie wniesienia wadium stanowi załącznik do oferty. Potwierdzenie musi wskazywać na fakt zaksięgowania transakcji na koncie.

5. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium zwraca się bez odsetek oraz nie podlega waloryzacji.

6. Wadium uiszczone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał (Zwycięzca Przetargu), zalicza się na poczet ceny nabycia Znaku towarowego nr 1 i Znaku towarowego nr 2.

7. Niewniesienie wadium jest równoznaczne z nieprzystąpieniem do Przetargu.

8. Wadium wniesione przez Oferenta, który nie został Uczestnikiem Przetargu podlega zwrotowi zgodnie z ust. 5.

§ 9.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

1. Ogłoszenie o Przetargu podaje się do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Syndyka: zfrsa.pl w zakładce „Dla Inwestorów” (dalej jako: „strona internetowa”) oraz w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. Ponadto Syndyk może w dowolny sposób indywidualnie poinformować o Przetargu potencjalnych oferentów.

2. Ogłoszenie powinno zawierać co najmniej informacje o:

1)możliwości składania ofert,
2)terminie, do którego należy składać oferty,
3)sposobie składania ofert,
4)adresie, na jaki należy składać oferty,
5)adresie strony internetowej Syndyka,
6)regulaminie Przetargu.

3. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia 
w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

4. Syndyk może przedłużyć termin składania ofert. O przedłużeniu terminu do składania ofert Syndyk zawiadamia wyłącznie na swojej stronie internetowej.

5. Najpóźniej z dniem Ogłoszenia o Przetargu Syndyk opublikuje Regulamin na stronie internetowej.

§ 10.
KOMISJA PRZETARGOWA

1. Syndyk dokonuje wyboru Komisji Przetargowej (dalej jako: „Komisja”), która w jego imieniu przeprowadza Przetarg oraz sporządza i kompletuje odpowiednie dokumenty przetargowe wymagane do przeniesienia własności znaków towarowych stanowiących przedmiot Przetargu.

2. Komisja składa się z co najmniej 3 osób.

3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji Przetargowej (dalej jako: „Przewodniczący”) wyznaczony przez Syndyka.

4. Komisja podejmuje uchwały, które zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego.

5. Komisja działa na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

§ 11.
PRZETARG

1. Przetarg prowadzi Przewodniczący.

2. Przetarg odbywa się w trybie niejawnym.

3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli co najmniej jeden 
z uczestników złożył ofertę odpowiadającą warunkom Przetargu dotyczącą Znaku towarowego nr 1 i Znaku towarowego nr 2 będących przedmiotem Przetargu.

4. Przewodniczący ustala liczbę otrzymanych ofert w 3 dni po upływie terminu składania ofert i wyznacza termin ich otwarcia, nie później niż w terminie następnych 3 dni. W przypadku braku ofert Przewodniczący stwierdza zamknięcie przetargu z powodu nieprzystąpienia oferentów do Przetargu.

5. Komisja otwiera koperty z ofertami w kolejności chronologicznej (według daty wpływu), weryfikuje terminowość złożenia ofert i wniesienia wadium, a następnie dokonuje ich szczegółowej merytorycznej analizy. Przewodniczący stwierdza zamknięcie przetargu 
w przypadku braku Uczestników Przetargu.

6. Komisja według uznania w drodze uchwały wybiera najkorzystniejszą ofertę lub oferty, bądź stwierdza zamknięcie Przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert. 

7. Komisja w drodze uchwały odrzuca oferty nieodpowiadające warunkom Przetargu. Komisja odrzuca również oferty nieczytelne lub budzące uzasadnione wątpliwości co do ich treści.

8. W przypadku złożenia równorzędnych ofert dotyczących tych samych znaków towarowych, Komisja wybiera ofertę korzystniejszą, przyjmuje ofertę w części zgodnie z ust. 6 albo wzywa Uczestników Przetargu do zaoferowania nowej ceny w terminie 7 dni.

9. Komisja może wezwać Uczestnika Przetargu do uzupełnienia, doprecyzowania lub wyjaśnienia oferty w terminie 7 dni.

10. Komisja nie uzasadnia wyboru lub braku wyboru oferty.

11. Oferenci nie biorą udziału w czynnościach przeprowadzanych w ramach Przetargu.

§ 12.
PROTOKÓŁ Z PRZETARGU

1. Z Przetargu sporządza się protokół, który składa się do akt postępowania upadłościowego KBP.

 

2. Protokół zawiera:

1) termin i miejsce przeprowadzenia Przetargu,
2) oznaczenie Przedmiotu przetargu,
3) wskazanie osób dopuszczonych i niedopuszczonych do Przetargu wraz z uzasadnieniem,
4) rozstrzygnięcie podjęte przez Komisję,
5) wskazanie Zwycięzcy Przetargu wraz ze znakami towarowymi,
6) datę i miejsce sporządzenia protokołu,
7) imiona i nazwiska Przewodniczące oraz członków Komisji.

3. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji Przetargowej, podpisują go Przewodniczący oraz wszyscy członkowie Komisji.

4. Data podpisania protokołu jest datą zakończenia Przetargu.

5. Protokół z Przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży znaków towarowych.

§ 13.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

1. Przewodniczący zawiadamia pisemnie Zwycięzcę Przetargu o wyniku przetargu 
w terminie 7 dni od zakończenia Przetargu, zgodnie z zasadami przewidzianymi w § 15. Do zawiadomienia dołącza się kopię Protokołu z Przetargu.

2. Wyniki Przetargu Syndyk publikuje na stronie internetowej.

§ 14.
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Nabywcą jest Zwycięzca Przetargu, który jest zobowiązany do nabycia znaków towarowych w drodze umowy sprzedaży zawartej w formie pisemnej po cenie wskazanej 
w ofercie.

2. Syndyk zawiera umowę sprzedaży z Nabywcą w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z Przetargu. Syndyk może w uzasadnionych przypadkach wydłużyć termin. Na żądanie i koszt Nabywcy zawarcie umowy sprzedaży może być poprzedzone zawarciem umowy przedwstępnej.

3. Syndyk wskazuje termin oraz miejsce zawarcia umowy sprzedaży. 

4. Jeżeli Nabywca znaków towarowych nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w formie pisemnej w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Syndyk może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium przepada na rzecz masy upadłości.

5. Jeżeli zawarcie umowy nie nastąpi z przyczyn, za które Nabywca Znaku towarowego nr 1 i Znaku towarowego nr 2 nie ponosi odpowiedzialności, wpłacone przez niego wadium podlega zwrotowi na warunkach wskazanych w § 8 ust. 5. Artykuł 704 § 2 zd. 3 k.c. nie stosuje się.

6. Cenę nabycia Nabywca uiszcza jednorazowo w drodze przelewu na wskazany przez Syndyka rachunek bankowy, o którym mowa w § 8 ust. 3. Cena nabycia powinna znaleźć się na wskazanym rachunku bankowym na co najmniej 3 dni przed dniem wyznaczonym na zawarcie umowy sprzedaży w formie pisemnej.

7. Nieuiszczenie w terminie ceny nabycia przez Nabywcę lub jedynie częściowe jej uiszczenie uznaje się za uchylenie od zawarcia umowy i powoduje skutek, o którym mowa 
w ust. 4.

8. KBP nie jest odpowiedzialna względem Nabywcy w tytułu rękojmi za braki lub wady sprzedawanych znaków towarowych. Nabywcy nie przysługuje prawo zwrotu nabytych znaków towarowych.

9. Nabywca ponosi wszelkie koszty, w szczególności opłaty i podatki, związane umową sprzedaży.

10. Koszty związane z nabywanym Przedmiotem Przetargu, w szczególności obciążenia podatkowe, ponosi Nabywca od dnia przeniesienia własności Przedmiotu Przetargu.

11. Sprzedaż dokonana w ramach postepowania upadłościowego, zgodnie z art. 313 ust. 1 
i 2 p.u.n., ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

12. Protokolarne przekazanie dokumentów dotyczących Znaku towarowego nr 1 i Znaku towarowego nr 2 objętych umową sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od jej zawarcia.

§ 15.
ZAWIADOMIENIA

1. Zawiadomienia związane z Przetargiem dokonywane są poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej lub w drodze indywidualnych zawiadomień skierowanych pisemnie do poszczególnych Oferentów.

2. Zawiadomienia pisemne kierowane są na adres korespondencyjny Oferenta wskazany na kopercie z ofertą zgodnie z § 7 ust. 4. Zawiadomienia pisemne uważa się za doręczone 
z upływem 7 dni od dnia nadania zawiadomienia listem poleconym.

§ 16.
ZMIANA REGULAMINU

1. Ogłoszenie o Przetargu oraz Regulamin mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny do dnia poprzedzającego dzień wyznaczony, jako ostatni dzień składania ofert. 

2. Zawiadomienie o zmianie Regulaminu zostanie umieszczone na stronie internetowej.

§ 17.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

2. Uczestnictwo w Przetargu oznacza potwierdzenie, że Oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść, przyjmuje jego treść bez zastrzeżeń oraz zobowiązany jest do jego przestrzegania.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie obowiązują odpowiednie przepisy prawa.

4. Zastrzega się możliwość odwołania przez Syndyka Przetargu w całości lub w części lub też jego unieważnienie na każdym etapie Przetargu bez podania przyczyny.

5. Wszystkie czynności związane z Przetargiem wykonuje Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. oddział w Poznaniu:

1) adres korespondencyjny: Poznań, ul. Grunwaldzka 38 (60-786),
2) telefon: +48 61 222 43 81,
3) adres e-mail: kbp@zfrsa.pl,
4) strona internetowa: zimmermanfilipiak.pl

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 maja 2020 roku.