Dla Inwestorów

ARTIN – sprzedaż pakietu wierzytelności

06.08.2018

Syndyk masy upadłości Artin – Zespół Koordynacji Inwestycji sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Piasecznie (sygn. akt X GUp 181/16) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje o prowadzonym przetargu na sprzedaż pakietu 6 wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 267.999,30 zł.

Cena wywoławcza wynosi 6.670 zł brutto (słownie: sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Oferty spełniające wymagania formalne określone w Regulaminie przetargu wraz z dowodem uiszczenia wadium należy składać w terminie do dnia 10 września 2018 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w dniu 12 września 2018 r. roku o godzinie 13:30 w sali nr 14.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przetargu udzielane są pod numerem (22) 46 81 211. Zapytania prosimy kierować na adres warszawa@zfrsa.pl

Informacje i dokumenty dotyczące przetargu:

  1. Postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.
  2. Ujednolicony regulamin przetargu
  3. Załącznik do regulaminu – informacja o stanie wierzytelności