Dla Inwestorów

Lehmann Agrotechnika - ogłoszenie o sprzedaży udziału we własności nieruchomości (Rzeplin, gm. Żórawina)

10.04.2020

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. jako zarządca w postępowaniu sanacyjnym spółki Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann sp. z o.o. informuje o zamiarze sprzedaży udziału wynoszącego 1⁄2 w prawie własności nieruchomości gruntowej działka 258/2 położonej przy Alei Led 12 w Rzeplinie, w gm. Żórawina, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą WR1K/00216013/1 oraz udziału wynoszącego 1030/10000 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 258/8, położonej w Rzeplinie, w gm. Żórawina, dla któ­rej Sąd Re­jo­no­wy dla Wro­cła­wia­-Krzy­ków pro­wa­dzi księ­gę wie­czy­stą WR1K/00216015/5.

Udział w prawie własności nieruchomości zostanie zbyty za cenę najkorzystniejszą dla masy sanacyjnej, nie niższą jednak niż 1.146.000 zł (jeden milion sto czterdzieści sześć tysięcy zł 00/100).

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacje dot. przedmiotowej nieruchomości oraz możliwości nabycia udziału, prosimy o kontakt na adres mailowy agrotechnika@zfrsa.pl lub o kontakt telefoniczny z poznańskim oddziałem ZFR S.A.