Dla Inwestorów

Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann s.c. – ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Wielkiej Wsi, gm. Buk (działka 392/212)

22.02.2021

Zim­mer­man Fi­li­piak Re­struk­tu­ry­za­cja S.A. ja­ko za­rząd­ca w po­stę­po­wa­niu sa­na­cyj­nym Edy­ty Leh­mann pro­wa­dzą­cej dzia­łal­ność go­spo­dar­czą w ra­mach spół­ki cy­wil­nej Leh­mann Agro­tech­ni­ka Se­ba­stian Leh­mann, Edy­ta Leh­mann s.c. oraz wo­bec Se­ba­stiana Leh­manna pro­wa­dzą­ce­go dzia­łal­ność go­spo­dar­czą pod fir­mą Leh­mann Agro­farms Se­ba­stian Leh­mann oraz w ra­mach spół­ki cy­wil­nej Leh­mann Agro­tech­ni­ka Se­ba­stian Leh­mann, Edy­ta Leh­mann s.c. in­for­mu­je o za­mia­rze sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści grun­to­wej nie­za­bu­do­wanej, ­o po­wierzch­ni 0,0827 ha po­ło­żo­nej w miej­sco­wo­ści Wiel­ka Wieś, w gm. Buk, sta­no­wią­cej dział­kę nr 392/212, dla któ­rej Sąd Re­jo­no­wy w Gro­dzi­sku Wiel­ko­pol­skim pro­wa­dzi księ­gę wie­czy­stą nr PO1S/00046066/0.

Nie­ru­cho­mość zo­sta­nie zby­ta za ce­nę naj­ko­rzyst­niej­szą dla ma­sy sa­na­cyj­nej, nie niż­szą jed­nak niż 92.900,00 zł (dziewięćdziesiąt dwa ty­siące dzie­więć­set zło­tych 00/100).

W ce­lu uzy­ska­nia bar­dziej szcze­gó­ło­wych in­for­ma­cji dot. przedmio­to­wej nie­ru­cho­mo­ści oraz moż­li­wo­ści jej na­by­cia, pro­si­my o kon­takt na ad­res ma­ilo­wy leh­man­n@z­fr­sa.pl lub o kon­takt te­le­fo­nicz­ny z po­znań­skim od­działem ZFR S.A­.