Dla Inwestorów

PCZ – wyniki przetargu nr 3/2020

22.12.2020

Syndyk masy upadłości
PCZ S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu
OGŁASZA, ŻE PRZETARG NR 3/2020

na nieruchomości zlokalizowane w:

  1. Prze­rze­czy­nie Zdro­ju (wo­je­wódz­two dol­no­ślą­skie) – nie­ru­cho­mość grun­to­wa za­bu­do­wa­na bu­dyn­kiem pa­ła­co­wym wraz z ze­spo­łem par­ko­wym oraz nie­ru­cho­mość grun­to­wą nie­za­bu­do­wa­ną za­drze­wio­ną (park)

ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY W DNIU 14 GRUDNIA 2020 R.
W WYNIKU PRZETARGU NR 3/2020 NIE WYŁONIONO ZWYCIĘZCÓW PRZETARGU.