Dla Inwestorów

Sprzedaż nieruchomości gruntowych w woj. wielkopolskim

25.01.2018

ZFR S.A., ja­ko Za­rząd­ca w po­stę­po­wa­niach sa­na­cyj­nych Tran­s-Poz S.A. w restrukturyzacji, za­­­pra­­­sza do skła­­­da­­­nia ofert na za­­­kup nie­­­ru­­­cho­­­mo­­­­­ści. Oso­­­bą ko­­n­ta­­k­to­­­wą jest Ja­­­cek Ha­­m­pe­­l­ski (dy­­­re­­k­tor ope­­­ra­­­cy­­j­ny), tel. 606 491 020, e-ma­­­il: j.ha­­m­pe­­l­ski­­­@z­fr­sa.pl.

Sz­cze­gó­ło­we opi­sy nie­ru­cho­mo­ści moż­na zna­leźć w za­łą­czo­nych te­ase­rach in­we­sty­cyj­nych: Poznań — Nizinna, Motaniec.