Dla Inwestorów

Sprzedaż nieruchomości gruntowych w woj. dolnośląskim, opolskim i pomorskim

18.04.2017

Syn­dyk ma­sy upa­dło­ści PCZ S.A. w upa­dło­ści li­kwi­da­cyj­nej za­pra­sza do skła­da­nia ofert na za­kup nie­ru­cho­mo­ści grun­to­wych. Dział­ki znaj­du­ją się w miej­sco­wo­ściach: Bro­cho­cin (woj. dolnośląskie), Ma­lin (woj. dolnośląskie), Skar­bi­mierz (woj. opolskie), Sz­tu­to­wo (woj. pomorskie), Zię­bi­ce (woj. dolnośląskie). Oso­bą kon­tak­to­wą jest Ja­cek Ham­pel­ski (dy­rek­tor ope­ra­cyj­ny), tel. 606 491 020, e-ma­il: j.ham­pel­ski­@z­fr­sa.pl.

Szczegółowe opisy nieruchomości można znaleźć w załączonych teaserach inwestycyjnych: Brochocin, Malin, Skarbimierz 1Skarbimierz 2Skarbimierz 3Sztutowo, Ziębice.