Inne postępowania

Kontakt:

bc@zfrsa.pl

Postępowania

Baltic Ceramics S.A.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 22 sierpnia 2016 r. zostało otwarte postępowanie sanacyjne dłużnika Baltic Ceramics S.A. z siedzibą w Lubsku.

Z dniem wydania przez Sąd ww. postanowienia, Spółka zachowała prawo zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu. Otwarcie postępowania sanacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność Baltic Ceramics S.A. Od dnia 22 sierpnia 2016 r.  spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą, realizować umowy oraz zawierać nowe kontrakty. Zgodnie z art. 230 i 313 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne zarządca w ciągu 30 dni od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego złoży sędziemu-komisarzowi spis wierzytelności oraz plan restrukturyzacyjny.

Jednocześnie Zarządca wskazuje, iż zaspokojenie wszystkich wierzytelności za okres przed dniem 22 sierpnia 2016 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) nastąpi na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem w postępowaniu sanacyjnym.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego zarządca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: bc@zfrsa.pl.