Inne postępowania

Postępowania

Computec S.A.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 22 listopada 2017 r. (sygn. akt V GRp 1/17) otwarto przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki COMPUTEC S.A. z siedzibą w Świebodzinie (dalej jako "Spółka"). Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została nadzorcą sądowym tego postępowania. Funkcję sędziego-komisarza pełni SSR Anna Lichacz-Bujko.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną COMPUTEC S.A.

Spółka - tak jak dotychczas - prowadzi działalność gospodarczą, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

Podstawowa zmiana polega na:

  • ochronie Spółki przed postępowaniami egzekucyjnymi (zakaz wszczynania egzekucji przeciwko COMPUTEC S.A.)
  • oraz tym, że długi powstałe przed dniem 22 listopada 2017 r. będą podlegały restrukturyzacji na zasadach określonych w propozycjach układowych (propozycje układowe zostaną doręczone każdemu wierzycielowi na adres jego siedziby w najbliższych tygodniach).

Nad przestrzeganiem prawa oraz bieżącą działalnością COMPUTEC S.A. czuwa nadzorca sądowy, bez zgody którego Spółka nie może dokonywać czynności przekraczających tzw. zwykły zarząd.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: computec@zfrsa.pl.

Postanowienie.