Inne postępowania

Postępowania

Computec S.A.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 22 listopada 2017 r. (sygn. akt V GRp 1/17) otwarto przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki COMPUTEC S.A. z siedzibą w Świebodzinie (dalej jako "Spółka"). Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została nadzorcą sądowym tego postępowania. Funkcję sędziego-komisarza pełni SSR Anna Lichacz-Bujko.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną COMPUTEC S.A.

Spółka - tak jak dotychczas - prowadzi działalność gospodarczą, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

Podstawowa zmiana polega na:

  • ochronie Spółki przed postępowaniami egzekucyjnymi (zakaz wszczynania egzekucji przeciwko COMPUTEC S.A.)
  • oraz tym, że długi powstałe przed dniem 22 listopada 2017 r. będą podlegały restrukturyzacji na zasadach określonych w propozycjach układowych (propozycje układowe zostaną doręczone każdemu wierzycielowi na adres jego siedziby w najbliższych tygodniach).

Nad przestrzeganiem prawa oraz bieżącą działalnością COMPUTEC S.A. czuwa nadzorca sądowy, bez zgody którego Spółka nie może dokonywać czynności przekraczających tzw. zwykły zarząd.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: computec@zfrsa.pl.

Postanowienie.


05.07.2019

Układ w przyspieszonym postępowaniu układowym CompuTec S.A. prawomocnie zatwierdzony

+

Z radością informujemy, iż w wyniku oddalenia zażalenia jednego z wierzycieli na postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w przyspieszonym postępowaniu układowym CompuTec S.A. w restrukturyzacji, układ został prawomocnie zatwierdzony.

Sąd Okręgowy w Poznaniu nie podzielił żadnego z zarzutów kierowanych przeciwko układowi, potwierdzając tym samym, iż zaproponowane przez Spółkę warunki nie są rażąco krzywdzące dla wierzyciela przeciwnego układowi, a ponadto, iż układ nie narusza prawa. Jeden z podniesionych zarzutów wymagał również porównania stopnia zaspokojenia wierzycieli na mocy układu, z poziomem ich ewentualnego zaspokojenia po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego. Jednak i ta prognoza wypadła z korzyścią dla układu!

Tym samym, po dwukrotnej pozytywnej weryfikacji warunków przyjętego układu, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. objęła funkcję nadzorcy wykonania układu.

 

18.01.2019

Informacja o zatwierdzeniu układu

+

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 18 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec CompuTec S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Świebodzinie, w którym Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełni funkcję nadzorcy sądowego.

Restrukturyzowana spółka prowadzi działalność w dynamicznie rozwijającej się branży IT, w szczególności oferując autorskie produkty IT, które są dopełnieniem i rozwinięciem rozwiązań SAP Business One.

Pozytywna opinia nadzorcy sądowego na temat wykonania układu oraz zaangażowanie i determinacja samego Dłużnika sprawiły, iż wierzyciele obdarzyli spółkę dużym kredytem zaufania, przyjmując układ zdecydowaną większością głosów (niemalże 90% głosującego kapitału). Sąd Restrukturyzacyjny nie stwierdził istnienia przesłanek uniemożliwiających zatwierdzenie układu, jak również nie miał wątpliwości co do zdolności Dłużnika do jego wykonywania. Dzięki temu wierzyciele już niedługo będą mogli otrzymać pierwsze spłaty w ramach układu!

Gratulujemy!