Inne postępowania

Kontakt:

elektra@zfrsa.pl

Postępowania

ELEKTRA S.A.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 23 kwietnia 2019 r. (sygn. akt X GRp 9/19) otwarto przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki ELEKTRA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"). Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została nadzorcą sądowym tego postępowania. Funkcję sędziego-komisarza pełni SSR Katarzyna Kuć – Kwaśniewicz.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną ELEKTRA S.A.

Spółka - tak jak dotychczas - prowadzi działalność gospodarczą, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

Podstawowa zmiana polega na:

  • ochronie Spółki przed postępowaniami egzekucyjnymi (zakaz wszczynania egzekucji przeciwko ELEKTRA S.A.)
  • oraz tym, że długi powstałe przed dniem 23 kwietnia 2019 r. będą podlegały restrukturyzacji na zasadach określonych w propozycjach układowych (propozycje układowe zostaną doręczone każdemu wierzycielowi na adres jego siedziby).

Nad przestrzeganiem prawa oraz bieżącą działalnością ELEKTRA S.A. czuwa nadzorca sądowy, bez zgody którego Spółka nie może dokonywać czynności przekraczających tzw. zwykły zarząd.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: elektra@zfrsa.pl.


28.07.2020

Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem

+

Nadzorca sądowy informuję, że w toku przyspieszonego postępowania układowego Sędzia-komisarz postanowieniem z dnia 8 czerwca 2020 r. określił następujący tryb przeprowadzenia głosowania nad układem: 

  1. głosowanie odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli,
  2. zawiadomienie wszystkich wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności, oraz jego uzupełnieniu, o możliwości oddania głosu na piśmie, doręczenie im: propozycji układowych z uwzględnieniem art. 117 ust. 1 PrRest, informacji o podziale na kategorie interesów, opinii nadzorcy sądowego o możliwości wykonania układu, karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5, 113, 115-119 PrRest, nastąpi w formie pisemnej nie później niż w terminie 14 dni od stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia i zostanie dokonane przez nadzorcę sądowego, który przeprowadzi procedurę rozsyłania i zbierania głosów na piśmie, stosując odpowiednio art. 219 ust. 2 pkt 2 PrRest
  3. określić, że zmiany propozycji układowych można zgłaszać najpóźniej w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.
  4. nadzorca sądowy przedstawi sędziemu-komisarzowi nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia w formie pisemnej wyniki głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania oraz dowodami doręczenia dokumentów z punktu 2 postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu.

Jednocześnie Nadzorca sądowy informuje, że w dniu 27 lipca 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie zawierające sentencję postanowienia Sędziego-komisarza, a wierzycielom przysługuje możliwość zażalenia postanowienia w terminie tygodnia od dnia ukazania się ww. obwieszczenia.

07.05.2019

Postanowienie o otwarciu postępowania

+