Inne postępowania

Kontakt:

elektra@zfrsa.pl

Postępowania

ELEKTRA S.A.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 23 kwietnia 2019 r. (sygn. akt X GRp 9/19) otwarto przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki ELEKTRA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"). Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została nadzorcą sądowym tego postępowania. Funkcję sędziego-komisarza pełni SSR Katarzyna Kuć – Kwaśniewicz.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną ELEKTRA S.A.

Spółka - tak jak dotychczas - prowadzi działalność gospodarczą, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

Podstawowa zmiana polega na:

  • ochronie Spółki przed postępowaniami egzekucyjnymi (zakaz wszczynania egzekucji przeciwko ELEKTRA S.A.)
  • oraz tym, że długi powstałe przed dniem 23 kwietnia 2019 r. będą podlegały restrukturyzacji na zasadach określonych w propozycjach układowych (propozycje układowe zostaną doręczone każdemu wierzycielowi na adres jego siedziby).

Nad przestrzeganiem prawa oraz bieżącą działalnością ELEKTRA S.A. czuwa nadzorca sądowy, bez zgody którego Spółka nie może dokonywać czynności przekraczających tzw. zwykły zarząd.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: elektra@zfrsa.pl.


07.05.2019

Postanowienie o otwarciu postępowania

+