Inne postępowania

Kontakt:

elsett@zfrsa.pl

Postępowania

ELSETT Electronics Team Power sp. z o.o. sp. k.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań- Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 20 grudnia 2018 r. (sygn. akt XI GRp 27/28) otwarto przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki ELSETT Electronics Team Power spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Lesznie (dalej jako "Spółka"). Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została nadzorcą sądowym tego postępowania. Funkcję sędziego-komisarza pełni ASR Artur Kapłon.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną ELSETT Electronics Team Power spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Spółka - tak jak dotychczas - prowadzi działalność gospodarczą, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

Podstawowa zmiana polega na:

  • ochronie Spółki przed postępowaniami egzekucyjnymi (zakaz wszczynania egzekucji przeciwko ELSETT Electronics Team Power spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.)
  • oraz tym, że długi powstałe przed dniem 20 grudnia 2018 r. będą podlegały restrukturyzacji na zasadach określonych w propozycjach układowych (propozycje układowe zostaną doręczone każdemu wierzycielowi na adres jego siedziby).

Nad przestrzeganiem prawa oraz bieżącą działalnością ELSETT Electronics Team Power spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. czuwa nadzorca sądowy, bez zgody którego Spółka nie może dokonywać czynności przekraczających tzw. zwykły zarząd.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: elsett@zfrsa.pl.


31.10.2019

Zatwierdzenie układu

+

Z przyjemnością informujemy, iż Sąd Rejonowy w Poznaniu zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec spółki ELSETT Electronics Team Power sp. z o.o. sp. k. w restrukturyzacji z siedzibą w Lesznie, w którym Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełni funkcję nadzorcy sądowego.

Restrukturyzowana spółka prowadzi działalność w branży produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Pozytywna opinia nadzorcy sądowego na temat wykonania układu oraz zaangażowanie i determinacja samego Dłużnika sprawiły, iż wierzyciele obdarzyli spółkę dużym kredytem zaufania, przyjmując układ zdecydowaną większością głosów. Sąd Restrukturyzacyjny nie stwierdził istnienia przesłanek uniemożliwiających zatwierdzenie układu, jak również nie miał wątpliwości co do zdolności Dłużnika do jego wykonywania. Dzięki temu wierzyciele już niedługo będą mogli otrzymać pierwsze spłaty w ramach układu!

Gratulujemy!

29.01.2019

Obwieszczenie o otwarciu postępowania

+

07.01.2019

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

+