Inne postępowania

Kontakt:

elsett@zfrsa.pl

Postępowania

ELSETT Electronics Team Power sp. z o.o. sp. k.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań- Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 20 grudnia 2018 r. (sygn. akt XI GRp 27/28) otwarto przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki ELSETT Electronics Team Power spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Lesznie (dalej jako "Spółka"). Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została nadzorcą sądowym tego postępowania. Funkcję sędziego-komisarza pełni ASR Artur Kapłon.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną ELSETT Electronics Team Power spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Spółka - tak jak dotychczas - prowadzi działalność gospodarczą, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

Podstawowa zmiana polega na:

  • ochronie Spółki przed postępowaniami egzekucyjnymi (zakaz wszczynania egzekucji przeciwko ELSETT Electronics Team Power spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.)
  • oraz tym, że długi powstałe przed dniem 20 grudnia 2018 r. będą podlegały restrukturyzacji na zasadach określonych w propozycjach układowych (propozycje układowe zostaną doręczone każdemu wierzycielowi na adres jego siedziby).

Nad przestrzeganiem prawa oraz bieżącą działalnością ELSETT Electronics Team Power spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. czuwa nadzorca sądowy, bez zgody którego Spółka nie może dokonywać czynności przekraczających tzw. zwykły zarząd.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: elsett@zfrsa.pl.


29.01.2019

Obwieszczenie o otwarciu postępowania

+

07.01.2019

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

+