Inne postępowania

Postępowania

Europoles Sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 14 września 2020 r. została ogłoszona upadłość Europoles sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Upadły”), sygn. akt: XI GU 1026/20.

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została syndykiem w niniejszym postępowaniu. Funkcję sędziego-komisarza pełni asesor sądowy Artur Kapłon.

W punkcie 3 postanowienia o ogłoszeniu upadłości, Sąd wezwał wierzycieli Upadłego do zgłoszenia sędziemu-komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Zgłoszenia wierzytelności wierzyciele mogą składać na adres: Sędzia-komisarz ASR Artur Kapłon, Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań.

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt XI GUp 523/20.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania upadłościowego syndyk kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: europoles@zfrsa.pl.

Uwaga! Zgłoszeń wierzytelności dokonuje się na piśmie na adres Sądu. Zgłoszenia kierowane do syndyka nie wywołują żadnych skutków prawnych.