Inne postępowania

Postępowania

Europoles Sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 14 września 2020 r. została ogłoszona upadłość Europoles sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Upadły”), sygn. akt: XI GU 1029/20.

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została syndykiem w niniejszym postępowaniu. Funkcję sędziego-komisarza pełni asesor sądowy Artur Kapłon.

W punkcie 3 postanowienia o ogłoszeniu upadłości, Sąd wezwał wierzycieli Upadłego do zgłoszenia sędziemu-komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Zgłoszenia wierzytelności wierzyciele mogą składać na adres: Sędzia-komisarz ASR Artur Kapłon, Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań.

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt XI GUp 523/20.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania upadłościowego syndyk kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: europoles@zfrsa.pl

Uwaga! Zgłoszeń wierzytelności dokonuje się na piśmie na adres Sądu. Zgłoszenia kierowane do syndyka nie wywołują żadnych skutków prawnych.


12.01.2021

Informacja o sprzedaży przedsiębiorstwa

+

W dniu 04 stycznia 2021 r. syndyk sfinalizował transakcję sprzedaży przedsiębiorstwa Europoles na rzecz Havelet sp. z o.o. z wyłączeniem środków pieniężnych, wierzytelności z tytułu rachunków bankowych, wierzytelności publicznoprawnych oraz wierzytelności z tytułu sprzedaży lub dostawy towarów, za cenę 50.169.501,94 zł. Sprzedaż nastąpiła w wykonaniu postanowienia Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 14 września 2020 roku, sygn. akt XI GU 1029/20 o ogłoszeniu upadłości Europoles oraz zatwierdzeniu warunków sprzedaży przedsiębiorstwa Europoles (pre-pack).

Fundusze masy upadłości zostaną podzielone między wierzycieli na dalszym etapie postępowania zgodnie z zasadami określonymi w Prawie upadłościowym.

29.12.2020

Obwieszczenie w MSiG

+

Syndyk informuje, że w dniu 2 października 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 193/2020, poz. 51355, ukazało się obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości spółki Europoles sp. z o.o. w upadłości. W załączeniu treść obwieszczenia.

Obwieszczenie