Inne postępowania

Postępowania

Fundusz Mikro Sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd:  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy

Szanowni Państwo,

informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziału Gospodarczego dla spraw. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 21 października 2021 r. (sygn. akt: XVIII GR 96/21) otwarto przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki FUNDUSZ MIKRO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000105527) - dalej również jako "Spółka". Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została nadzorcą sądowym tego postępowania. Funkcję sędziego-komisarza pełni Asesor Sądowy Olga Nowosad.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną Fundusz Mikro sp. z o.o. Spółka - tak jak dotychczas - prowadzi działalność gospodarczą, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

Podstawowa zmiana polega na ochronie Spółki przed postępowaniami egzekucyjnymi (zakaz wszczynania egzekucji przeciwko Funduszowi Mikro sp. z o.o.) oraz tym, że zobowiązania powstałe przed dniem 21 października 2021 r. będą podlegały zaspokojeniu na zasadach określonych w propozycjach układowych (propozycje układowe zostaną doręczone każdemu wierzycielowi na adres jego siedziby w najbliższych tygodniach).

Nad przestrzeganiem prawa oraz bieżącą działalnością Funduszu Mikro sp. z o.o. czuwa nadzorca sądowy, bez zgody którego Spółka nie może dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: funduszmikro@zfrsa.pl

Postanowienie