Inne postępowania

Kontakt:

gmpower@zfrsa.pl

Postępowania

GM Power Energy sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 12 marca 2019 r. (sygn. akt VIII GRp 7/19) otwarto przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki GM Power Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach (dalej jako "Spółka"). Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. została wyznaczona nadzorcą sądowym tego postępowania. Funkcję sędziego-komisarza pełni SSR Dagmara Danilewicz- Kuklik.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną GM Power Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka - tak jak dotychczas - prowadzi działalność gospodarczą, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

Podstawowa zmiana polega na:

  • ochronie Spółki przed postępowaniami egzekucyjnymi (zakaz wszczynania egzekucji przeciwko  GM Power Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),
  • oraz tym, że długi powstałe przed dniem 12 marca 2019 r. będą podlegały restrukturyzacji na zasadach określonych w propozycjach układowych (propozycje układowe zostaną doręczone każdemu wierzycielowi na adres jego siedziby).

Nad przestrzeganiem prawa oraz bieżącą działalnością GM Power Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czuwa nadzorca sądowy, bez zgody którego Spółka nie może dokonywać czynności przekraczających tzw. zwykły zarząd.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: gmpower@zfrsa.pl.


28.07.2020

Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem

+

Nadzorca sądowy informuje, że w toku przyspieszonego postępowania układowego Sędzia-komisarz wyznaczył termin Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 28 sierpnia 2020 r., godzina: 9:30, sala XXV, w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok.

Głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli przeprowadza się pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania lub ustnie na zgromadzeniu wierzycieli.

Przesłane przez Nadzorcę sądowego karty do głosowania należy wypełnić i przesłać na adres Nadzorcy sądowego wskazany na karcie do głosowania najpóźniej w dniu 21 sierpnia 2020 r.

29.03.2019

Obwieszczenie o otwarciu postępowania

+

21.03.2019

Postanowienie o otwarciu postępowania

+