Inne postępowania

Kontakt:

gse@zfrsa.pl

Postępowania

Grupa Sad Export Sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Szanowni Państwo,

w dniu 11 lutego 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 28/2021 (6173) poz. 10362, ukazało się obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu Grupa Sad Export spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000478442; dalej „Spółka”).

Postępowanie odbywa się ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), jako tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Na podstawie umowy zawartej ze Spółką funkcję nadzorcy układu w niniejszym postępowaniu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Spółka nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

W związku z wyznaczeniem dnia układowego, zobowiązania powstałe przed dniem 1 lutego 2021 r. zostaną zaspokojone zgodnie z warunkami układu przyjętego przez wierzycieli. Wszystkie zobowiązania powstałe począwszy od dnia 1 lutego 2021 r., powinny być regulowane przez Spółkę na bieżąco.

Postępowanie prowadzone jest przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Wspólna 70, Piętro IX, 00-687 Warszawa.

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt: gse@zfrsa.pl

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania.