Inne postępowania

Postępowania

Inteliclinic sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

w dniu 6 marca 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika –  Inteliclinic sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (KRS nr  0000450090). Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000591282).

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną Inteliclinic sp. z o.o. Spółka prowadzi normalną działalność gospodarczą, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

Podstawowym celem prowadzonego postępowania jest uzdrowienie sytuacji Spółki poprzez restrukturyzację zadłużenia. Wierzytelności wobec Spółki powstałe przed dniem 6 marca 2019 r. będą podlegały zaspokojeniu na zasadach określonych w układzie, który zostanie zawarty w toku niniejszego przyspieszonego postępowania układowego. Wierzytelności tych – zgodnie z art. 252 ust. 1 p.r. – ani Dłużnik, ani też nadzorca sądowy, nie mogą spełniać poza układem.

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 6 marca 2019 r., będą na bieżąco spłacane przez Spółkę w toku postępowania.

Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec Spółki, nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. bezpośrednio na podstawie ksiąg i dokumentów Spółki.

O dalszym przebiegu postępowania wierzyciele zostaną poinformowani korespondencyjne przez Sąd oraz za pośrednictwem strony internetowej www.zfrsa.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej: inteliclinic@zfrsa.pl.

Postanowienie.

15.08.2021

Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

+

Szanowni Państwo,

Postanowieniem z dnia 6 maja 2021r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec dłużnika INTELICLINIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRp 1/21, zatwierdził układ przyjęty w przyspieszonym postępowaniu układowym. Obwieszczenie o zatwierdzeniu układu ukazało się w dniu 17 maja 2021r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 93/2021 (6238) poz. 31636. Postanowienie sądu restrukturyzacyjnego nie jest jeszcze prawomocne.

Obwieszczenie

03.09.2020

Uchylenie postanowienia w przedmiocie odmowy zatwierdzenia układu

+

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dnia 3 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił postanowienie w przedmiocie odmowy zatwierdzenia układu w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec Inteliclinic sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie. Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla m. st. Warszawy w Warszawie.

Postanowienie

20.11.2019

Obwieszczenie w MSIG o wydaniu postanowienia o oddaleniu wniosków wierzycieli

+

Nadzorca sądowy informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 7 listopada 2019 r. ukazało się obwieszczenie o wydaniu postanowienia w przedmiocie oddalenia wniosków wierzycieli o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego oraz odmowy zatwierdzenia układu w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Inteliclinic sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.

Obwieszczenie.

20.11.2019

Postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu oraz oddaleniu wniosków o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

+

Nadzorca sądowy informuje, że w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Inteliclinic sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, dnia 28 października 2019 r. Sąd wydał postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosków wierzycieli o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego oraz odmowy zatwierdzenia układu. Orzeczenie nie jest prawomocne. Informujemy, że Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełni rolę nadzorcy sądowego do czasu uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego Inteliclinic sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie. Do czasu uprawomocnienia się przedmiotowego postanowienia dłużnika nadal obowiązują przepisy prawa restrukturyzacyjnego – dotyczy to m.in. udzielonej dłużnikowi ochrony przeciwegzekucyjnej, zakazu spełniania zobowiązań objętych układem, a także obowiązku uzyskiwania zgody nadzorcy sądowego na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Postanowienie.

20.11.2019

​​​​​​​Sprostowanie postanowienia

+

Nadzorca sądowy informuje, że w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Inteliclinic sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie Sędzia-komisarz dokonał sprostowania oczywistej omyłki w sentencji postanowienia z dnia 19 lipca 2019 r. w przedmiocie przyjęcia układu w ten sposób, że w punkcie I podpunkt 3 postanowienia po zapisie liczbowym wartości nominalnej „50,00 zł” skreślono słowa w nawiasie „pięćset złotych” i wpisano w ich miejsce słowa „pięćdziesiąt złotych”.

Postanowienie.

08.08.2019

Obwieszczenie o zatwierdzeniu spisu wierzytelności oraz stwierdzeniu przyjęcia układu

+

Nadzorca sądowy informuje, że w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Inteliclinic sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zostało dokonane obwieszczenie o zatwierdzeniu spisu wierzytelności oraz stwierdzeniu przyjęcia układu, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 148/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r., poz. 39990.

Obwieszczenie