Inne postępowania

Postępowania

Inteliclinic sp. z o.o.

Status: Zakończone
Sąd: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 19 grudnia 2017 r. (sygn. akt X GR 102/17) otwarto przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki INTELICLINIC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"). Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została nadzorcą sądowym tego postępowania. Funkcję sędziego-komisarza pełni SSR Piotr Kędzierski.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną Inteliclinic sp. z o.o. Spółka - tak jak dotychczas - prowadzi działalność gospodarczą, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

Podstawowa zmiana polega na ochronie Spółki przed postępowaniami egzekucyjnymi (zakaz wszczynania egzekucji przeciwko Inteliclinic sp. z o.o. oraz tym, że długi powstałe przed dniem 19 grudnia 2017 r. będą podlegały restrukturyzacji na zasadach określonych w propozycjach układowych (propozycje układowe zostaną doręczone każdemu wierzycielowi na adres jego siedziby w najbliższych tygodniach).

Nad przestrzeganiem prawa oraz bieżącą działalnością Inteliclinic sp. z o.o. czuwa nadzorca sądowy, bez zgody którego Spółka nie może dokonywać czynności przekraczających tzw. zwykły zarząd.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: inteliclinic@zfrsa.pl.

Postanowienie.

28.03.2018

Nowy termin zgromadzenia wierzycieli

+

Szanowni Państwo,

Nadzorca Sądowy wyznaczony w ramach przyspieszonego postępowania układowego Inteliclinic sp. z o.o. w restrukturyzacji (sygn. akt.  X GRp 23/17) zawiadamia, że nowy termin zgromadzenia wierzycieli został wyznaczony na dzień 16 kwietnia 2018 r. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 10.00 w sali A14 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie.

19.12.2017

Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

+