Inne postępowania

Postępowania

Intermix PL Sp. z o. o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

w dniu 3 października 2019 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, otworzył postępowanie układowe dłużnika –  INTERMIX PL sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (KRS nr  0000394190). Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji nadzorcy sądowgo spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000591282).

 

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną INTERMIX PL sp. z o.o. w restrukturyzacji. Spółka prowadzi normalną działalność gospodarczą, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

 

Podstawowym celem prowadzonego postępowania jest uzdrowienie sytuacji Spółki poprzez restrukturyzację zadłużenia. Wierzytelności wobec Spółki powstałe przed dniem 3 października 2019 r. będą podlegały zaspokojeniu na zasadach określonych w układzie, który zostanie zawarty w toku niniejszego postępowania układowego. Wierzytelności tych – zgodnie z art. 252 ust. 1 w zw. z art. 273 p.r. – ani Dłużnik, ani też nadzorca sądowy, nie mogą spełniać poza układem.

 

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 3 października  2019 r., będą na bieżąco spłacane przez Spółkę w toku postępowania.

 

Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec Spółki, nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. bezpośrednio na podstawie ksiąg i dokumentów Spółki.

 

O dalszym przebiegu postępowania wierzyciele zostaną poinformowani korespondencyjne oraz za pośrednictwem strony internetowej www.zfrsa.pl

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej: intermix@zfrsa.pl.