Inne postępowania

Kontakt:

medius@zfrsa.pl

Postępowania

Kancelaria Medius S.A.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

w dniu 29 maja 2020 r. Sąd Rejonowy Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otworzył postępowania układowe spółki Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej także jako "Spółka"). Postępowanie jest prowadzone pod sygnaturą VIII GRu 1/20.

Nadzorcą sądowym we wskazanym postępowaniu została wyznaczona spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., która będzie sprawowała nadzór nad działalnością Spółki w trakcie postępowania. Jednocześnie, bieżąca działalność gospodarcza w ramach tzw. „zwykłego zarządu”, będzie nadal wykonywana bezpośrednio przez Zarząd Spółki. 

Kuratorem który będzie reprezentował prawa obligatariuszy została wyznaczona spółka Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (numer KRS: 585928).

Informujemy, że w związku z otwarciem postępowania, wszelkie zobowiązania powstałe przed dniem 29 maja 2020 r. zostaną spłacone zgodnie z zasadami przyjętymi w układzie przegłosowanym przez Zgromadzenie Wierzycieli (co do zasady, nie mogą być one spłacane aż do zakończenia postępowania).

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 29 maja 2020 r., będą na bieżąco spłacane w toku postępowania.

Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec Kancelarii Medius S.A., nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. bezpośrednio na podstawie ksiąg i dokumentów Spółki.

O złożeniu spisu zostaną Państwo każdorazowo poinformowani obwieszczeniem, które ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowania są prowadzone przez poznański oddział Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań.

W razie dalszych pytań, proszę o kontakt: medius@zfrsa.pl.


14.07.2021

Obwieszczenie o uzupełniającym spisie wierzytelności

+

W dniu 14 lipca 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (nr 134/2021) ukazało się obwieszczenie o złożeniu do akt postępowania restrukturyzacyjnego uzupełniającego spisu wierzytelności

Obwieszczenie

14.04.2021

Prośba o zgłaszanie się wierzycieli nieujętych na spisie wierzytelności

+

Szanowni Państwo,

W związku z planowanymi pracami dotyczącymi sporządzenia przez nadzorcę sądowego I uzupełniającego spisu wierzytelności, zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji w zakresie przysługujących Państwu wobec Dłużnika wierzytelności, które powstały przed dniem 29 maja 2020 r., a które nie zostały uwzględnione w złożonym do akt postępowania spisie wierzytelności.

W szczególności zwracamy się do wierzycieli, którzy posiadają wierzytelności wynikające z obowiązku zwrotu przez Dłużnika kwot nadpłaconych w toku postępowania egzekucyjnego lub kosztów procesu, które powstały (data orzeczenia) przed dniem 29 maja 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 101 ust. 2 p.r. sędzia-komisarz zmienia spis wierzytelności stosownie do przedstawionych mu prawomocnych orzeczeń. Przepisy art. 89-91 stosuje się odpowiednio. Wierzyciele, którzy posiadają wierzytelności wynikające z prawomocnego orzeczenia sądu mogą zatem zwracać się o ujęcie ich w spisie wierzytelności bezpośrednio do sędziego-komisarza.

Informacje o przysługujących Państwu wierzytelnościach prosimy przesyłać na adres mailowy medius@zfrsa.pl do dnia 10 maja 2021 r.

18.01.2021

Powołanie rady wierzycieli

+

Nadzorca sądowy informuje, że postanowieniem z dnia 18 stycznia 2021 r. w niniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym powołano radę wierzycieli.

23.11.2020

Obwieszczenie o złożeniu spisu wierzytelności

+

Nadzorca informuje, że w dniu 23 listopada 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczono o złożeniu spisu wierzytelności.

Obwieszczenie

19.11.2020

Obwieszczenie o otwarciu postępowania

+

Nadzorca informuje, że w dniu 17 listopada 2020 r. obwieszczono o otwarciu postępowania układowego Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Obwieszczenie

30.09.2020

Spis wierzytelności

+

Nadzorca informuje, że w dniu 30 września 2020 r. złożył do akt postępowania układowego spis wierzytelności.

14.07.2020

Plan restrukturyzacyjny

+

Nadzorca informuje, że w dniu 13 lipca 2020 r. złożył do akt postępowania plan restrukturyzacyjny dłużnika Kancelaria Medius S.A.

29.05.2020

Postanowienie o otwarciu postępowania

+

Postanowienie o otwarciu postępowania układowego Kancelaria Medius S.A. z dnia 29 maja 2020 r.