Inne postępowania

Postępowania

Klub Wakacyjny Sp. z o. o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy

Szanowni Państwo,

w dniu 25 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, otworzył postępowanie sanacyjne dłużnika –  Klub Wakacyjny sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (KRS nr  0000084398). Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji zarządcy spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000591282).

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną Klub Wakacyjny sp. z o.o. w restrukturyzacji. Spółka prowadzi normalną działalność gospodarczą, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

Podstawowym celem prowadzonego postępowania jest uzdrowienie sytuacji Spółki poprzez restrukturyzację zadłużenia. Wierzytelności wobec Spółki powstałe przed dniem 25 kwietnia 2019 r. będą podlegały zaspokojeniu na zasadach określonych w układzie, który zostanie zawarty w toku niniejszego postępowania sanacyjnego. Wierzytelności tych – zgodnie z art. 252 ust. 1 w zw. z art. 297 p.r. – ani Dłużnik, ani też zarządca, nie mogą spełniać poza układem.

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 25 kwietnia  2019 r., będą na bieżąco spłacane przez Spółkę w toku postępowania.

Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec Spółki, nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. bezpośrednio na podstawie ksiąg i dokumentów Spółki.

O dalszym przebiegu postępowania wierzyciele zostaną poinformowani korespondencyjne oraz za pośrednictwem strony internetowej www.zfrsa.pl.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej: klubwakacyjny@zfrsa.pl.


16.08.2021

Informacja o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego oraz objęciu funkcji nadzorcy wykonania układu

+

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. informuje, że z dniem 13 lutego 2021 r. zostało zakończone postępowanie sanacyjne prowadzone wobec dłużnika Klub Wakacyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VII GRs 1/19, z uwagi na uprawomocnienie się tego dnia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Z dniem zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego dotychczasowy nadzorca sądowy, tj. Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. objął funkcję nadzorcy wykonania układu (art. 171 ust. 1 p.r.). Zgodnie z treścią art. 324 ust. 2 p.r., obwieszczenie o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego oraz objęciu funkcji nadzorcy wykonania układu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 40/2021 (6185) z dnia 1 marca 2021r., poz. 14388.

Obwieszczenie w MSiG

09.02.2021

Zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny

+

Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w toku postępowania sanacyjnego ”Klub Wakacyjny” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji, sygn. akt VII GRs 1/19, zatwierdził układ zawarty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 5 listopada 2020 r. Obwieszczenie o zatwierdzeniu układu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 1 lutego 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 20/2021 (6165) pod poz. 7482 [BMSiG-5985/2021].

Obwieszczenie

13.11.2020

Przyjęcie układu na zgromadzeniu wierzycieli

+

W dniu 5 listopada 2020 r., w siedzibie Sądu Rejonowego w Koszalinie, odbyło się zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem w postępowaniu sanacyjnym Klub Wakacyjny Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie. Na zgromadzeniu wierzycieli zarządca złożył do akt sprawy opinię o możliwości wykonania układu oraz podsumował pisemne głosowanie wierzycieli. Sędzia-komisarz wydał postanowienie w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu. Obwieszczenie o postanowieniu sędziego-komisarza z dnia 5 listopada 2020 r. w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu na zgromadzeniu wierzycieli zwołanym w celu głosowania nad układem, wraz z treścią przyjętego układu, ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 13 listopada 2020 r. pod poz. 62954.

Obwieszczenie

18.09.2020

Obwieszczenie w MSiG o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli

+

Szanowni Państwo,

Zarządca informuje, że w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec dłużnika Klub Wakacyjny sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zostało dokonane obwieszczenie o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad propozycjami układowymi, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. pod poz. 48017.

Obwieszczenie

02.09.2020

Postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia spisu wierzytelności

+

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec dłużnika Klub Wakacyjny sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, Sędzia-komisarz wydał postanowienie z dnia 2 września 2020 r. w przedmiocie zatwierdzenia spisu wierzytelności wraz z uzupełnieniem spisu wierzytelności.

Postanowienie

23.12.2019

Informacja o złożeniu spisu wierzytelności, spisu inwentarza oraz planu restrukturyzacyjnego.

+

Zarządca ustanowiony w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec KLUB WAKACYJNY Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że do akt sprawy złożony został spis wierzytelności, spis inwentarza oraz plan restrukturyzacyjny. Plan restrukturyzacyjny zostanie udostępniony wszystkim wierzycielom po zatwierdzeniu przez Sędziego-komisarza.

Na zapytanie wierzycieli zarządca będzie udzielał informacji odnośnie do konkretnej wierzytelności. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości uprzejma prośba o kontakt z zarządcą wyłącznie w formie elektronicznej – poprzez wysłanie wiadomości na adres: klubwakacyjny@zfrsa.pl.

07.08.2019

Postanowienie o otwarciu postępowania

+