Inne postępowania

Kontakt:

kombi@zfrsa.pl

Postępowania

Kombi Invest sp. z o.o.

Status: Zakończone
Sąd: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy

Szanowni Państwo

Informujemy, że Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VI Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 29 września 2017 roku (sygn. akt. VI GRz 1/17) zatwierdził układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym wobec spółki Kombi Invest sp. z o.o. Układ przewiduje zaspokojenie poszczególnych grup wierzycieli poprzez konwersję przysługujących im wierzytelności na kapitał zakładowy dłużnika, jak również poprzez częściową redukcję zobowiązań i odroczenie terminu płatności. Dzień układowy został wyznaczony na 1 lipca 2017 roku, zatem zobowiązania powstałe po tej dacie spółka reguluje na bieżąco.

Wskazujemy, że postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocniło się z dniem 10 listopada 2017 roku. Od dnia uprawomocnienia się postanowienia funkcję nadzorcy wykonania układu pełni spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

W sprawach dotyczących przebiegu wykonywania układu przez  Kombi Invest sp. z o.o. nadzorca kontaktuje się z wierzycielami Spółki wyłącznie przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: kombi@zfrsa.pl.

Postanowienie wraz ze stwierdzeniem prawomocności.


08.08.2019

Stwierdzenie wykonania układu

+

Na posiedzeniu jawnym w dniu 24 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie o stwierdzeniu wykonania układu przyjętego przez wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym wobec Kombi Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodygowicach. Obwieszczenie o stwierdzeniu wykonania układu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 125/2019 (5764) z dnia 1 lipca 2019 r., poz. 34389.

02.02.2018

Postanowienie o zatwierdzeniu układu ze stwierdzeniem prawomocności

+