Inne postępowania

Postępowania

Komers International Sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy

Szanowni Państwo,

w dniu 28 lipca 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 145/2020 (6035), poz. 37332, ukazało się obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu wobec „Komers International” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Straszynie, przy ul. Bocznej 4 (83-010 Straszyn), KRS: 0000684053. Postępowanie odbywa się ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086; dalej jako „Tarcza 4.0”), jako tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Na podstawie umowy zawartej z Dłużnikiem funkcję nadzorcy układu w niniejszym postępowaniu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Spółka nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

Pismem z dnia 28 lipca 2020 r. nadzorca układu poinformował Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy o dokonaniu obwieszczenia w przedmiocie otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wobec Dłużnika. Postępowanie jest prowadzone pod sygnaturą akt VI GRz 6/20.

W związku z wyznaczeniem dnia układowego, zobowiązania powstałe przed dniem 15 lipca 2020 r. zostaną zaspokojone zgodnie z warunkami układu przyjętego przez wierzycieli. Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 15 lipca 2020 r., będą na bieżąco spłacane w toku postępowania.

Informujemy, że w związku z dokonaniem obwieszczenia w dniu 28 lipca 2020 r. postępowanie o zatwierdzenie układu umorzy się z mocy prawa, jeżeli w terminie do dnia 28 listopada 2020 r. nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu (zgodnie z art. 20 ust. 1 Tarczy 4.0).
Postępowanie prowadzone jest przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Wspólna 70, Piętro IX, 00-687 Warszawa.

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt: warszawa@zfrsa.pl.

Obwieszczenie