Inne postępowania

Postępowania

Komputronik

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

w dniu 10 marca 2020 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otworzył postępowania sanacyjne wobec spółek: Komputronik S.A. i Komputronik Biznes Sp. z o.o. (dalej łącznie jako Grupa Kapitałowa). Na sędziego-komisarza we wszystkich wymienionych postępowaniach wyznaczono as. sąd Wojciecha Stanke.

Zarządcą we wskazanych postępowaniach sanacyjnych została wyznaczona spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., która będzie sprawowała nadzór nad działalnością Grupy Kapitałowej w trakcie postępowania. Jednocześnie, bieżąca działalność gospodarcza w ramach tzw. „zwykłego zarządu”, będzie nadal wykonywana bezpośrednio przez Zarządy Spółek.

Informujemy, że w związku z otwarciem postępowań, wszelkie zobowiązania powstałe przed dniem 10 marca 2020 r. zostaną spłacone zgodnie z zasadami przyjętymi w układzie przegłosowanym przez Zgromadzenie Wierzycieli (nie mogą być one spłacane aż do zakończenia postępowania). W stosunku do każdej z wymienionych Spółek, głosowany będzie odrębny układ.

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 10 marca 2020 r., będą na bieżąco spłacane przez spółki z Grupy Kapitałowej, także w toku postępowań.

Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec którejkolwiek z 2 wymienionych spółek z Grupy Kapitałowej, nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. bezpośrednio na podstawie ksiąg i dokumentów Grupy Kapitałowej.

O złożeniu spisu zostaną Państwo każdorazowo poinformowani obwieszczeniem, które ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowania są prowadzone przez poznański oddział Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań.

W razie dalszych pytań, proszę o kontakt: komputronikinfo@zfrsa.pl.

W sprawach dotyczących postępowania (udzielanie informacji, kontakt z wierzycielami), prosimy również o kontakt pod numerem komórkowym 537 408 403. Dyżur telefoniczny zarządcy: od poniedziałku do czwartku w godzinach 11:00 – 13:00.

15.06.2020

Informacja zarządcy o sposobie udostępnienia projektu spisu wierzytelności

+

Osoby zainteresowane wglądem do projektu karty spisu wierzytelności proszone są o przesłanie wniosku o udostępnienie projektu karty wierzytelności (dalej jako „wniosek”) na adres e-mail: komputronikinfo@zfrsa.pl.

Wniosek można pobrać TUTAJ.

Zarządca przedstawia poniżej procedurę udostępnienia projektu karty wierzytelności:

 1. wniosek należy pobrać i wypełnić;
 2. wypełniony wniosek należy wydrukować i podpisać;
 3. w przypadku braku możliwości wydrukowania wniosku dopuszczalne jest jego odręczne przepisanie zgodnie z wersją elektroniczną;
 4. załącznikami do wniosku są:
 • pełnomocnictwo do reprezentowania wierzyciela – w przypadku, gdy wierzyciel działa przez pełnomocnika;
 • wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z odpowiedniego Rejestru Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku, gdy wierzyciel jest podmiotem wpisanym do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy;
 1. podpisany wniosek (skan albo fotokopia) wraz z załącznikami należy przesłać na ww. adres e-mail;
 2. w tytule wiadomości e-mail należy podać:
 • nazwę dłużnika (Komputronik S.A./Komputronik Biznes sp. z o.o.);
 • NIP wierzyciela.

Wierzyciele do 15 lipca 2020 r. mogą zgłaszać swoje uwagi co do umieszczenia wierzytelności w projekcie spisu wierzytelności, wysyłając je na ww. adres e-mail.

Uwagi powinny zawierać m.in.:

 • wysokość wierzytelności przysługującej wierzycielowi;
 • informację o istnieniu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności;
 • uzasadnienie wysokości wierzytelności wraz z podaniem numerów dokumentów.

Do e-maila prosimy o załączenie dokumentów potwierdzających zgłoszone uwagi. 

 

Jednocześnie zarządca zwraca uwagę na treść art. 79, 81 oraz 84 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne:

Art. 79 [Odsetki od wierzytelności]

1. Jeżeli w dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wierzytelność bez zastrzeżenia odsetek nie stała się jeszcze wymagalna, w spisie wierzytelności umieszcza się wierzytelność pomniejszoną o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż 6% rocznie, za czas od dnia otwarcia postępowania do dnia wymagalności, najdłużej jednak za dwa lata.

2. Odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się w spisie wierzytelności w kwocie naliczonej do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego włącznie.

Art. 81 [Wierzytelności o charakterze ciągłym, z tytułu kredytu i pożyczki]

1. Niewymagalne wierzytelności ze stosunków prawnych o charakterze ciągłym, a także wierzytelności z tytułu kredytu i pożyczki, umieszcza się w spisie wierzytelności pomniejszone o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż 6% rocznie, za czas od dnia otwarcia postępowania do dnia wymagalności każdego przyszłego świadczenia, najdłużej jednak za dwa lata.

2. Wierzytelności z tytułu świadczeń powtarzających się, których czas trwania oznaczono na czas życia uprawnionego lub innej osoby, albo nieoznaczonych co do czasu trwania, umieszcza się w spisie wierzytelności jako sumę stanowiącą wartość prawa.

3. Jeżeli w umowie o prawo do świadczeń powtarzających została ustalona suma wykupu, sumę tę umieszcza się w spisie wierzytelności jako wartość prawa.

4. Jeżeli przedmiot leasingu stanowi u korzystającego dłużnika środek trwały w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych do rat leasingu przepis ust. 1 stosuje się.

5. Jeżeli umowa kredytu przewiduje możliwość korzystania ze środków pieniężnych do pewnej wysokości, w spisie wierzytelności umieszcza się kwotę wykorzystaną przez dłużnika do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych nie znajduje ona zastosowania do długów objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, w związku z czym odsetki ustawowe za opóźnienie od wierzytelności zostały naliczone na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Art. 84 [Zakres spisu wierzytelności]

1. Spis wierzytelności sporządza nadzorca lub zarządca na podstawie ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, wpisów w księgach wieczystych oraz rejestrach.

2. W postępowaniu sanacyjnym otwartym na podstawie uproszczonego wniosku złożonego zgodnie z art. 328 ust. 1 spis wierzytelności sporządza się w zakresie, w jakim jest to możliwe, na podstawie spisu wierzytelności sporządzonego we wcześniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

10.06.2020

Informacja zarządcy o złożeniu projektów spisów wierzytelności

+

Zarządca informuje, iż w dniu 10 czerwca 2020 r. złożył Sędziemu-komisarzowi projekty spisów wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec:

 • Komputronik S.A. w restrukturyzacji (XI GRs 5/20)
 • Komputronik Biznes sp. z o.o. w restrukturyzacji (XI GRs 6/20)

W związku z tym Zarządca udostępni zainteresowanym podmiotom projekt spisu wierzytelności wyłącznie w zakresie karty wierzytelności zainteresowanego. Wierzyciele w terminie do 15 lipca 2020 r. będą mogli zapoznać się z kartą wierzytelności i złożyć ewentualne uwagi co do jej treści.

Najpóźniej do 15 czerwca 2020 r. Zarządca przedstawi szczegółową procedurę zgłaszania i udostępniania projektu karty wierzytelności wierzyciela zawartej w spisie wierzytelności.

Zarządca wskazuje, że adresem mailowym, na który wierzyciele będą mogli kontaktować się w sprawie spisu wierzytelności jest: komputronikinfo@zfrsa.pl