Inne postępowania

Kontakt:

kbp@zfrsa.pl

Postępowania

Kraków Business Park Sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście

Opis Spółki:

Kraków Business Park to jedno z najnowocześniejszych centrów biurowych w Polsce. 

Centrum biurowe składa się z czterech budynków klasy A oraz oferuje wynajem powierzchni biurowych od 500 mdo nawet 2700 m2.

Kompleks znajduje się w Zabierzowie, ok. 13 km od centrum Krakowa, w odległości 5 min samochodem od lotniska w Balicach, Autostrady A4 oraz obwodnicy Krakowa. Posiada prywatną stację PKP oraz komunikację autobusową MPK.

 

Adres spółki Kraków Business Park:

Kraków Business Park Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
ul. Krakowska 280
32-080 Zabierzów
www.kbp.pl

Dane teleadresowe Syndyka masy upadłości Kraków Business Park:

Poznań, ul. Grunwaldzka 38
60-786 Poznań
T: +48 61 222 43 81
E: kbp@zfrsa.pl

14.04.2016

Wyznaczenie syndyka masy upadłości KBP Sp. z o.o. - Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. w Warszawie

+

Sygn. akt VIII GUp 12/14/S

POSTANOWIENIE

Dnia 14 kwietnia 2016 r.
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Ewa Włoczewska
po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2016 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym w ramach postępowania upadłościowego Kraków Business Park spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Zabierzowie w upadłości likwidacyjnej sprawy z urzędu w przedmiocie wyznaczenia syndyka
postanawia:
w związku z uprawomocnieniem się postanowienia Sądu z dnia 4 lutego 2016 r. o odwołaniu syndyka wyznaczyć syndyka masy upadłości - Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. w Warszawie, zwalniając jednocześnie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. w Warszawie z funkcji zarządcy tymczasowego.
 

04.02.2016

Ustanowienie zarządcy tymczasowego KBP Sp. z o.o. - Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. w Warszawie.

+

Sygn. akt: VIII GUp 12/14/S

POSTANOWIENIE

Dnia 4 lutego 2016 r.

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Ewa Włoczewska

po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2016 r. w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym w ramach postępowania upadłościowego Kraków Business Park spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Zabierzowie w upadłości likwidacyjnej sprawy z wniosku syndyka w przedmiocie odwołania syndyka z pełnionej funkcji

postanawia:

I. odwołać Marcina Żurakowskiego z funkcji syndyka masy upadłości;

II. do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w przedmiocie odwołania syndyka ustanowić zarządcę tymczasowego - Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. w Warszawie.

UZASADNIENIE

W piśmie z dnia 21 stycznia 2016 r., syndyk masy upadłości Marcin Żurakowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji syndyka postępowania upadłościowego Kraków Business Park spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Zabierzowie w upadłości likwidacyjnej.

W uzasadnieniu wskazał okoliczności motywujące złożony wniosek, w tym odnoszące się do podjętych już działań przez syndyka w dotychczasowym toku postępowania. (wniosek, k. 2772 — 2775, tom MV akt )

Stosownie do treści przepisu art. 170 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (ustawa z dnia 28.02.2003r., tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 233 z późn. zm. ) w zw. z art. 449 Prawa restrukturyzacyjnego ( ustawa z dnia 15.05.2015r, Dz.U.2015, poz. 978 ), sąd odwołuje syndyka na jego wniosek.

W tym stanie rzeczy, skoro w piśmie z dnia 21 stycznia 2016 r. pełniący funkcję syndyka w niniejszym postępowaniu Marcin Żurakowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji, zatem działając stosownie do art. 170 ust. 2 prawa upadłościowego i naprawczego sąd orzekł jak w pkt I sentencji. Jednocześnie zgodnie z art. 172 ust. 2 powołanej ustawy do czasu uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie odwołania syndyka ustanowiono zarządcę tymczasowego — spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. w Warszawie, do którego stosuje się odpowiednio przepisy o syndyku.

 

03.02.2016

Wybrane informacje z KRS dot. KBP Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

+

1. Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej i wyznaczenie syndyka

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Data wpisu do rejestru: 2003-07-04 r. Sygn. akt: VIII GU 331/13/S, VIII GUp 12/14/S
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 31 marca 2014 r., sygn. akt VIII GU 331/13/S, ogłoszono upadłość dłużnika KRAKÓW BUSINESS PARK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Zabierzowie, obejmującą likwidację majątku.
Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r., pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Janusza Płocha. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Marcina Żurakowskiego.
Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VIII GUp 12/14/S.

2. Sporządzenie listy wierzytelności

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Data wpisu do rejestru: 2003-07-04 r. Sygn. akt: VIII GUp 12/14/S
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: "KRAKÓW BUSINESS PARK" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabierzowie w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 12/14/S) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon K.
Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.