Inne postępowania

Kontakt:

lsa@zfrsa.pl

Postępowania

LSA sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział VIII Gospodarczy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, V Wydziału Gospodarczego, z dnia 12 kwietnia 2017 r. (sygn. akt VIII GR 5/17) otwarto postępowanie układowe wobec spółki LSA sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako "Spółka"). Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została nadzorcą sądowym tego postępowania. Funkcję sędziego-komisarza pełni SSR Ewa Kurowska. 

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną LSA sp. z o.o.

Spółka - tak jak dotychczas - prowadzi działalność gospodarczą, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

Podstawowa zmiana polega na:

 - ochronie Spółki przed postępowaniami egzekucyjnymi (zakaz wszczynania egzekucji przeciwko LSA sp. z o.o.)

- oraz tym, że długi powstałe przed dniem 12 kwietnia 2017 r. będą podlegały restrukturyzacji na zasadach określonych w propozycjach układowych (propozycje układowe zostaną doręczone każdemu wierzycielowi na adres jego siedziby/zamieszkania na dalszym etapie postępowania).

Nad przestrzeganiem prawa oraz bieżącą działalnością LSA sp. z o.o. czuwa nadzorca sądowy, bez zgody którego Spółka nie może dokonywać czynności przekraczających tzw. zwykły zarząd.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca kontaktuje się z wierzycielami Spółki przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: lsa@zfrsa.pl

 


18.04.2017

Postanowienie o otwarciu postępowania układowego

+