Inne postępowania

Postępowania

Mikroflor sp z o.o. sp. k.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

w dniu 25 listopada 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 228 / 2021 (6373), poz. 73550, ukazało się obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu Mikroflor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000661289; dalej „Spółka”). Postępowanie odbywa się ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) - jako tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Na podstawie umowy zawartej ze Spółką funkcję nadzorcy układu w niniejszym postępowaniu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Spółka nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

W związku z wyznaczeniem dnia układowego, zobowiązania powstałe przed dniem 19 listopada 2021 r. zostaną zaspokojone zgodnie z warunkami układu przyjętego przez wierzycieli. Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 19 listopada 2021 r., będą na bieżąco spłacane w toku postępowania. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu jest Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie prowadzone jest przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań. Adres korespondencyjny do kontaktu dla wierzycieli to: mikroflor@zfrsa.pl

Obwieszczenie


25.03.2022

Wniosek o zatwierdzenie układu

+

Nadzorca układu informuje, że w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym Mikroflor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa stwierdził przyjęcie układu.

W dniu 25 marca 2022 r. Dłużnik złożył do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu wniosek o zatwierdzenie układu.

Nadzorca układu opublikuje komunikat o rozstrzygnięciu w przedmiocie rozpoznania układu po jego doręczeniu.

Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt: VIII GRz 65/21.