Inne postępowania

Kontakt:

md@zfrsa.pl

Postępowania

Milo-Development sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 4 stycznia 2022 roku została ogłoszona upadłość Milo-Development sp. z o.o. w Warszawie (KRS: 0000738032; dalej jako: „Upadły”), sygn. akt: XVIII GU 382/21.

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została syndykiem w niniejszym postępowaniu.

W punkcie III postanowienia o ogłoszeniu upadłości Sąd wezwał wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na wskazany przez niego w obwieszczeniu adres w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W związku z powyższym, proszę o dokonywanie zgłoszeń wierzytelności do syndyka na adres:
Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
syndyk masy upadłości Milo-Development sp. z o.o. w upadłości
ul. Wspólna 70 piętro IX,
00-687 Warszawa
sygn. akt: XVIII GUp 4/22

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt: XVIII GUp 4/22.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania upadłościowego syndyk kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: md@zfrsa.pl

Postanowienie