Inne postępowania

Postępowania

MOSTOSTAL WECHTA

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

w dniu 25 września 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otworzył postępowania sanacyjne wobec spółki: Mostostal Wechta sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”). Na sędziego-komisarza wyznaczono SSR Łukasza Lipowicza.

Zarządcą we wskazanych postępowaniach sanacyjnych została wyznaczona spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., która będzie sprawowała nadzór nad działalnością Spółki w trakcie postępowania. Jednocześnie, bieżąca działalność gospodarcza w ramach tzw. „zwykłego zarządu”, będzie nadal wykonywana bezpośrednio przez Zarząd Spółki.

Informujemy, że w związku z otwarciem postępowania, wszelkie zobowiązania powstałe przed dniem 25 września 2018 r. zostaną spłacone zgodnie z zasadami przyjętymi w układzie przegłosowanym przez Zgromadzenie Wierzycieli (nie mogą być one spłacane aż do zakończenia postępowania). 

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 25 września 2018 r., będą na bieżąco spłacane przez Spółkę w toku postępowania.

Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec Spółki, nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. bezpośrednio na podstawie ksiąg i dokumentów Spółki.

O złożeniu spisu zostaną Państwo poinformowani obwieszczeniem, które ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowanie jest prowadzone przez poznański oddział Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań.

W razie dalszych pytań, proszę o kontakt: mostostal@zfrsa.pl.

W sprawach dotyczących postępowania (udzielanie informacji, kontakt z wierzycielami), prosimy również o kontakt pod numerem komórkowym 537 408 403. Dyżur telefoniczny zarządcy: od poniedziałku do czwartku w godzinach od 13:30 – 15:00.

29.03.2019

Obwieszczenie o złożeniu do Sądu przez Zarządcę spisu wierzytelności

+

Zarządca informuję, że w dniu 28 maca 2019 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o złożeniu do Sądu przez Zarządcę spisu wierzytelności w dniu 24 stycznia 2019 r.

W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. Ponadto dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

Obwieszczenie.

29.01.2019

Aktualizacja spisu wierzytelności

+

W dniu 24 stycznia 2019 r. zarządca złożył do akt sprawy zaktualizowany spis wierzytelności. Jednocześnie zarządca informuje, że wierzyciele mogą otrzymać skan karty ze spisu wierzytelności zgodnie z procedurą wskazaną w informacji zarządcy z dnia 19.12.2018 r.

19.12.2018

Informacja zarządcy o sposobie udostępnienia spisu wierzytelności Mostostal Wechta sp. z o. o. w restrukturyzacji

+

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wniosku o udostępnienie projektu karty wierzytelności (dalej jako „wniosek”) na adres e-mail: mostostal@zfrsa.pl.

Wniosek można pobrać TUTAJ.

Zarządca przedstawia poniżej procedurę udostępnienia karty wierzytelności:

 1. Wniosek należy pobrać i wypełnić;
 2. Wypełniony wniosek należy wydrukować i podpisać;
 3. W przypadku braku możliwości wydrukowania wniosku dopuszczalne jest jego odręczne przepisanie zgodnie z wersją elektroniczną;
 4. Załącznikami do wniosku są:
 1. pełnomocnictwo do reprezentowania wierzyciela – w przypadku, gdy wierzyciel działa przez pełnomocnika;
 2. wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z odpowiedniego Rejestru Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku, gdy wierzyciel jest podmiotem wpisanym do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy;
 1. Podpisany wniosek (skan albo fotokopia) wraz z załącznikami należy przesłać na ww. adres e-mail;
 2. W tytule wiadomości e-mail należy podać:
 1. nazwę dłużnika (Mostostal Wechta sp. z o. o.);
 2. NIP wierzyciela.

Wierzyciele do 18 stycznia 2019 r. mogą zgłaszać swoje uwagi co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności, wysyłając je na ww. adres e-mail.

Uwagi powinny zawierać m.in.:

 1. Wysokość wierzytelności przysługującej wierzycielowi;
 2. Informację o istnieniu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności;
 3. Uzasadnienie wysokości wierzytelności wraz z podaniem numerów dokumentów.

Do e-maila prosimy o załączenie dokumentów potwierdzających dokumenty.

Jednocześnie zarządca zwraca uwagę na treść artykułu 79, 81 oraz 84 p.r.:

Art. 79 [Odsetki od wierzytelności]

 1. Jeżeli w dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wierzytelność bez zastrzeżenia odsetek nie stała się jeszcze wymagalna, w spisie wierzytelności umieszcza się wierzytelność pomniejszoną o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż 6% rocznie, za czas od dnia otwarcia postępowania do dnia wymagalności, najdłużej jednak za dwa lata.
 2. Odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się w spisie wierzytelności w kwocie naliczonej do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego włącznie.

Art. 81 [Wierzytelności o charakterze ciągłym, z tytułu kredytu i pożyczki]

 1. Niewymagalne wierzytelności ze stosunków prawnych o charakterze ciągłym, a także wierzytelności z tytułu kredytu i pożyczki, umieszcza się w spisie wierzytelności pomniejszone o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż 6% rocznie, za czas od dnia otwarcia postępowania do dnia wymagalności każdego przyszłego świadczenia, najdłużej jednak za dwa lata.
 2. Wierzytelności z tytułu świadczeń powtarzających się, których czas trwania oznaczono na czas życia uprawnionego lub innej osoby, albo nieoznaczonych co do czasu trwania, umieszcza się w spisie wierzytelności jako sumę stanowiącą wartość prawa.
 3. Jeżeli w umowie o prawo do świadczeń powtarzających została ustalona suma wykupu, sumę tę umieszcza się w spisie wierzytelności jako wartość prawa.
 4. Jeżeli przedmiot leasingu stanowi u korzystającego dłużnika środek trwały w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych do rat leasingu przepis ust. 1 stosuje się.
 5. Jeżeli umowa kredytu przewiduje możliwość korzystania ze środków pieniężnych do pewnej wysokości, w spisie wierzytelności umieszcza się kwotę wykorzystaną przez dłużnika do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

W tym miejscu zarządca wyjaśnia, że w art. 79 oraz 81 p.r. chodzi o odsetki ustawowe za opóźnienie, nie zaś o odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych).

Art. 84 [Zakres spisu wierzytelności]

 1. Spis wierzytelności sporządza nadzorca lub zarządca na podstawie ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, wpisów w księgach wieczystych oraz rejestrach.
 2. W postępowaniu sanacyjnym otwartym na podstawie uproszczonego wniosku złożonego zgodnie z art. 328 ust. 1 spis wierzytelności sporządza się w zakresie, w jakim jest to możliwe, na podstawie spisu wierzytelności sporządzonego we wcześniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

03.12.2018

Spis wierzytelności

+

W dniu 30 listopada 2018 r. złożono do akt sprawy spis wierzytelności.

15.10.2018

Obwieszczeniu o otwarciu postępowania sanacyjnego

+