Inne postępowania

Postępowania

Na Lato sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy

Szanowni Państwo,

w dniu 21 września 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 183/2021 (6328), poz. 59434, ukazało się obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu Na Lato spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000401495; dalej „Spółka”). Postępowanie odbywa się ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), jako tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Na podstawie umowy zawartej ze Spółką funkcję nadzorcy układu w niniejszym postępowaniu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Spółka nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

W związku z wyznaczeniem dnia układowego, zobowiązania powstałe przed dniem 16 września 2021 r. zostaną zaspokojone zgodnie z warunkami układu przyjętego przez wierzycieli. Wszystkie zobowiązania powstałe od dnia 16 września 2021 r., będą na bieżąco spłacane w toku postępowania.

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy.

Postępowanie prowadzone jest przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Wspólna 70, Piętro IX, 00-687 Warszawa.