Inne postępowania

Postępowania

Neckermann Polska Biuro Podróży sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 12 grudnia 2019 r. została ogłoszona upadłość Neckermann Polska Biuro Podróży sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Upadły”), sygn. akt: XVIII GU 1077/19.

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została syndykiem w niniejszym postępowaniu. Funkcję sędziego-komisarza pełni SSR Łukasz Grzechnik.

W punkcie 3 postanowienia o ogłoszeniu upadłości, Sąd wezwał wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenia wierzytelności wierzyciele mogą składać na adres: Sędzia-komisarz SSR Łukasz Grzechnik, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A; 00-454 Warszawa.

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt XVIII GUp 1422/19.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania upadłościowego syndyk kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: neckermann@zfrsa.pl.

Uwaga! Zgłoszeń wierzytelności dokonuje się na piśmie na adres Sądu. Zgłoszenia kierowane do syndyka nie wywołują żadnych skutków prawnych. Adres do dokonania zgłoszenia wierzytelności to:
 
Sędzia-komisarz SSR Łukasz Grzechnik
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych 
ul. Czerniakowska 100A; 00-454 Warszawa


21.04.2020

Wydłużenie terminu składania ofert na zakup samochodu

+

Z uwagi na zainteresowanie sprzedażą samochodu osobowego Skoda Rapid Spaceback Active 1,4 TDI CR/66 kW 5-M, nr rejestracyjny pojazdu WU 0798F Syndyk Neckermann Polska Biuro Podróży sp. z o.o. w upadłości, informuje że termin nadsyłania pisemnych ofert zostaje wydłużony do 5 maja 2020 r. (wtorek), przy czym decyduje data wpływu oferty do Syndyka.

Podstawowe informacje dla zainteresowanych:

 1. Cena wywoławcza stanowi wartość oszacowania określona w wycenie rzeczoznawcy majątkowego i wynosi 20.000 zł netto (dwadzieścia tysięcy złotych netto). Przy czym cena rynkowa w ocenie rzeczoznawcy wynosi 26.656 zł netto.
 1. Samochód przechowywany jest na terenie Warszawy. W razie potrzeby zostanie wyznaczony jeden wspólny dla wszystkich zainteresowanych termin do zapoznania się z rzeczywistym stanem pojazdu.
 1. Dla zainteresowanych do wglądu będą zdjęcia samochodu.
 1. Karta identyfikacyjna pojazdu:
 1. Marka i model pojazdu: Skoda RAPID
 2. Rok produkcji: 2016
 3. Nr rejestracyjny: WU 0798F
 4. Nr VIN: TMBEF6NH4500653
 5. Data pierwszej rejestracji: 01.06.2017 r.
 6. Przebieg rzeczywisty w dniu 30.12.2019 r.: 82.137 km
 7. Przebieg normatywny: 50.400 km
 8. Liczba użytkowników: 1
 9. Stan pojazdu w dniu 30.12.2019 r.: zadawalający
 10. Okres eksploatacji: 2,5 roku
 11. Pojemność silnika: 1422 cm3
 12. Moc silnika: 66 kW
 13. Skrzynia biegów: manualna
 14. Rodzaj paliwa: olej napędowy
 15. Data zakupu: 01.06.2017
 16. Przegląd techniczny – ostatni: 28.12.2019 r.
 1. Dla zainteresowanych do wglądu będą zdjęcia samochodu.
 1. Uwaga! Zainteresowani zakupem samochodu powinni złożyć pisemne oferty zakupu, które należy przesłać do syndyka. Wymóg pisemności jest spełniony, jeżeli oferta zostanie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 1. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 46 88 409

 

05.02.2020

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu, znaku towarowego i domeny internetowej

+

Syndyk Neckermann Polska Biuro Podróży sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki ruchomości w postaci: 

 1. samochodu osobowego Skoda Rapid Spaceback Active 1,4 TDI CR/66 kW 5-M, nr rejestracyjny pojazdu WU 0798F, za cenę nie niższą niż 20.000 zł netto (dwadzieścia tysięcy złotych netto);
 2. znaku towarowego Happy Events zgłoszonego w dniu 5 lutego 2001 r. i zarejestrowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 listopada 2004 r. pod numerem R.156711. za cenę nie niższą niż 4.060 zł netto (cztery tysiące sześćdziesiąt złotych);
 3. domeny internetowej Neckermann.pl oraz domen powiązanych Neckerman.pl, Nekermann.pl, Nekerman.pl, za cenę nie niższą niż 2.300 zł netto (dwa tysiące trzysta złotych).

Powyższe kwoty stanowią cenę wywoławczą i są kwotami netto.

Termin nadsyłania ofert pisemnych zostaje ustalony na 17 marca 2020 r. (wtorek), przy czym decyduje data wpływu oferty do Syndyka. Aukcja odbędzie się w dniu 18 marca 2020 r. (środa) o godz. 10:00 w Kancelarii Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa. Złożone przez Uczestników pisemne oferty będą rozpoznawane przez Syndyka podczas aukcji.

Informacje dla zainteresowanych:

 1. Cena wywoławcza stanowi wartość oszacowania określona w wycenie rzeczoznawcy majątkowego.
 2. Pierwszeństwo ma oferta nabycia wszystkich ruchomości (oferta masowa). Syndyk zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferty. Aukcja może być w każdej chwili odwołana przez syndyka bez wyboru którejkolwiek z ofert i bez podawania przyczyny.
 3. Samochód przechowywany jest na terenie Warszawy. W razie potrzeby zostanie wyznaczony jeden wspólny dla wszystkich zainteresowanych termin do zapoznania się z rzeczywistym stanem pojazdu.
 4. Dla zainteresowanych do wglądu będą zdjęcia samochodu.

Regulamin aukcji

Wycena rzeczoznawcy

14.01.2020

Ogłoszenie o sprzedaży ruchomości

+

Syndyk Neckermann Polska Biuro Podróży sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki ruchomości w postaci: mebli i wyposażenia biurowego oraz drobnego sprzętu elektronicznego i AGD (sprzęt stanowi mniejszość). 

Cena wywoławcza wynosi 11.937 zł netto (jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych).

Termin nadsyłania ofert pisemnych zostaje ustalony na 4 lutego 2020 r., przy czym decyduje data wpływu oferty do Syndyka. Aukcja odbędzie się w dniu 5 lutego 2020 r. (środa) o godz. 10:00 w Kancelarii Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa. Złożone przez Uczestników pisemne oferty będą rozpoznawane przez Syndyka podczas aukcji.

Informacje dla zainteresowanych:

 1. Cena wywoławcza stanowi wartość oszacowania określona w wycenie rzeczoznawcy majątkowego. Ze sprzedaży wyłączony jest samochód oraz wartości niematerialne i prawne, które obejmuje wycena.
 2. Pierwszeństwo ma oferta nabycia wszystkich ruchomości (oferta masowa). Syndyk zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferty. Aukcja może być w każdej chwili odwołana przez syndyka bez wyboru którejkolwiek z ofert i bez podawania przyczyny.
 3. Ruchomości przechowywane są w magazynie w okolicy Wołomina. W razie potrzeby zostanie wyznaczony jeden wspólny dla wszystkich zainteresowanych termin do zapoznania się z rzeczywistym stanem ruchomości.
 4. Dla zainteresowanych do wglądu są zdjęcia ruchomości.

Regulamin aukcji
Wycena rzeczoznawcy

14.01.2020

Informacja dla wierzycieli ws. zgłaszania wierzytelności

+

Z uwagi na nieprawdzie i wprowadzające w błąd informacje medialne przekazywane wierzycielom za pośrednictwem branżowych portali turystycznych i informacyjnych, syndyk niniejszym wyjaśnia co następuje.

Kategorie zaspokojenia wierzycieli upadłościowych określone są w art. 342 Prawa upadłościowego. Zgodnie z tym przepisem: 

 • kategoria pierwsza — obejmuje m.in. należności ze stosunku pracy;
 • kategoria druga — obejmuje inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w innych kategoriach. Do tej kategorii należą również wierzytelności z tytułu zobowiązań kontraktowych Neckermann związane działalnością gospodarczą prowadzoną przed ogłoszeniem upadłości (np. z tytułu umów zawartych z agentami);
 • kategoria trzecia — odsetki;
 • kategoria czwarta — należności wspólników albo akcjonariuszy z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach.

Wobec Neckerman nie było prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, a zatem nie został sporządzony spis wierzytelności. Do zgłoszenia wierzytelności należy dołączyć dokumenty potwierdzające wierzytelność (np. faktury sprzedaży wraz z umową, inne dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności). Należności uboczne, czyli odsetki naliczane są do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości, czyli 11.12.2019 r. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis). Pisma należy składać do Sądu, a nie syndyka.

Zasadnicza większość wierzytelności podlega więc zgłoszeniu w kategorii drugiej. 

18.12.2019

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

+

Syndyk Neckermann Polska Polska Biuro Podróży sp. z o.o. w upadłości zawiadamia, że obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości zostało opublikowane w dniu 18 grudnia 2019 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 244/2019, poz. 65642. W załączeniu treść obwieszczenia.

W punkcie 3 postanowienia o ogłoszeniu upadłości Sąd wezwał wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Termin do zgłaszania wierzytelności upłynie zatem w dniu 17 stycznia 2020 r.

Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, koszty postępowania upadłościowego wynikłe ze zgłoszenia wierzytelności przez wierzyciela po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez winy wierzyciela, ponosi wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po terminie. Sędzia-komisarz może zobowiązać wierzyciela do złożenia zaliczki na koszty związane ze zgłoszeniem wierzytelności po upływie terminu wyznaczonego do zgłoszenia. W razie niezłożenia zaliczki zgłoszenie wierzytelności podlega zwrotowi (art. 235 p.u.).

Obwieszczenie


 

13.12.2019

Zgłoszenie wierzytelności

+

W punkcie 3 postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 12 grudnia 2019 r. o ogłoszeniu upadłości Neckermann Polska Biuro Podróży sp. z o.o. w upadłości, Sąd wezwał wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Uwaga! Zgłoszeń wierzytelności dokonuje się na piśmie na adres Sądu. Zgłoszenia kierowane do syndyka nie wywołują żadnych skutków prawnych. 

adres do dokonania zgłoszenia wierzytelności to:

Sędzia-komisarz SSR Łukasz Grzechnik
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych 
ul. Czerniakowska 100A; 00-454 Warszawa

W toku postępowania upadłościowego zostanie sporządzona lista wierzytelności obejmująca wierzytelności powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. do dnia 11 grudnia 2019 r. włącznie. Wierzyciel, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność (art. 236 ust. 1 p.u.). Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać, w dwóch egzemplarzach, w formie pisemnej zgodnie z udostępnionym wzorem. Wzór zgłoszenia wierzytelności można również pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wymogi formalne zgłoszenia wierzytelności zostały uregulowane w art. 239 i 240 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. W szczególności syndyk poucza wierzycieli, że:

 1. wierzytelność w walucie obcej bez względu na termin jej wymagalności umieszcza się na liście po przeliczeniu na walutę polską według średniego kursu walut obcych w Narodowym Banku Polskim z dnia ogłoszenia upadłości tj. z dnia 12 grudnia 2019 r. (art. 251 p.u.).
 2. odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się na liście wierzytelności w kwocie naliczonej do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia upadłości włącznie (art. 247 p.u.). 
 3. wierzytelność za okres rozliczeniowy, w trakcie którego została ogłoszona upadłość, w szczególności z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy, podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne, ulega z mocy prawa proporcjonalnemu podziałowi na część traktowaną jak wierzytelność powstała przed dniem ogłoszenia upadłości oraz część traktowaną jak wierzytelność powstająca po dniu ogłoszenia upadłości. Jeżeli rozliczenie należności publicznoprawnych wymaga sporządzenia deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmujących rozliczenie, obie części wierzytelności, ujmowane są w odrębnych deklaracjach lub innych tego typu dokumentach (245a p.u)
 4. do zgłoszenia wierzytelności należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby, która podpisuje się pod zgłoszeniem wierzytelności, do reprezentowania wierzyciela.

Ponadto, syndyk poucza wierzycieli zagranicznych, że zgodnie z art. 380 p.u. wierzyciel, który nie ma miejsca zamieszkania, zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowił w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do prowadzenia sprawy, jest obowiązany wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tego wierzyciela pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Do zgłoszenia wierzytelności należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby, która podpisuje się pod zgłoszeniem wierzytelności, do reprezentowania wierzyciela. W przypadku osób prawnych wymagane jest dołączenie wyciągu z właściwego zagranicznego rejestru handlowego.

Wzór zgłoszenia wierzytelności.

13.12.2019

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

+