Inne postępowania

Kontakt:

pcz@zfrsa.pl

Postępowania

PCZ S.A. w upadłości likwidacyjnej

Status: W toku
Sąd: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA – FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Poznańska 16, 50-046 Wrocław), sygn. akt VIII GUp 45/15.

PCZ S.A. w upadłości likwidacyjnej z/s we Wrocławiu jest właścicielem i podmiotem zarządzającym grupą spółek, których głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług medycznych. 

Dane teleadresowe spółki PCZ S.A.:

PCZ Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

ul. Szczęśliwa nr 38A, lok. 2

53-418 Wrocław

KRS: 290076; REGON: 020625291, NIP: 8942924406

Dane teleadresowe syndyka PCZ S.A. - Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.:

Poznań, ul. Grunwaldzka 38
60-786 Poznań
T: +48 61 222 43 81
E: pcz@zfrsa.pl

 


06.10.2016

Postanowienie Sądu ws. odwołania syndyka i powołania zarządcy tymczasowego

+

W dniu 4 października 2016 r. Kancelaria Insolwencja sp. z o.o. (dawniej: Kancelaria Syndyków Piątkowski, Szczerbiński sp. j.), pełniąca funkcję syndyka masy upadłości PCZ S.A. w upadłości likwidacyjnej, złożyła rezygnację. Wniosek umotywowany był m.in. koniecznością powołania syndyka o większym potencjale osobowym, organizacyjnym i finansowym. W związku z tym, postanowieniem z dnia 5 października 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych odwołał z funkcji syndyka Kancelarię Insolwencyjną sp. z o.o. i powołał zarządcę tymczasowego w osobie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w przedmiocie odwołania syndyka.

http://zimmermanfilipiak.pl/assets/files/SBizhub_C2216100612110.pdf

05.10.2016

Wybrane informacje dot. postępowania upadłościowego

+

1. Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej i wyznaczenie syndyka

W dniu 30 lipca 2015 roku zostało wydane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, postanowienie o ogłoszeniu upadłości PCZ S.A. obejmującej likwidację majątku.
 
Na mocy wyżej wskazanego postanowienia wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego oraz syndyka w osobie Kancelarii Syndyków Piątkowski, Szczerbiński sp. j. z siedzibą we Wrocławiu. Sąd upadłościowy postanowił wezwać wierzycieli PCZ S.A. do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości PCZ S.A. oraz wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do PCZ S.A., jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłoszenia swoich praw i roszczeń w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

2. Postanowienie Sądu o oddaleniu zażalenia upadłego na postanowienie o ogłoszeniu upadlości likwidacyjnej

W dniu 12 października 2015 roku zostalo wydane postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy z dnia 28 września 2015 r. w sprawie o sygn. akt X Gz 510/15, oddalającego zażalenie upadłego na postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z dnia 30 lipca 2015r. o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej.
 
W związku z powyższym, postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku PCZ S.A. we Wrocławiu stało się prawomocne.
 

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - cz.1

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - cz. 2