Inne postępowania

Kontakt:

pbg@zfrsa.pl

Postępowania

PBG S.A

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,
 
Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 12 lutego 2020 r. otwarto postępowanie sanacyjne PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie (dalej jako „Spółka”). Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została zarządcą w tym postępowaniu. Funkcję sędziego-komisarza pełni SSR Magdalena Bojarska. Sprawa toczy się pod sygnaturą XI GRs 2/20/MB.
 
Sąd zezwolił Spółce na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu.
 
Zarządca informuje, że zaspokojenie wierzytelności powstałych przed dniem 12 lutego 2020 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) nastąpi na warunkach określonych w przyszłym układzie. Propozycje układowe zostaną sporządzone i przesłane wierzycielom na dalszym etapie postępowania.
 
Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec PBG SA nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. bezpośrednio na podstawie ksiąg i dokumentów Dłużnika. O złożeniu spisu wierzytelności zostaną Państwo poinformowani obwieszczeniem, które ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stosowną informację zamieścimy także na naszej stronie internetowej w niniejszej zakładce.
 
W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego zarządca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: pbg@zfrsa.pl.

Postanowienie o otwarciu sanacji.


19.05.2020

Informacja o złożeniu spisu wierzytelności

+

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji informuje, że w dniu 18 maja 2020 roku przekazał do akt postępowania sanacyjnego spis wierzytelności. Spis wierzytelności będzie można przeglądać w czytelni akt prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Na zapytanie wierzycieli zarządca będzie udzielał informacji odnośnie do konkretnej wierzytelności wyłącznie w formie elektronicznej ( adres do korespondencji: pbg@zfrsa.pl ). Wraz z zapytaniem należy wykazać się umocowaniem do reprezentowania wierzyciela poprzez załączenie do korespondencji e-mail stosownej informacji z KRS, pełnomocnictwa lub innego dokumentu stwierdzającego prawo do działania w imieniu wierzyciela.

15.05.2020

Informacja o złożeniu planu restrukturyzacyjnego

+

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie informuje, że w dniu 13 maja 2020 roku zakończył wspólnie z zarządem PBG prace nad planem restrukturyzacyjnym i przekazał plan do akt postępowania sanacyjnego PBG prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Plan restrukturyzacyjny został sporządzony i złożony na podstawie art. 313 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne.

12.05.2020

Postanowienie sądu restrukturyzacyjnego wydane w postępowaniu sanacyjnym PBG S.A.

+

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie niniejszym informuje, że w dniu 12 maja 2020 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wydane na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 maja 2020 r. (sygn. akt XI GRs 2/20), którym Sąd postanowił: „cofnąć dłużnikowi PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie zezwolenie na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu”.

Zarządca będzie kontynuował proces restrukturyzacji Spółki i działania zmierzające do zawarcia układu z wierzycielami PBG.

Ponadto, zarządca informuje, iż w najbliższych dniach zostanie złożony plan restrukturyzacyjny o czym wierzyciele zostaną przez zarządcę poinformowani.

12.05.2020

Informacja o ustanowieniu Rady Wierzycieli

+

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie niniejszym informuje, że Sędzia-komisarz postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2020 r. ustanowił Radę Wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym PBG S.A. w restrukturyzacji (sygn. akt XI GRs 2/20/MB).

Postanowienie