Inne postępowania

Kontakt:

pip@zfrsa.pl

Postępowania

Piotr i Paweł

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

w dniu 12 września 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otworzył postępowania sanacyjne wobec spółek: Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o., Piotr i Paweł S.A. oraz Piotr i Paweł Detal sp. z o.o. (dalej łącznie jako Grupa Kapitałowa). Na sędziego-komisarza we wszystkich wymienionych postępowaniach wyznaczono SSR Łukasza Lipowicza.

Zarządcą we wskazanych postępowaniach sanacyjnych została wyznaczona spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., która będzie sprawowała nadzór nad działalnością Grupy Kapitałowej w trakcie postępowania. Jednocześnie, bieżąca działalność gospodarcza w ramach tzw. „zwykłego zarządu”, będzie nadal wykonywana bezpośrednio przez Zarządy Spółek.

Informujemy, że w związku z otwarciem postępowań, wszelkie zobowiązania powstałe przed dniem 12 września 2018 r. zostaną spłacone zgodnie z zasadami przyjętymi w układzie przegłosowanym przez Zgromadzenie Wierzycieli (nie mogą być one spłacane aż do zakończenia postępowania). W stosunku do każdej z wymienionych Spółek, głosowany będzie odrębny układ.

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 12 września 2018 r., będą na bieżąco spłacane przez spółki z Grupy Kapitałowej, także w toku postępowań.

Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec którejkolwiek z 3 wymienionych spółek z Grupy Kapitałowej, nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. bezpośrednio na podstawie ksiąg i dokumentów Grupy Kapitałowej.

O złożeniu spisu zostaną Państwo każdorazowo poinformowani obwieszczeniem, które ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowania są prowadzone przez poznański oddział Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań.

W razie dalszych pytań, proszę o kontakt: pip@zfrsa.pl.

W sprawach dotyczących postępowania (udzielanie informacji, kontakt z wierzycielami), prosimy również o kontakt pod numerem komórkowym 537 408 403. Dyżur telefoniczny zarządcy: od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 – 13:00.

14.04.2021

Zakończenie restrukturyzacji Piotr i Paweł S.A., Piotr i Paweł Detal sp. z o.o., Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o.

+

Zarządca zawiadamia, że z dniem uprawomocnienia się postanowień o zatwierdzeniu układu Piotr i Paweł S.A. (17 marca 2021 r.), Piotr i Paweł Detal sp. z o.o. (25 lutego 2021 r.) oraz Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. (25 lutego 2021 r.) zostały zakończone postępowania restrukturyzacyjne ww. Spółek.

Z tym dniem Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. objęła funkcję nadzorcy wykonania układu w każdej z ww. Spółek.

09.04.2021

Uprawomocnienie zatwierdzenia układu Piotr i Paweł S.A.

+

Szanowni Państwo,

Zarządca informuje, że w dniu 17 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił zażalenia na zatwierdzenie układu Piotr i Paweł S.A.

Realizacja przyjętego układu nastąpi w terminach wskazanych w propozycjach układowych, licząc od dnia wydania postanowienia w przedmiocie stwierdzenia prawomocności postanowienia z dnia 21 września 2020 r. o zatwierdzeniu układu Piotr i Paweł S.A. Postanowienie o stwierdzeniu prawomocności zatwierdzenia układu wydano w dniu 01 kwietnia 2020 r. Zarządca został poinformowany o tym fakcie w dniu 09 kwietnia 2021 r.

W przypadku zmian mających znaczenie dla wykonania układu, Zarządca zwraca się do Wierzycieli z prośbą o kontakt pod adresem mailowym pip@zfrsa.pl

Postanowienie z dnia 21 września 2020 r. o zatwierdzeniu układu Piotr i Paweł S.A.

Postanowienie z dnia 01 kwietnia 2021 r. o stwierdzeniu prawomocności zatwierdzenia układu Piotr i Paweł S.A.

08.03.2021

Uprawomocnienie zatwierdzenia układu Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. oraz Piotr i Paweł Detal sp. z o.o.

+

Szanowni Państwo,

zarządca informuje, że w dniu 25 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił zażalenia na zatwierdzenie układu Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. oraz Piotr i Paweł Detal sp. z o.o. Nadto postanowieniami z dnia 04 marca 2021 r. stwierdził prawomocność ww. postanowień z dnia 21 września 2020 r. o zatwierdzeniu układów.

Realizacja przyjętych układów nastąpi w terminach wskazanych w propozycjach układowych, licząc od dnia wydania postanowienia w przedmiocie stwierdzenia prawomocności postanowień o zatwierdzeniu układu Piotr i Paweł Detal sp. z o.o. oraz Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o., tj. od dnia 04 marca 2021 r.

W przypadku zmian mających znaczenie dla wykonania układu, zarządca zwraca się do Wierzycieli z prośbą o kontakt pod adresem mailowym pip@zfrsa.pl.

Jednocześnie zarządca informuje, że Sąd Okręgowy w Poznaniu nie rozstrzygnął jeszcze zażaleń na postanowienie o zatwierdzeniu układu Piotr i Paweł S.A.

W przypadku pytań dot. skierowanych przez ww. Spółki oświadczeń o potrąceniu, uprzejmie proszę o kontakt z Zarządcą na adres pip@zfrsa.pl oraz p. Joanną Olszewską joanna.olszewska@spar.pl

Postanowienie z dnia 21 września 2020 r. o zatwierdzeniu układu Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o.

Postanowienie z dnia 04 marca 2021 r. o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o.

Postanowienie z dnia 21 września 2020 r. o zatwierdzeniu układu Piotr i Paweł Detal sp. z o.o.

Postanowienie z dnia 04 marca 2021 r. o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu Piotr i Paweł Detal sp. z o.o.

29.01.2021

Informacja odnośnie uprawomocnienia postanowień o zatwierdzeniu układu (2)

+

Szanowni Państwo,

zarządca informuje, że nie nastąpiło jeszcze uprawomocnienie postanowień z dnia 21 września 2020 r. o zatwierdzeniu układu w postępowaniach sanacyjnych Piotr i Paweł S.A., Piotr i Paweł Detal sp. z o.o., Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. z uwagi na wniesienie przez wierzycieli zażaleń. Aktualnie sprawy zostały przekazane do Sądu Okręgowego w Poznaniu.
 
Realizacja przyjętego układu nastąpi w terminach wskazanych w propozycjach układowych, licząc od momentu stwierdzenia prawomocności postanowień o zatwierdzeniu układu Piotr i Paweł S.A., Piotr i Paweł Detal sp. z o.o. oraz Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o.
 
Zarządca poinformuje o wyniku postępowań zażaleniowych.

02.12.2020

Informacja odnośnie uprawomocnienia postanowień o zatwierdzeniu układu

+

Szanowni Państwo,

Zarządca informuje, że nie nastąpiło jeszcze uprawomocnienie postanowień z dnia 21 września 2020 r. o zatwierdzeniu układu w postępowaniach sanacyjnych Piotr i Paweł S.A., Piotr i Paweł Detal sp. z o.o., Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o.

W ww. postępowaniach wpłynęły wnioski o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia ww. postanowień. Wobec przedłużenia przez Przewodniczącego Wydziału terminu do sporządzenia uzasadnień w każdej ze spraw, uzasadnienia te zostały sporządzone dopiero 23 listopada 2020 r. Zgodnie z informacją otrzymaną z Sekretariatu Wydziału, wszystkie uzasadnienia zostały wysłane do wnioskodawców w dniach 23-27 listopada 2020 r. Od momentu doręczenia wnioskodawcy mają dwutygodniowy termin na wniesienie zażalenia.

Realizacja przyjętego układu nastąpi w terminach wskazanych w propozycjach układowych, licząc od momentu uprawomocnienia postanowień o zatwierdzeniu układu Piotr i Paweł S.A., Piotr i Paweł Detal sp. z o.o. oraz Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o.

Mając na uwadze powyższe, Zarządca poinformuje o dalszym przebiegu postępowania po 21 grudnia 2020 r.

22.09.2020

Zatwierdzenie układów

+

Zarządca informuje, że w dniu 21 września 2020 r. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał następujące postanowienia:

W sprawie Piotr i Paweł S.A. (sygn. akt XI GRs 9/18):

 1. Pozostawić bez rozpoznania zastrzeżenia przeciwko układowi wniesione przez wierzycieli po upływie terminu do składania zastrzeżeń.
 2. Oddalić pozostałe zastrzeżenia przeciwko układowi.
 3. Zatwierdzić układ przyjęty na zgromadzeniach wierzycieli.

W sprawie Piotr i Paweł Detal sp. z o.o. (XI GRs 10/18):

 1. Oddalić zastrzeżenia przeciwko układowi.
 2. Zatwierdzić układ przyjęty na zgromadzeniach wierzycieli.

W sprawie Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. (XI GRs 11/18):

 1. Oddalić zastrzeżenia przeciwko układowi.
 2. Zatwierdzić układ przyjęty na zgromadzenia wierzycieli.

Zarządca obwieści o powyższym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wraz ze stosownym pouczeniem.

03.09.2020

Wyznaczenie rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układów (wrzesień 2020 r.)

+

Informujemy, że Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wyznaczył na dzień 21 września 2020 r. termin rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu:

 • 9:30 w sprawie Piotr i Paweł S.A. (XI GRs 9/18);
 • 11:00 w sprawie Piotr i Paweł Detal sp. z o. o. (XI GRs 10/18);
 • 12:00 w sprawie Grupa Piotr i Paweł sp. z o. o. (XI GRs 11/18).

Rozprawa odbędzie się poza budynkiem Sądu w Collegium Iuridicum Novum, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Aula Ziembińskiego, aleja Niepodległości 53, 61-714 Poznań.

Jednocześnie informujemy, że w trakcie rozprawy będą obowiązywały obostrzenia wynikające z zarządzenia nr 38/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu z dnia 26 maja 2020 r., w szczególności w zakresie § 5-7 i 9-10 (pobierz).

W dniu 03 września 2020 r. ukazały się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o terminie rozpraw w przedmiocie rozpoznania układów – treść obwieszczeń TUTAJ.

31.07.2020

Odroczenie rozpraw w przedmiocie zatwierdzenia układów

+

Zarządca informuje, że Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 30 lipca 2020 r. z uwagi na złożenie wniosku o wyłączenie sędziego odroczył rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układów w sprawie Piotr i Paweł S.A. (XI GRs 9/18), Piotr i Paweł Detal sp. z o. o. (XI GRs 10/18),  Grupa Piotr i Paweł sp. z o. o. (XI GRs 11/18) na dzień 21 września 2020 r.

Zarządca poinformuje o godzinie oraz o nowym miejscu przeprowadzenia rozpraw niezwłocznie po ich ustaleniu w kolejnym komunikacie.

24.06.2020

Wyznaczenie rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układów

+

Informujemy, że Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wyznaczył na dzień 30 lipca 2020 r. termin rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu:

 • 9:30 w sprawie Piotr i Paweł S.A. (XI GRs 9/18);
 • 11:00 w sprawie Piotr i Paweł Detal sp. z o. o. (XI GRs 10/18);
 • 12:00 w sprawie Grupa Piotr i Paweł sp. z o. o. (XI GRs 11/18).

Rozprawa odbędzie się poza budynkiem Sądu w Collegium Iuridicum Novum, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sala Ziembińskiego, aleja Niepodległości 53, 61-714 Poznań.

Jednocześnie informujemy, że w trakcie rozprawy będą obowiązywały obostrzenia wynikające z zarządzenia nr 38/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu z dnia 26 maja 2020 r., w szczególności w zakresie § 5-7 i 9-10 (pobierz).

24.06.2020

Obwieszczenia o terminie i miejscu rozpraw

+

W dniu 2 lipca 2020 r. ukazały się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o terminie i miejscu rozpraw w celu rozpoznania układów przyjętych w postępowaniu sanacyjnym Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. (obwieszczenie), Piotr i Paweł S.A. (obwieszczenie) oraz Piotr i Paweł Detal sp. z o.o. (obwieszczenie).

18.03.2020

Odroczenie rozpraw w przedmiocie zatwierdzenia układów

+

Z uwagi na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Sądu informujemy, że odroczono rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układów przewidziane na dzień 25 marca 2020 r. na godz.:

- 9:00 w sprawie Piotr i Paweł S.A. (XI GRs 9/18);
- 10:30 w sprawie Grupa Piotr i Paweł sp. z o. o. (XI GRs 11/18);
- 12:00 w sprawie Piotr i Paweł Detal sp. z o. o. (XI GRs 10/18).

Nowy termin zostanie wyznaczony z urzędu po 31 marca 2020 r. 

O nowym terminie zarządca poinformuje wierzycieli w obwieszczeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z dnia 12 marca 2020 r. dostępne jest TUTAJ.  
 

04.03.2020

Przyjęcie układu

+

Z przyjemnością informujemy, iż Sędzia-komisarz stwierdził przyjęcie przez wierzycieli układu na zgromadzeniu wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec spółki: Piotr i Paweł S.A. w restrukturyzacji z  siedzibą w Poznaniu, Grupa Piotr i Paweł sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu oraz Piotr i Paweł Detal  sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, w których Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełni funkcję zarządcy.

Pozytywna opinia zarządcy na temat wykonania układu oraz zaangażowanie i determinacja samych Dłużników sprawiły, iż wierzyciele obdarzyli spółki dużym kredytem zaufania, przyjmując układy.

Jednocześnie informujemy, że na dzień 25 marca 2020 r. wyznaczono termin posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu:

- 10:30- Grupa Piotr i Paweł sp. z o. o.;

- 9:00- Piotr i Paweł S.A.;

- 12:00- Piotr i Paweł Detal sp. z o. o.

Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o stwierdzeniu przyjęcia układu w postępowaniu Piotr i Paweł Detal sp. z o.o. z dnia 17 marca 2020 r. jest TUTAJ.

Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o stwierdzeniu przyjęcia układu w postępowaniu Piotr i Paweł S.A. z dnia 12 marca 2020 r. jest TUTAJ.

Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o stwierdzeniu przyjęcia układu w postępowaniu Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. z dnia 13 marca 2020 r. jest TUTAJ.

25.02.2020

Informacja o odroczonym terminie Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem

+

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Sędzia-komisarz w dniu 21 lutego 2020 r. otworzył zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem w postępowaniu sanacyjnym: Grupa Piotr i Paweł sp. z o. o., Piotr i Paweł S.A. oraz Piotr i Paweł Detal sp. z o. o.

Z uwagi na wielość oddanych przez wierzycieli głosów oraz potrzebę ich przeliczenia Sędzia-komisarz odroczył zgromadzenia wierzycieli wobec wszystkich Spółek do dnia 2 marca 2020 r.

Odroczone zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem odbędą się w Sądzie Rejonowym Poznań- Stare Miasto w Poznaniu (ul. Młyńska 1 a, Poznań), w dniu 2 marca 2002 r., sala 238, godzina:

9:00- Grupa Piotr i Paweł sp. z o. o.;

10:00- Piotr i Paweł S.A.;

12:00- Piotr i Paweł Detal sp. z o. o.

27.01.2020

Publikacja obwieszczeń o zgromadzeniu wierzycieli spółek z grupy Piotr i Paweł w MSIG

+

Szanowni Państwo,

zarządca uprzejmie informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazały się już obwieszczenia o terminie Zgromadzeń Wierzycieli spółek Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. w restrukturyzacji, Piotr i Paweł S.A. w restrukturyzacji oraz Piotr i Paweł Detal sp. z o.o. w restrukturyzacji. 

Informacje zawarte w obwieszczeniach są tożsame z informacjami dotyczącymi Zgromadzeń Wierzycieli zawartymi w ogłoszeniu, zamieszczonym na stronie zarządcy.


Obwieszczenie Grupa Piotr i Paweł
Obwieszczenie Piotr i Paweł S.A.
Obwieszczenie Piotr i Paweł Detal
 

23.01.2020

Informacja o terminie Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem

+

Zarządca informuje, że w toku postępowania sanacyjnego prowadzonego dla:

Piotr i Paweł S.A. w restrukturyzacji z siedziba w Poznaniu 
(sygn. akt: XI GRs 9/18)

Piotr i Paweł Detal sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu 
(sygn. akt: XI GRs 10/18) 

Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu 
(sygn. akt: XI GRs 11/18)


wyznaczono termin Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem:

na dzień 21 lutego 2020 r., 
w Collegium Iuridicum Novum, 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
sala Auditorium Maximum,
aleja Niepodległości 53, 61-714 Poznań;

o następujących godzinach:

8:00 – Zgromadzenie Wierzycieli Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu

10:30 – Zgromadzenie Wierzycieli Piotr i Paweł S.A. w restrukturyzacji z siedziba w Poznaniu

13:00 – Zgromadzenie Wierzycieli Piotr i Paweł Detal sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu
 
Głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli przeprowadza się pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Kartę do głosowania należy odesłać na adres Sądu Rejonowego Poznań- Stare Miasto w Poznaniu (zgodnie z nagłówkiem karty). 
Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.  

WIERZYCIEL, KTÓRY UDZIELIŁ PEŁNOMOCNICTWA DLA R.PR. JACKA BUCH ORAZ R.PR. DR. DOMINIKI BUCH DO REPREZENTOWANIA NA ZGROMADZENIU WIERZYCIELI W RAMACH WSPARCIA UKŁADU DŁUŻNIKA, NIE MUSI ODDAWAĆ GŁOSU PISEMNIE POPRZEZ WYPEŁNIENIE ZAŁĄCZONEJ KARTY DO GŁOSOWANIA ANI OSOBIŚCIE NA ZGROMADZENIU WIERZYCIELI. GŁOS ODDA ZA NIEGO WW. PEŁNOMOCNIK. 

Zarządca listownie zawiadomi uprawnionych wierzycieli objętych układem, doręczając im następujące dokumenty: (i) kartę do głosowania wraz z pouczeniem o treści przepisów prawa oraz (ii) propozycje układowe Dłużnika.

W razie jakichkolwiek wątpliwości Zarządca uprzejmie prosi o kontakt za pomocą poczty elektronicznej: pip@zfrsa.pl oraz pod numerem telefonu: 537 408 403 codziennie w godzinach od 10:00 do 13:00.
 

Karta do głosowania Grupa Piotr i Paweł .
Karta do głosowania Piotr i Paweł S.A.
Karta do głosowania Piotr i Paweł Detal.
Pouczenie.

04.12.2019

Informacja w sprawie rozpoczęcia przez Spółki procedury wsparcia układu

+

Zarządca informuje wierzycieli uczestniczących w postępowaniach sanacyjnych Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o., Piotr i Paweł Detal sp. z o.o. oraz Piotr i Paweł S.A., iż ma wiedzę na temat rozpoczętej przez Spółki procedury zaproszenia wierzycieli do wsparcia układu. W jej ramach Spółki zwróciły się do wierzycieli posiadających najwyższe salda wierzytelności z prośbą o poparcie układu wraz z przedstawieniem dedykowanych tym wierzycielom propozycji układowych. 

Zarządca wskazuje, iż przeprowadzana przez Spółki procedura jest zgodna z prawem, a w zakresie wszelkich wątpliwości dotyczących oferowanych propozycji, odsyła do kontaktu ze wskazanymi w zawiadomieniu pełnomocnikami. 

Wierzyciele, którzy w najbliższych dniach nie otrzymają zaproszenia do wsparcia układu, zostaną zawiadomieni o treści propozycji układowych w drugiej połowie grudnia 2019 r. 

23.10.2019

Informacje o postępowaniu Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o.

+

Zarządca informuje, że postanowieniem z dnia 16 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu uwzględnił zażalenie Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. na postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r. o umorzeniu postępowania sanacyjnego dłużnika. W konsekwencji sąd oddalił wnioski wierzycieli o umorzenie postępowania sanacyjnego. Restrukturyzacja Grupy Piotr i Paweł sp. z o.o. pozostaje w toku.

Aktualnie Zarządca oczekuje na zatwierdzenie spisu wierzytelności oraz na przedstawienie przez Spółkę propozycji układowych będących przedmiotem głosowania na zgromadzeniu wierzycieli celem głosowania nad układem. Informacja o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli zostanie obwieszczona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Zarządcy.

21.08.2019

Spis wierzytelności Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. w restrukturyzacji

+

Zarządca informuje, że w dniu 21 sierpnia 2019 r. złożył do akt postępowania sanacyjnego XI GRs 11/18 spis wierzytelności Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Ze spisem wierzytelności mogą się Państwo zapoznać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, po wydaniu przez sędziego-komisarza zarządzenia o jego wyłożeniu. Do zapoznania się ze spisem wierzytelności nie jest potrzebne wcześniejsze zamówienie akt – odpis spisu wierzytelności jest wyłożony w Czytelni akt jako odrębny dokument.

Zapoznanie się ze spisem w sądzie restrukturyzacyjnym jest jedyną możliwością pozyskania informacji o treści spisu wierzytelności. Z uwagi na powyższe, Zarządca nie będzie udostępniał spisu wierzytelności w sposób, jaki czynił to przy projekcie spisu.

Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o złożeniu spisu wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności lub co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

W przypadku rozbieżności pomiędzy saldem wierzytelności wykazanym w Państwa księgach rachunkowych a wysokością wierzytelności uwzględnioną na spisie, proszę o weryfikację, czy Państwa wierzytelność na dzień otwarcia postępowania była wymagalna. Jeżeli termin płatności wierzytelności przypadał po dniu 12 września 2018, Zarządca umieścił w spisie wierzytelności wierzytelność pomniejszoną o odsetki ustawowe (obecnie 5 %) za czas od dnia otwarcia postępowania do dnia wymagalności, najdłużej jednak za dwa lata (art. 79 ust. 1 p.r.).

Nadto Zarządca podkreśla, że na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawa ta nie znajduje zastosowania do długów objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, w związku z czym odsetki od wierzytelności zostały naliczone na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

29.07.2019

Spis wierzytelności Piotr i Paweł Detal sp. z o.o. w restrukturyzacji

+

Zarządca informuje, że w dniu 29 lipca 2019 r. złożył do akt postępowania sanacyjnego XI GRs 10/18 spis wierzytelności Piotr i Paweł Detal sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Ze spisem wierzytelności mogą się Państwo zapoznać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, po wydaniu przez sędziego-komisarza zarządzenia o jego wyłożeniu. Do zapoznania się ze spisem wierzytelności nie jest potrzebne wcześniejsze zamówienie akt – odpis spisu wierzytelności jest wyłożony w Czytelni akt jako odrębny dokument.

Zapoznanie się ze spisem w sądzie restrukturyzacyjnym jest jedyną możliwością pozyskania informacji o treści spisu wierzytelności. Z uwagi na powyższe, Zarządca nie będzie udostępniał spisu wierzytelności w sposób, jaki czynił to przy projekcie spisu.

Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o złożeniu spisu wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności lub co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

W przypadku rozbieżności pomiędzy saldem wierzytelności wykazanym w Państwa księgach rachunkowych a wysokością wierzytelności uwzględnioną na spisie, proszę o weryfikację, czy Państwa wierzytelność na dzień otwarcia postępowania była wymagalna. Jeżeli termin płatności wierzytelności przypadał po dniu 12 września 2018, Zarządca umieścił w spisie wierzytelności wierzytelność pomniejszoną o odsetki ustawowe (obecnie 5 %) za czas od dnia otwarcia postępowania do dnia wymagalności, najdłużej jednak za dwa lata (art. 79 ust. 1 p.r.).

Nadto Zarządca podkreśla, że na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawa ta nie znajduje zastosowania do długów objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, w związku z czym odsetki od wierzytelności zostały naliczone na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

18.07.2019

Obwieszczenie w MSIG o spisie wierzytelności Piotr i Paweł S.A.

+

Zarządca informuje, że w dniu 17 lipca 2019 r. ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (poz. 37451) obwieszczenie o złożeniu do akt sprawy restrukturyzacyjnej spisu wierzytelności Piotr i Paweł S.A. Spis można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A.

W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia, uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego – komisarza sprzeciw co do umieszczenia lub co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

Obwieszczenie

18.06.2019

Spis wierzytelności Piotr i Paweł S.A. w restrukturyzacji

+

Zarządca informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 r. złożył do akt postępowania sanacyjnego XI GRs 9/18 spis wierzytelności Piotr i Paweł S.A. w restrukturyzacji.

Ze spisem wierzytelności mogą się Państwo zapoznać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, po wydaniu przez sędziego-komisarza zarządzenia o jego wyłożeniu. Do zapoznania się ze spisem wierzytelności nie jest potrzebne wcześniejsze zamówienie akt – odpis spisu wierzytelności jest wyłożony w Czytelni akt jako odrębny dokument.

Zapoznanie się ze spisem w sądzie restrukturyzacyjnym jest jedyną możliwością pozyskania informacji o treści spisu wierzytelności. Z uwagi na powyższe, Zarządca nie będzie udostępniał spisu wierzytelności w sposób, jaki czynił to przy projekcie spisu.

Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o złożeniu spisu wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności lub co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

W przypadku rozbieżności pomiędzy saldem wierzytelności wykazanym w Państwa księgach rachunkowych a wysokością wierzytelności uwzględnioną na spisie, proszę o weryfikację, czy Państwa wierzytelność na dzień otwarcia postępowania była wymagalna. Jeżeli termin płatności wierzytelności przypadał po dniu 12 września 2018, Zarządca umieścił w spisie wierzytelności wierzytelność pomniejszoną o odsetki ustawowe (obecnie 5 %) za czas od dnia otwarcia postępowania do dnia wymagalności, najdłużej jednak za dwa lata (art. 79 ust. 1 p.r.).

Nadto Zarządca podkreśla, że na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawa ta nie znajduje zastosowania do długów objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, w związku z czym odsetki od wierzytelności zostały naliczone na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

09.05.2019

Komunikat Zarządcy dot. współpracy grupy kapitałowej Piotr i Paweł ze Spar Group Ltd.

+

Z uwagi na komunikat przekazany przez Zarząd Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. oraz opublikowany w mediach dotyczący podjęcia działań zmierzających do nabycia udziałów przez Spar Group Ltd. w Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. w restrukturyzacji, oraz wiążącym się z tym wzmożonym zainteresowaniem wierzycieli w zakresie wpływu powyższych działań na zaspokojenie wierzytelności objętych układem, zarządca pragnie poinformować, iż planowane działania nie mają bezpośredniego wpływu na bieg procedury postępowań sanacyjnych prowadzonych wobec spółek z grupy kapitałowej Piotr i Paweł. W szczególności wskazać należy, iż wierzytelności objęte układem będą mogły być zaspokojone dopiero na warunkach układów, które zostaną przyjęte przez wierzycieli w tych postępowaniach. Planowane nabycie udziałów nie będzie się zatem wiązało ze spłatą wierzytelności układowych z pominięciem procedury przewidzianej w postępowaniach sanacyjnych. Natomiast zaangażowanie inwestora przyczyni się do rozwiązania problemów płynnościowych, z którymi Spółki mierzą się od początku restrukturyzacji. Zdaniem zarządcy pozwoli to na stabilne dokończenie działań sanacyjnych oraz na doprowadzenie do głosowania nad układami.

20.03.2019

Komunikat zarządcy w przedmiocie przedłużenia terminu na wnoszenie uwag do projektu spisu wierzytelności

+

Zarządca informuje, że sędzia-komisarz wyznaczony w postępowaniach sanacyjnych: Piotr i Paweł S.A. w restrukturyzacji, Piotr i Paweł Detal sp. z o.o. w restrukturyzacji oraz Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. w restrukturyzacji przedłużył termin na zgłaszanie uwag do projektu spisów wierzytelności do dnia 31 marca 2019 r.

Zainteresowani wierzyciele mogą do 31 marca 2019 r. złożyć wniosek o udostępnienie projektu karty wierzytelności oraz uwagi co do przesłanej karty. Sposób udostępnienia projektu karty wierzytelności oraz wniesienia uwag Zarządca przedstawił w komunikacie z dnia 17 grudnia 2019 r. oraz 28 grudnia 2019 r.

Jednocześnie Zarządca informuje, że z uwagi na liczbę wierzycieli nie będzie odsyłał uzupełnionych projektów karty wierzytelności. Uprzejmie prosimy o weryfikację spisu wierzytelności w sądzie restrukturyzacyjnym po jego złożeniu przez Zarządcę. Planowany termin przedłożenia sędziemu-komisarzowi spisu wierzytelności to przełom kwietnia/maja 2019 r.

28.12.2018

Informacja zarządcy o złożeniu projektu spisu wierzytelności Piotr i Paweł Detal sp. z o.o. w restrukturyzacji oraz sposobie udostępnienia projektu karty wierzytelności

+

I. Zarządca informuje, iż w dniu 21 grudnia 2018 r. złożył Sędziemu-komisarzowi projekt spisu wierzytelności Piotr i Paweł Detal sp. z o.o. w restrukturyzacji (XI GRs 10/18).

II. Zarządca udostępni zainteresowanym podmiotom projekt spisu wierzytelności Piotr i Paweł Detal sp. z o.o. w restrukturyzacji wyłącznie w zakresie karty wierzytelności zainteresowanego. Wierzyciele w terminie do 31 stycznia 2019 r. będą mogli zapoznać się z kartą wierzytelności i złożyć ewentualne uwagi co do jej treści.

III. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wniosku o udostępnienie projektu karty wierzytelności (dalej jako „wniosek”) na adres e-mail: spis.pip@zfrsa.pl.

Wniosek można pobrać TUTAJ.

Zarządca przedstawia poniżej procedurę udostępnienia projektu karty wierzytelności:

 1. Wniosek należy pobrać i wypełnić;
 2. Wypełniony wniosek należy wydrukować i podpisać;
 3. W przypadku braku możliwości wydrukowania wniosku dopuszczalne jest jego odręczne przepisanie zgodnie z wersją elektroniczną;
 4. Załącznikami do wniosku są:
 1. pełnomocnictwo do reprezentowania wierzyciela – w przypadku, gdy wierzyciel działa przez pełnomocnika;
 2. wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z odpowiedniego Rejestru Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku, gdy wierzyciel jest podmiotem wpisanym do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy;
 1. Podpisany wniosek (skan albo fotokopia) wraz z załącznikami należy przesłać na ww. adres e-mail;
 2. W tytule wiadomości e-mail należy podać:
 1. nazwę dłużnika (Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o., Piotr i Paweł S.A., Piotr i Paweł Detal sp. z o.o.);
 2. NIP wierzyciela.

 

Wierzyciele do 31 stycznia 2019 r. mogą zgłaszać swoje uwagi co do umieszczenia wierzytelności w projekcie spisu wierzytelności, wysyłając je na ww. adres e-mail.

Uwagi powinny zawierać m.in.:

 1. Wysokość wierzytelności przysługującej wierzycielowi;
 2. Informację o istnieniu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności;
 3. Uzasadnienie wysokości wierzytelności (m.in. wskazanie podstawy prawnej) wraz z podaniem numerów dokumentów.

Do e-maila prosimy o załączenie dokumentów potwierdzających dokumenty.

Jednocześnie zarządca zwraca uwagę na treść artykułu 79, 81 oraz 84 p.r.:

Art. 79 [Odsetki od wierzytelności]

1. Jeżeli w dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wierzytelność bez zastrzeżenia odsetek nie stała się jeszcze wymagalna, w spisie wierzytelności umieszcza się wierzytelność pomniejszoną o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż 6% rocznie, za czas od dnia otwarcia postępowania do dnia wymagalności, najdłużej jednak za dwa lata.

2. Odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się w spisie wierzytelności w kwocie naliczonej do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego włącznie.

 

Art. 81 [Wierzytelności o charakterze ciągłym, z tytułu kredytu i pożyczki]

1. Niewymagalne wierzytelności ze stosunków prawnych o charakterze ciągłym, a także wierzytelności z tytułu kredytu i pożyczki, umieszcza się w spisie wierzytelności pomniejszone o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż 6% rocznie, za czas od dnia otwarcia postępowania do dnia wymagalności każdego przyszłego świadczenia, najdłużej jednak za dwa lata.

2. Wierzytelności z tytułu świadczeń powtarzających się, których czas trwania oznaczono na czas życia uprawnionego lub innej osoby, albo nieoznaczonych co do czasu trwania, umieszcza się w spisie wierzytelności jako sumę stanowiącą wartość prawa.

3. Jeżeli w umowie o prawo do świadczeń powtarzających została ustalona suma wykupu, sumę tę umieszcza się w spisie wierzytelności jako wartość prawa.

4. Jeżeli przedmiot leasingu stanowi u korzystającego dłużnika środek trwały w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych do rat leasingu przepis ust. 1 stosuje się.

5. Jeżeli umowa kredytu przewiduje możliwość korzystania ze środków pieniężnych do pewnej wysokości, w spisie wierzytelności umieszcza się kwotę wykorzystaną przez dłużnika do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ustawa ta nie znajduje zastosowania do długów objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, w związku z czym odsetki ustawowe za opóźnienie od wierzytelności zostały naliczone na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Art. 84 [Zakres spisu wierzytelności]

1. Spis wierzytelności sporządza nadzorca lub zarządca na podstawie ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, wpisów w księgach wieczystych oraz rejestrach.

2. W postępowaniu sanacyjnym otwartym na podstawie uproszczonego wniosku złożonego zgodnie z art. 328 ust. 1 spis wierzytelności sporządza się w zakresie, w jakim jest to możliwe, na podstawie spisu wierzytelności sporządzonego we wcześniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

17.12.2018

Informacja zarządcy o sposobie udostępnienia projektu spisu wierzytelności Piotr i Paweł S.A. w restrukturyzacji oraz Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. w restrukturyzacji

+

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wniosku o udostępnienie projektu karty wierzytelności (dalej jako „wniosek”) na adres e-mail: spis.pip@zfrsa.pl.

Wniosek można pobrać TUTAJ.

Zarządca przedstawia poniżej procedurę udostępnienia projektu karty wierzytelności:

 1. Wniosek należy pobrać i wypełnić;
 2. Wypełniony wniosek należy wydrukować i podpisać;
 3. W przypadku braku możliwości wydrukowania wniosku dopuszczalne jest jego odręczne przepisanie zgodnie z wersją elektroniczną;
 4. Załącznikami do wniosku są:
 1. pełnomocnictwo do reprezentowania wierzyciela – w przypadku, gdy wierzyciel działa przez pełnomocnika;
 2. wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z odpowiedniego Rejestru Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku, gdy wierzyciel jest podmiotem wpisanym do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy;
 1. Podpisany wniosek (skan albo fotokopia) wraz z załącznikami należy przesłać na ww. adres e-mail;
 2. W tytule wiadomości e-mail należy podać:
 1. nazwę dłużnika (Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o., Piotr i Paweł S.A., Piotr i Paweł Detal sp. z o.o.);
 2. NIP wierzyciela.

Wierzyciele do 31 stycznia 2019 r. mogą zgłaszać swoje uwagi co do umieszczenia wierzytelności w projekcie spisu wierzytelności, wysyłając je na ww. adres e-mail.

Uwagi powinny zawierać m.in.:

 1. Wysokość wierzytelności przysługującej wierzycielowi;
 2. Informację o istnieniu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności;
 3. Uzasadnienie wysokości wierzytelności wraz z podaniem numerów dokumentów.

Do e-maila prosimy o załączenie dokumentów potwierdzających dokumenty.

Jednocześnie zarządca zwraca uwagę na treść artykułu 79, 81 oraz 84 p.r.:

Art. 79 [Odsetki od wierzytelności]

1. Jeżeli w dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wierzytelność bez zastrzeżenia odsetek nie stała się jeszcze wymagalna, w spisie wierzytelności umieszcza się wierzytelność pomniejszoną o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż 6% rocznie, za czas od dnia otwarcia postępowania do dnia wymagalności, najdłużej jednak za dwa lata.

2. Odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się w spisie wierzytelności w kwocie naliczonej do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego włącznie.

Art. 81 [Wierzytelności o charakterze ciągłym, z tytułu kredytu i pożyczki]

1. Niewymagalne wierzytelności ze stosunków prawnych o charakterze ciągłym, a także wierzytelności z tytułu kredytu i pożyczki, umieszcza się w spisie wierzytelności pomniejszone o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż 6% rocznie, za czas od dnia otwarcia postępowania do dnia wymagalności każdego przyszłego świadczenia, najdłużej jednak za dwa lata.

2. Wierzytelności z tytułu świadczeń powtarzających się, których czas trwania oznaczono na czas życia uprawnionego lub innej osoby, albo nieoznaczonych co do czasu trwania, umieszcza się w spisie wierzytelności jako sumę stanowiącą wartość prawa.

3. Jeżeli w umowie o prawo do świadczeń powtarzających została ustalona suma wykupu, sumę tę umieszcza się w spisie wierzytelności jako wartość prawa.

4. Jeżeli przedmiot leasingu stanowi u korzystającego dłużnika środek trwały w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych do rat leasingu przepis ust. 1 stosuje się.

5. Jeżeli umowa kredytu przewiduje możliwość korzystania ze środków pieniężnych do pewnej wysokości, w spisie wierzytelności umieszcza się kwotę wykorzystaną przez dłużnika do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ustawa ta nie znajduje zastosowania do długów objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, w związku z czym odsetki ustawowe za opóźnienie od wierzytelności zostały naliczone na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Art. 84 [Zakres spisu wierzytelności]

1. Spis wierzytelności sporządza nadzorca lub zarządca na podstawie ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, wpisów w księgach wieczystych oraz rejestrach.

2. W postępowaniu sanacyjnym otwartym na podstawie uproszczonego wniosku złożonego zgodnie z art. 328 ust. 1 spis wierzytelności sporządza się w zakresie, w jakim jest to możliwe, na podstawie spisu wierzytelności sporządzonego we wcześniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

13.12.2018

Informacja zarządcy o złożeniu spisów wierzytelności oraz planów restrukturyzacyjnych

+

I. Zarządca informuje, iż w dniu 12 grudnia 2018 r. złożył Sędziemu-komisarzowi plany restrukturyzacyjne dotyczące spółek: Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. w restrukturyzacji (XI GRs 11/18), Piotr i Paweł S.A. w restrukturyzacji (XI GRs 9/18) oraz Piotr i Paweł Detal sp. z o.o. w restrukturyzacji (XI GRs 10/18).  

II. Zarządca informuje, iż w dniu 12 grudnia 2018 r. złożył Sędziemu-komisarzowi projekty spisów wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec: 

 1. Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. w restrukturyzacji (XI GRs 11/18) 
 1. Piotr i Paweł S.A. w restrukturyzacji (XI GRs 9/18) 

Spis wierzytelności Piotr i Paweł Detal sp. z o.o. w restrukturyzacji zostanie złożony do końca grudnia 2018 r. 

W związku z tym Zarządca udostępni zainteresowanym podmiotom projekt spisu wierzytelności wyłącznie w zakresie karty wierzytelności zainteresowanego. Wierzyciele w terminie do 31 stycznia 2019 r. będą mogli zapoznać się z kartą wierzytelności i złożyć ewentualne uwagi co do jej treści. 

Najpóźniej do 17 grudnia 2018 r. Zarządca przedstawi szczegółową procedurę zgłaszania i udostępniania projektu karty wierzytelności wierzyciela zawartej w spisie wierzytelności

Zarządca wskazuje, że zostanie stworzony dodatkowy adres mailowy, na który wierzyciele będą mogli kontaktować się w sprawie spisu wierzytelności. 

Dyżur telefoniczny Zarządcy pod numerem 537 408 403 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 – 13:00 pozostaje bez zmian. 

06.11.2018

Informacja zarządcy

+

Zarządca informuje, iż plan restrukturyzacyjny oraz spis wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. w restrukturyzacji (XI GRs 11/18), Piotr i Paweł Detal sp. z o.o. w restrukturyzacji (XI GRs 10/18), oraz Piotr i Paweł S.A. w restrukturyzacji (XI Grs 9/18) zostaną złożone do dnia 12 grudnia 2018 r. Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu do złożenia planu restrukturyzacyjnego oraz informacja w zakresie złożenia spisu wierzytelności w terminie do 12 grudnia 2018 r. zostały przedłożone przez zarządcę sędziemu-komisarzowi.