Inne postępowania

Postępowania

Polbrand sp. z o.o.

Status: Zakończone
Sąd: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Szanowni Państwo,

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 9 lutego 2017 r. otwarto postępowanie sanacyjne Polbrand z siedzibą w Warszawie, KRS nr 0000146273 (dalej jako „Spółka”). Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została zarządcą w tym postępowaniu. Funkcję sędziego-komisarza pełni SSR Anna Żuława. Sprawa toczy się pod sygnaturą X GR 54/16.

Z dniem wydania przez Sąd ww. postanowienia, Spółka utraciła prawo zarządu oraz prawo korzystania z mienia wchodzącego w skład masy sanacyjnej i rozporządzania nim. Otwarcie postępowania sanacyjnego nie wpływa jednak negatywnie na działalność Spółki. Od dnia 9 lutego 2017 r. zarządca będzie kontynuował działalność gospodarczą Spółki, realizował umowy oraz zawierał nowe kontrakty. Zgodnie z art. 230 i 313 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne zarządca w ciągu 30 dni od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego złoży sędziemu-komisarzowi spis wierzytelności oraz plan restrukturyzacyjny, z tym zastrzeżeniem, że plan restrukturyzacyjny – za zgodą sędziego-komisarza – może być złożony w terminie późniejszym.

Jednocześnie Zarządca wskazuje, że zaspokojenie wszystkich wierzytelności za okres przed dniem 9 lutego 2017 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) nastąpi na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem w postępowaniu sanacyjnym.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego zarządca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: polbrand@zfrsa.pl.


11.10.2018

Postępowanie z uproszczonych wniosków o ogłoszenie upadłości "Polbrand" sp. z o.o.

+

Szanowni Państwo,

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. informuje, że przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziałem dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych toczy się postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości „Polbrand” sp. z o.o. w następstwie złożenia przez wierzycieli uproszczonych wniosków o ogłoszenie upadłości. Postępowanie toczy się pod sygnaturą akt: X GU 1260/17.

W związku z powyższym pomimo prawomocnego umorzenia postępowania sanacyjnego w dniu 13 lutego 2018 roku Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. sprawuje funkcję zarządcy do dnia ogłoszenia upadłości, albo do dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu uproszczonego wniosku albo jego odrzuceniu, albo umorzeniu postępowania o ogłoszenie upadłości (art. 27 ust. 2 PrRest).

W dniu 14 maja 2018 roku w toczącym się postępowaniu z uproszczonych wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika „Polbrand” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zostało wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątku „Polbrand” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Piotra Michała Głodek, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 102.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie postanowieniem z dnia 7 września 2018 r. połączył sprawy z połączonych wniosków wierzycieli (sygn. akt. X GU 1260/17) o ogłoszenie upadłości dłużnika „Polbrand” sp. z o.o. ze sprawą z wniosku dłużnika „Polbrand” sp. z o.o. w przedmiocie ogłoszenia upadłości (sygn. akt X GU 1055/18) w celu ich wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia. Sprawy są obecnie prowadzone pod sygnaturą akt X GU 1260/17.

Wszystkie informacje dotyczące postępowania dostępne są za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, znajdującego się na ul. Czerniakowskiej 100 A, 00-454 Warszawa, oraz pod numerem telefonu:

tel. 22 33 41  392

tel. 22 33 41  393

19.02.2018

Oddalenie zażalenia na postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o umorzeniu postępowania sanacyjnego

+

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. informuje, że w dniu 13 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił zażalenie Polbrand sp. z o.o. na postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o umorzeniu postępowania sanacyjnego (skan orzeczenia w załączeniu). Postanowienie sądu odwoławczego jest prawomocne i wykonalne z chwilą wydania. 

Powyższe oznacza, że z dniem 13 lutego br. ustały wszelkie ograniczenia wynikające z przepisów prawa restrukturyzacyjnego oraz wygasły kompetencje zarządcy, w tym możliwość rozporządzania majątkiem spółki. Wszelkie więc decyzje dotyczące bieżącej działalności obecnie spoczywają na zarządzie spółki.

Postanowienie.

14.06.2017

Postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego „Polbrand” sp. z o.o.

+

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem z dnia 13 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wydanym na posiedzeniu niejawnym umorzył postępowanie sanacyjne „Polbrand” sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie. Orzeczenie jest nieprawomocne. Na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie (art. 327 PrRest). Termin na złożenie zażalenia wynosi dwa tygodnie i rozpoczyna bieg od dnia publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dla osób, którym ustawa nakazuje doręczyć postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym, termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia.

W ocenie sądu restrukturyzacyjnego umorzenie postępowania było konieczne gdyż dłużnik utracił zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu. Przyjęcie odmiennego stanowiska groziłoby w ocenie sądu pokrzywdzeniem wierzycieli. 

Zarządca od samego początku informował, że dłużnik nie odzyskał zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania, a dla powodzenia restrukturyzacji niezbędne było wsparcie finansowe podmiotu zewnętrznego. Pomimo prowadzonych przez dłużnika rozmów, wsparcia nie udało się niestety uzyskać.

Informujemy, że Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełni rolę zarządcy do czasu uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego „Polbrand” sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie. Do czasu uprawomocnienia się przedmiotowego postanowienia dłużnika nadal obowiązują przepisy prawa restrukturyzacyjnego – dotyczy to m.in. udzielonej dłużnikowi ochrony przeciwegzekucyjnej oraz zakazu spełniania zobowiązań objętych układem.

Przypominamy, że w sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego zarządca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: polbrand@zfrsa.pl. Zaznaczamy, że względu na ograniczenia przewidziane w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, zarządca jedynie informuje wierzycieli o przebiegu postępowania, a wszelkie konsultacje nie mogą nosić znamion udzielania pomocy prawnej, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń od dłużnika.