Inne postępowania

Postępowania

RMB 2 sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego

Szanowni Państwo,
w dniu 14 kwietnia 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 71/2021 (6216), poz. 24222, ukazało się obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu RMB 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000707662; dalej „Spółka”). Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Na podstawie umowy zawartej ze Spółką funkcję nadzorcy układu w niniejszym postępowaniu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Spółka nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

W związku z wyznaczeniem dnia układowego na dzień 2 kwietnia 2021 r., zobowiązania powstałe przed tą datą zostaną zaspokojone zgodnie z warunkami układu przyjętego przez wierzycieli. Wszystkie zobowiązania powstałe począwszy od 2 kwietnia 2021 r., powinny być na bieżąco regulowane przez Spółkę w toku postępowania.

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Postępowanie prowadzone jest przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Wspólna 70, Piętro IX, 00-687 Warszawa.

Obwieszczenie