Inne postępowania

Kontakt:

ruch@zfrsa.pl

Postępowania

RUCH S.A.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 7 września 2018 r. otwarto przyspieszone postępowanie układowe z układem częściowym dłużnika – „RUCH” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000020446, dalej jako: „Spółka”). Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została nadzorcą sądowym tego postępowania. Funkcję sędziego-komisarza pełni SSR Jarosław Zarębski.

Informuję, iż układem częściowym „RUCH” S.A. objęci są wyłącznie„wierzyciele z tytułu posiadanych w stosunku do Spółki wierzytelności w łącznej wysokości należności głównej umieszczonej w spisie wierzytelności co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych i 00/100) wynikających z zawartych z „RUCH” S.A. umów współpracy w zakresie kolportażu prasy”. Powyższe kryterium wyodrębnienia wierzytelności objętych układem częściowym obejmuje wierzytelności powstałe przed dniem 7 września 2018 r. Wierzytelności objęte układem częściowym będą zaspokojone na warunkach i w terminach określonych w układzie.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną RUCH S.A.

Spółka - tak jak dotychczas - prowadzi działalność gospodarczą, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

Podstawowa zmiana polega na tym, że długi objęte układem powstałe przed dniem 7 września 2018 r. będą podlegały restrukturyzacji na zasadach określonych w propozycjach układowych (propozycje układowe zostaną doręczone każdemu wierzycielowi, który został objęty układem częściowym na adres jego siedziby/zamieszkania na dalszym etapie postępowania).

Nad przestrzeganiem prawa oraz bieżącą działalnością RUCH S.A. czuwa nadzorca sądowy, bez zgody którego Spółka nie może dokonywać czynności przekraczających tzw. zwykły zarząd.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca kontaktuje się z wierzycielami Spółki przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: ruch@zfrsa.pl.

Postanowienie o otwarciu PPU Ruch S.A.