Inne postępowania

Kontakt:

ruch@zfrsa.pl

Postępowania

RUCH S.A.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 7 września 2018 r. otwarto przyspieszone postępowanie układowe z układem częściowym dłużnika – „RUCH” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000020446, dalej jako: „Spółka”). Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została nadzorcą sądowym tego postępowania. Funkcję sędziego-komisarza pełni SSR Jarosław Zarębski.

Informuję, iż układem częściowym „RUCH” S.A. objęci są wyłącznie„wierzyciele z tytułu posiadanych w stosunku do Spółki wierzytelności w łącznej wysokości należności głównej umieszczonej w spisie wierzytelności co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych i 00/100) wynikających z zawartych z „RUCH” S.A. umów współpracy w zakresie kolportażu prasy”. Powyższe kryterium wyodrębnienia wierzytelności objętych układem częściowym obejmuje wierzytelności powstałe przed dniem 7 września 2018 r. Wierzytelności objęte układem częściowym będą zaspokojone na warunkach i w terminach określonych w układzie.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną RUCH S.A.

Spółka - tak jak dotychczas - prowadzi działalność gospodarczą, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

Podstawowa zmiana polega na tym, że długi objęte układem powstałe przed dniem 7 września 2018 r. będą podlegały restrukturyzacji na zasadach określonych w propozycjach układowych (propozycje układowe zostaną doręczone każdemu wierzycielowi, który został objęty układem częściowym na adres jego siedziby/zamieszkania na dalszym etapie postępowania).

Nad przestrzeganiem prawa oraz bieżącą działalnością RUCH S.A. czuwa nadzorca sądowy, bez zgody którego Spółka nie może dokonywać czynności przekraczających tzw. zwykły zarząd.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca kontaktuje się z wierzycielami Spółki przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: ruch@zfrsa.pl.

Postanowienie o otwarciu PPU Ruch S.A.


13.09.2019

PPU2: Informacja o zatwierdzeniu układu częściowego, zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego oraz objęciu funkcji nadzorcy wykonania układu

+

W dniu 6 września 2019 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 173/2019, poz. 46157 zostało opublikowane obwieszczenie o zatwierdzeniu układu częściowego, zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego oraz objęciu funkcji nadzorcy wykonania układu.

Obwieszczenie.

13.09.2019

PPU1: Informacja o zatwierdzeniu układu częściowego, zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego oraz objęciu funkcji nadzorcy wykonania układu

+

W dniu 6 września 2019 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 173/2019, poz. 46156 zostało opublikowane obwieszczenie o zatwierdzeniu układu częściowego, zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego oraz objęciu funkcji nadzorcy wykonania układu.

Obwieszczenie.

05.06.2019

Informacja o obwieszczeniu o odmowie zatwierdzenia układu częściowego

+

Nadzorca sądowy informuje, że w  Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 108/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. ukazały się obwieszczenia o wydaniu postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 29 maja 2019 r. o odmowie zatwierdzenia układu częściowego:

 • poz. 29716 – sygn. akt X GRp 22/18
 • poz. 29717 – sygn. akt X GRp 2/19

Obwieszczenie w MSiG.

16.05.2019

Informacja nadzorcy sądowego o stanie postępowania restrukturyzacyjnego

+

 1. W dniu 15 maja 2019 r. odbyły się rozprawy w przedmiocie rozpoznania układu przyjętego w PPU1 oraz układu przyjętego w PPU2. W trakcie rozprawy Sąd wysłuchał stanowisk dłużnika, nadzorcy sądowego oraz obecnych na sali rozpraw wierzycieli, po czym zamknął posiedzenie i odroczył publikację postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu do dnia 29 maja 2019r.

 

 1. W dniu 29 maja 2019 r. Sąd ogłosi orzeczenie w sprawie układów przyjętych w PPU1 oraz PPU2 (dalej jako „Postanowienie Sądu”). Sąd wyda postanowienie o zatwierdzeniu układu, jeżeli układ jest zgodny z prawem i nie jest oczywiście niewykonalny. Jeśli zaś te przesłanki w ocenie Sądu okażą się niespełnione, zostanie wydane postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu.

 

 1. Postanowienie Sądu zostanie obwieszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W terminie siedmiu dni od daty obwieszczenia w Monitorze dłużnik oraz każdy z wierzycieli może złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie mu Postanowienia Sądu wraz z uzasadnieniem. Z kolei termin do wniesienia zażalenia na Postanowienie Sądu wynosi 14 dni i biegnie od dnia doręczenia Postanowienia Sądu wraz z uzasadnieniem.

 

 1. Zażalenie na Postanowienie Sądu podlega opłacie (200 zł) i powinno spełniać wszystkie wymogi pisma procesowego określone przepisami prawa. Zażalenie będzie rozpatrywane przez Sąd Okręgowy w Warszawie. W takim przypadku czas trwania postępowania restrukturyzacyjnego wydłuży się o kolejne 4-5 miesiące, przy czym Sąd II instancji nie jest związany terminami i rozpatrzenie zażalenia następuje według kolejności wpływu spraw do Sądu.

 

 1. Układ zawarty w PPU1 oraz PPU2 będzie podlegał wykonaniu z chwilą uprawomocnienia się Postanowienia Sądu, a więc dopiero po rozpoznaniu ewentualnych zażaleń.

 

 1. Nadzorca sądowy wyjaśnia, że do czasu uprawomocnienia się Postanowienia Sądu od strony prawnej RUCH zobowiązany jest do regulowania bieżących zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością. Wierzytelności powstałe po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego korzystają z pierwszeństwa w zaspokojeniu w razie ewentualnej upadłości Spółki. Według informacji przekazanych Nadzorcy Sądowemu przez Dłużnika, obecnie RUCH nie posiada zaległości wobec Wydawców z tytułu zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. RUCH w kwietniu 2019 r. opracował prognozę płynności finansowej do końca 2019 r., która ma pozwolić na utrzymanie przedsiębiorstwa do czasu uprawomocnienia się układu. Prognoza została złożona do akt postępowania restrukturyzacyjnego. Plan utrzymania płynności jest wdrażany przez Spółkę.

16.05.2019

PPU2 – informacja o obwieszczeniu w MSiG

+

Nadzorca sądowy informuje, że w drugim przyspieszonym postępowaniu układowym z układem częściowym dłużnika „RUCH” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zostały dokonane obwieszczenia:

 1. o stwierdzeniu przyjęcia układu, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 80/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., poz. 21683;
 2. o zatwierdzeniu spisu wierzytelności, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 82/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., poz. 22240.

Obwieszczenia w MSiG.

 

16.05.2019

PPU1 – informacja o obwieszczeniu w MSiG

+

Nadzorca sądowy informuje, że w pierwszym przyspieszonym postępowaniu układowym z układem częściowym dłużnika „RUCH” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zostały dokonane obwieszczenia:

 1. o stwierdzeniu przyjęcia układu, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 80/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., poz. 21682;
 2. o zatwierdzeniu spisu wierzytelności, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 82/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., poz. 22241.

Obwieszczenia w MSiG.

25.03.2019

PPU 2: Obwieszczenie o zgromadzeniu wierzycieli w celu głosowania nad układem częściowym

+

Nadzorca sądowy w drugim przyspieszonym postępowaniu układowym z układem częściowym dłużnika „RUCH” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że w dniu 21 marca 2019 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 57/2019, poz. 15240 ukazało się obwieszczenie o zgromadzeniu wierzycieli w celu głosowania nad układem. W załączeniu treść obwieszczenia w MSiG.

PPU2 – obwieszczenie o zgromadzeniu

25.03.2019

PPU 1: Obwieszczenie o zgromadzeniu wierzycieli w celu głosowania nad układem częściowym

+

Nadzorca sądowy w pierwszym przyspieszonym postępowaniu układowym z układem częściowym dłużnika „RUCH” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że w dniu 21 marca 2019 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 57/2019, poz. 15238 ukazało się obwieszczenie o zgromadzeniu wierzycieli w celu głosowania nad układem. W załączeniu treść obwieszczenia w MSiG.

PPU1 – obwieszczenie o zgromadzeniu

25.03.2019

PPU 2: Informacja o zgromadzeniu wierzycieli w celu głosowania nad układem częściowym

+

Nadzorca sądowy w drugim przyspieszonym postępowaniu układowym z układem częściowym dłużnika „RUCH” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie niniejszym zawiadamia, że Sędzia-komisarz zwołał zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem częściowym (wierzyciele o łącznej wysokości należności głównej co najmniej 100.000 zł, którzy nie zostali objęci układem w pierwszym przyspieszonym postępowaniu układowym) i wyznaczył jego termin na dzień 15 kwietnia 2019 roku, godz. 12:00, sala 14 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100a.

Ponadto nadzorca sądowy informuje, że do wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem częściowym w PPU2 zostały listownie przesłane zawiadomienia o zgromadzeniu wierzycieli wraz z którymi zostaną doręczone:

 1. propozycje układowe Dłużnika
 2. karta do głosowania;
 3. pouczenie o treści przepisów prawa
 4. plan restrukturyzacyjny wraz z opisem i oszacowaniem zorganizowanych części przedsiębiorstwa Dłużnika.

Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli (czyli w Sądzie), może oddać głos ustnie do protokołu. Wypełnione karty do głosowania należy przesyłać do Sądu na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, sygn. akt X GRp 2/19.

Na zgromadzeniu wierzycieli nadzorca sądowy złoży opinię o możliwości wykonania układu. Sporządzony plan restrukturyzacyjny prezentuje aktualny schemat planowanej restrukturyzacji, przy czym – z informacji przekazanych nadzorcy sądowemu wynika, że jedynie Polski Koncern Naftowy S.A. z siedzibą w Płocku będzie zaangażowany w proces inwestycyjny. Formalna oferta w sprawie dokapitalizowania Dłużnika i przejęcia jego aktywów powinna zostać złożona przed zgromadzeniem wierzycieli. W ocenie nadzorcy sądowego z uwagi na zabezpieczenia rzeczowe obciążające majątek Spółki (prawie cały majątek dłużnika zastawiony jest na rzecz banku finansującego), wysokość kosztów bieżących funkcjonowania spółki oraz spodziewany efekt synergii w razie pozyskania inwestora – zawarcie układu częściowego wydaje się być korzystniejsze dla Wierzycieli niż ogłoszenie upadłości Dłużnika lub wszczynanie postępowań egzekucyjnych przez poszczególnych wierzycieli. Nadzorca sądowy zachęca wszystkich Wierzycieli do wzięcia aktywnego udziału w głosowaniu nad układem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: ruch@zfrsa.pl oraz pod numerem tel. (22) 468-12-11.

Ruch PPU2 – wyciąg z propozycji układowych 19.03.2019

25.03.2019

PPU 1: Informacja o zgromadzeniu wierzycieli w celu głosowania nad układem częściowym

+

Nadzorca sądowy w pierwszym przyspieszonym postępowaniu układowym z układem częściowym dłużnika „RUCH” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie niniejszym zawiadamia, że Sędzia-komisarz zwołał zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem częściowym (wierzyciele o łącznej wysokości należności głównej co najmniej 1.000.000 zł) i wyznaczył jego termin na dzień 15 kwietnia 2019 roku, godz. 11:00, sala 14 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100a.

Ponadto nadzorca sądowy informuje, że do wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem częściowym w PPU1 zostały listownie przesłane zawiadomienia o zgromadzeniu wierzycieli wraz z którymi zostaną doręczone:

 1. propozycje układowe Dłużnika
 2. karta do głosowania;
 3. pouczenie o treści przepisów prawa
 4. plan restrukturyzacyjny wraz z opisem i oszacowaniem zorganizowanych części przedsiębiorstwa Dłużnika.

Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli (czyli w Sądzie), może oddać głos ustnie do protokołu. Wypełnione karty do głosowania należy przesyłać do Sądu na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, sygn. akt X GRp 22/18.

Na zgromadzeniu wierzycieli nadzorca sądowy złoży opinię o możliwości wykonania układu. Sporządzony plan restrukturyzacyjny prezentuje aktualny schemat planowanej restrukturyzacji, przy czym – z informacji przekazanych nadzorcy sądowemu wynika, że jedynie Polski Koncern Naftowy S.A. z siedzibą w Płocku będzie zaangażowany w proces inwestycyjny. Formalna oferta w sprawie dokapitalizowania Dłużnika i przejęcia jego aktywów powinna zostać złożona przed zgromadzeniem wierzycieli. W ocenie nadzorcy sądowego z uwagi na zabezpieczenia rzeczowe obciążające majątek Spółki (prawie cały majątek dłużnika zastawiony jest na rzecz banku finansującego), wysokość kosztów bieżących funkcjonowania spółki oraz spodziewany efekt synergii w razie pozyskania inwestora – zawarcie układu częściowego wydaje się być korzystniejsze dla Wierzycieli niż ogłoszenie upadłości Dłużnika lub wszczynanie postępowań egzekucyjnych przez poszczególnych wierzycieli. Nadzorca sądowy zachęca wszystkich Wierzycieli do wzięcia aktywnego udziału w głosowaniu nad układem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: ruch@zfrsa.pl oraz pod numerem tel. (22) 468-12-11.

PPU 1 — wyciąg z propozycji układowych 19.03.2019

15.03.2019

PPU 2: Obwieszczenie o sporządzeniu spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych

+

Nadzorca sądowy „RUCH” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 22 lutego 2019 r. złożył spis wierzytelności objętych układem częściowym oraz spis wierzytelności spornych spełniających kryterium objęcia układem częściowym.

Obwieszczenie o sporządzeniu spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych, które ukazało się Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 52/2019 z dnia 14 marca 2019 r., poz. 13822.

Obwieszczenie

15.02.2019

Informacja o otwarciu drugiego przyspieszonego postępowania układowego

+

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 7 lutego 2019 r. otwarto drugie przyspieszone postępowanie układowe z układem częściowym dłużnika – „RUCH” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie. Postępowanie dalej prowadzone jest pod sygn. akt X GRp 2/19.

Zgodnie z propozycją Spółki drugim układem częściowym „RUCH” S.A. objęci są „wierzyciele z tytułu posiadanych w stosunku do Spółki wierzytelności w łącznej wysokości należności głównej umieszczonej w spisie wierzytelności wynoszącej co najmniej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) wynikających z zawartych z „RUCH” S.A. umów współpracy w zakresie kolportażu prasy, z jednoczesnym wyłączeniem wierzycieli, których wierzytelności zostały objęte układem częściowym w ramach przyspieszonego postępowania układowego „RUCH” S.A. toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: X GRp 22/18”. Powyższe kryterium wyodrębnienia wierzytelności objętych układem częściowym obejmuje wierzytelności powstałe przed dniem 7 lutego 2019 r.

Postanowienie.

15.02.2019

Obwieszczenie o otwarciu drugiego przyspieszonego postępowania układowego

+

Nadzorca sądowy informuje, iż w dniu 14 lutego 2019 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 32/2019 (5671) z dnia 14 lutego 2019 r. poz. 8503. ukazało się obwieszczenie o otwarciu drugiego przyspieszonego postępowania układowego „RUCH” S.A. w restrukturyzacji.

Obwieszczenie

01.02.2019

Plan restrukturyzacyjny

+

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., nadzorca sądowy ustanowiony w przyspieszonym postępowaniu układowym RUCH SA informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 r. zakończono prace nad planem restrukturyzacyjnym dla RUCH S.A., który 1 lutego br. został złożony do akt postępowania sądowego. Plan naprawy zakłada utrzymanie przedsiębiorstwa w ruchu przez najbliższe miesiące oraz wydzielenie dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa („ZCP”) celem ich sprzedaży na rzecz inwestorów. Przedmiotem sprzedaży mają być:

 • (A) segment detaliczny (ZCP Detal), czyli działalność handlowa prowadzona w oparciu o sieć kiosków własnych, na którą składa się m.in. sprzedaż prasy, FMCG, papierosów i usługa „Paczka w RUCHu”; do segmentu detalicznego wydzielone zostaną aktywa obejmujące umowy dzierżawy i najmu gruntów, budynki kiosków własnych oraz znak handlowy „RUCH”;
 • (B) segment kolportażowy (ZCP Logistyka), który obejmie kolportaż prasy, obsługę logistyczną „Paczki w RUCHu” oraz dostawy prenumerat; ZCP Logistyka przejmie też usługi księgowe, usługi IT oraz inne usługi wspomagające wchodzące w skład RUCH, a aktywa wydzielone do segmentu logistycznego obejmą bazę klientów hurtowych i prenumerat oraz sieć logistyczną.

Wierzyciele RUCH SA zostaną zaspokojeni (w części niezredukowanej mocą układu) ze środków pochodzących ze sprzedaży ZCP-ów. Swoje wierzytelności zredukuje także Alior Bank.

Ponadto, nadzorca sądowy informuje, że w dniu 29 stycznia 2019 r. w warszawskim sądzie restrukturyzacyjnym RUCH SA złożył wniosek o otwarcie drugiego przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego ze „średnimi” wydawcami, czyli takimi, których należności przekraczają 100 tys. zł. Jeżeli sąd otworzy drugie postępowanie restrukturyzacyjne, będziemy mieli do czynienia z głosowaniem nad dwoma układami częściowymi – jednym dedykowanym wydawcom z wierzytelnościami powyżej 1 mln zł, drugim – skierowanym pod adresem mniejszych wydawców.

05.12.2018

Informacja o ustanowieniu Rady Wierzycieli

+

Nadzorca sądowy „RUCH” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że Sędzia-komisarz postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. ustanowił Radę Wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym „RUCH” S.A. w restrukturyzacji (sygn. akt X GRp 22/18).

DO POBRANIA:

- postanowienie o ustanowieniu RW

05.12.2018

Obwieszczenie o sporządzeniu spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych

+

Nadzorca sądowy „RUCH” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie niniejszym zawiadamia, iż w dniu 29 października 2018 r. został złożony do akt postępowania spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych.

Obwieszczenie o sporządzeniu spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych ukazało się Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 230/2018 z dnia 28 listopada 2018 r., poz. 52947.

DO POBRANIA:

- obwieszczenie MSiG