Inne postępowania

Kontakt:

ruch@zfrsa.pl

Postępowania

RUCH S.A.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 7 września 2018 r. otwarto przyspieszone postępowanie układowe z układem częściowym dłużnika – „RUCH” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000020446, dalej jako: „Spółka”). Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została nadzorcą sądowym tego postępowania. Funkcję sędziego-komisarza pełni SSR Jarosław Zarębski.

Informuję, iż układem częściowym „RUCH” S.A. objęci są wyłącznie„wierzyciele z tytułu posiadanych w stosunku do Spółki wierzytelności w łącznej wysokości należności głównej umieszczonej w spisie wierzytelności co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych i 00/100) wynikających z zawartych z „RUCH” S.A. umów współpracy w zakresie kolportażu prasy”. Powyższe kryterium wyodrębnienia wierzytelności objętych układem częściowym obejmuje wierzytelności powstałe przed dniem 7 września 2018 r. Wierzytelności objęte układem częściowym będą zaspokojone na warunkach i w terminach określonych w układzie.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną RUCH S.A.

Spółka - tak jak dotychczas - prowadzi działalność gospodarczą, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

Podstawowa zmiana polega na tym, że długi objęte układem powstałe przed dniem 7 września 2018 r. będą podlegały restrukturyzacji na zasadach określonych w propozycjach układowych (propozycje układowe zostaną doręczone każdemu wierzycielowi, który został objęty układem częściowym na adres jego siedziby/zamieszkania na dalszym etapie postępowania).

Nad przestrzeganiem prawa oraz bieżącą działalnością RUCH S.A. czuwa nadzorca sądowy, bez zgody którego Spółka nie może dokonywać czynności przekraczających tzw. zwykły zarząd.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca kontaktuje się z wierzycielami Spółki przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: ruch@zfrsa.pl.

Postanowienie o otwarciu PPU Ruch S.A.


15.03.2019

PPU 2: Obwieszczenie o sporządzeniu spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych

+

Nadzorca sądowy „RUCH” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 22 lutego 2019 r. złożył spis wierzytelności objętych układem częściowym oraz spis wierzytelności spornych spełniających kryterium objęcia układem częściowym.

Obwieszczenie o sporządzeniu spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych, które ukazało się Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 52/2019 z dnia 14 marca 2019 r., poz. 13822.

Obwieszczenie

15.02.2019

Informacja o otwarciu drugiego przyspieszonego postępowania układowego

+

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 7 lutego 2019 r. otwarto drugie przyspieszone postępowanie układowe z układem częściowym dłużnika – „RUCH” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie. Postępowanie dalej prowadzone jest pod sygn. akt X GRp 2/19.

Zgodnie z propozycją Spółki drugim układem częściowym „RUCH” S.A. objęci są „wierzyciele z tytułu posiadanych w stosunku do Spółki wierzytelności w łącznej wysokości należności głównej umieszczonej w spisie wierzytelności wynoszącej co najmniej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) wynikających z zawartych z „RUCH” S.A. umów współpracy w zakresie kolportażu prasy, z jednoczesnym wyłączeniem wierzycieli, których wierzytelności zostały objęte układem częściowym w ramach przyspieszonego postępowania układowego „RUCH” S.A. toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: X GRp 22/18”. Powyższe kryterium wyodrębnienia wierzytelności objętych układem częściowym obejmuje wierzytelności powstałe przed dniem 7 lutego 2019 r.

Postanowienie.

15.02.2019

Obwieszczenie o otwarciu drugiego przyspieszonego postępowania układowego

+

Nadzorca sądowy informuje, iż w dniu 14 lutego 2019 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 32/2019 (5671) z dnia 14 lutego 2019 r. poz. 8503. ukazało się obwieszczenie o otwarciu drugiego przyspieszonego postępowania układowego „RUCH” S.A. w restrukturyzacji.

Obwieszczenie

01.02.2019

Plan restrukturyzacyjny

+

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., nadzorca sądowy ustanowiony w przyspieszonym postępowaniu układowym RUCH SA informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 r. zakończono prace nad planem restrukturyzacyjnym dla RUCH S.A., który 1 lutego br. został złożony do akt postępowania sądowego. Plan naprawy zakłada utrzymanie przedsiębiorstwa w ruchu przez najbliższe miesiące oraz wydzielenie dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa („ZCP”) celem ich sprzedaży na rzecz inwestorów. Przedmiotem sprzedaży mają być:

  • (A) segment detaliczny (ZCP Detal), czyli działalność handlowa prowadzona w oparciu o sieć kiosków własnych, na którą składa się m.in. sprzedaż prasy, FMCG, papierosów i usługa „Paczka w RUCHu”; do segmentu detalicznego wydzielone zostaną aktywa obejmujące umowy dzierżawy i najmu gruntów, budynki kiosków własnych oraz znak handlowy „RUCH”;
  • (B) segment kolportażowy (ZCP Logistyka), który obejmie kolportaż prasy, obsługę logistyczną „Paczki w RUCHu” oraz dostawy prenumerat; ZCP Logistyka przejmie też usługi księgowe, usługi IT oraz inne usługi wspomagające wchodzące w skład RUCH, a aktywa wydzielone do segmentu logistycznego obejmą bazę klientów hurtowych i prenumerat oraz sieć logistyczną.

Wierzyciele RUCH SA zostaną zaspokojeni (w części niezredukowanej mocą układu) ze środków pochodzących ze sprzedaży ZCP-ów. Swoje wierzytelności zredukuje także Alior Bank.

Ponadto, nadzorca sądowy informuje, że w dniu 29 stycznia 2019 r. w warszawskim sądzie restrukturyzacyjnym RUCH SA złożył wniosek o otwarcie drugiego przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego ze „średnimi” wydawcami, czyli takimi, których należności przekraczają 100 tys. zł. Jeżeli sąd otworzy drugie postępowanie restrukturyzacyjne, będziemy mieli do czynienia z głosowaniem nad dwoma układami częściowymi – jednym dedykowanym wydawcom z wierzytelnościami powyżej 1 mln zł, drugim – skierowanym pod adresem mniejszych wydawców.

05.12.2018

Informacja o ustanowieniu Rady Wierzycieli

+

Nadzorca sądowy „RUCH” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że Sędzia-komisarz postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. ustanowił Radę Wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym „RUCH” S.A. w restrukturyzacji (sygn. akt X GRp 22/18).

DO POBRANIA:

- postanowienie o ustanowieniu RW

05.12.2018

Obwieszczenie o sporządzeniu spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych

+

Nadzorca sądowy „RUCH” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie niniejszym zawiadamia, iż w dniu 29 października 2018 r. został złożony do akt postępowania spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych.

Obwieszczenie o sporządzeniu spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych ukazało się Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 230/2018 z dnia 28 listopada 2018 r., poz. 52947.

DO POBRANIA:

- obwieszczenie MSiG