Inne postępowania

Postępowania

Small Planet Airlines sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

w dniu 5 października 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika –  Small Planet Airlines sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (KRS nr  0000342451). Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000591282)

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną Small Planet Airlines sp. z o.o. Spółka prowadzi normalną działalność gospodarczą, obsługuje wszystkie zaplanowane loty, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

Podstawowym celem prowadzonego postępowania jest uzdrowienie sytuacji Spółki poprzez restrukturyzację zadłużenia. Wierzytelności wobec Spółki powstałe przed dniem 5 października 2018 r. będą podlegały zaspokojeniu na zasadach określonych w układzie, który zostanie zawarty w toku niniejszego przyspieszonego postępowania układowego. Wierzytelności tych – zgodnie z art. 252 ust. 1 p.r. – ani Dłużnik, ani też nadzorca sądowy, nie mogą spełniać poza układem.

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 5 października 2018 r., będą na bieżąco spłacane przez Spółkę w toku postępowania.

Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec Spółki, nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. bezpośrednio na podstawie ksiąg i dokumentów Spółki.

O dalszym przebiegu postępowania wierzyciele zostaną poinformowani korespondencyjne przez Sąd oraz za pośrednictwem strony internetowej www.zfrsa.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej: smallplanet@zfrsa.pl