Inne postępowania

Postępowania

Small Planet Airlines sp. z o.o.

Status: Zakończone
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

w dniu 5 października 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika –  Small Planet Airlines sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (KRS nr  0000342451). Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000591282)

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną Small Planet Airlines sp. z o.o. Spółka prowadzi normalną działalność gospodarczą, obsługuje wszystkie zaplanowane loty, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

Podstawowym celem prowadzonego postępowania jest uzdrowienie sytuacji Spółki poprzez restrukturyzację zadłużenia. Wierzytelności wobec Spółki powstałe przed dniem 5 października 2018 r. będą podlegały zaspokojeniu na zasadach określonych w układzie, który zostanie zawarty w toku niniejszego przyspieszonego postępowania układowego. Wierzytelności tych – zgodnie z art. 252 ust. 1 p.r. – ani Dłużnik, ani też nadzorca sądowy, nie mogą spełniać poza układem.

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 5 października 2018 r., będą na bieżąco spłacane przez Spółkę w toku postępowania.

Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec Spółki, nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. bezpośrednio na podstawie ksiąg i dokumentów Spółki.

O dalszym przebiegu postępowania wierzyciele zostaną poinformowani korespondencyjne przez Sąd oraz za pośrednictwem strony internetowej www.zfrsa.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej: smallplanet@zfrsa.pl


02.07.2020

Zakończenie postępowania

+

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowienie z dnia 14 stycznia 2019 r. o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego Small Planet Airlines Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie stało się prawomocne.

Informujemy również, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 2 lipca 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 565/20, została ogłoszona upadłość Small Planet Airlines Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka.

18.01.2019

Informacja o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego

+

Informujemy, że postanowieniem z dnia 14 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wydał postanowienie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego Small Planet Airlines Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie. Orzeczenie jest nieprawomocne. Na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie (art. 327 PrRest), które można wnieść do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Termin na złożenie zażalenia wynosi dwa tygodnie i rozpoczyna bieg od publikacji obwieszczenia w tym przedmiocie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto, podmiotom uprawnionym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego przysługuje prawo do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości Small Planet Airlines Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie. Wniosek ten można wnieść w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

W ocenie sądu restrukturyzacyjnego w niniejszym postępowaniu wystąpiły dwie przesłanki obligatoryjnego umorzenia postępowania. Po pierwsze, sam dłużnik wniósł o umorzenie postępowania, po drugie zaś stracił zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu. Sąd wskazał również, że z okoliczności sprawy wynikało, że układ nie zostanie wykonany.

Informujemy, że Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełni rolę nadzorcy sądowego do czasu uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego Small Planet Airlines Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie. Do czasu uprawomocnienia się przedmiotowego postanowienia dłużnika nadal obowiązują przepisy prawa restrukturyzacyjnego – dotyczy to m.in. udzielonej dłużnikowi ochrony przeciwegzekucyjnej, zakazu spełniania zobowiązań objętych układem, a także obowiązku uzyskiwania zgody nadzorcy sądowego na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Przypominamy, że w sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca sądowy kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: smallplanet@zfrsa.pl.