Inne postępowania

Kontakt:

starka@zfrsa.pl

Postępowania

Szczecińska Fabryka Wódek Starka sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy

Szanowni Państwo,

w dniu 26 listopada 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 229/2021, poz. 73927, ukazało się obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu Szczecińskiej Fabryki Wódek Starka sp. z o.o. z siedzibą we Szczecinie (KRS: 422739; dalej „Spółka”). Postępowanie odbywa się ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) - jako tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Na podstawie umowy zawartej ze Spółką funkcję nadzorcy układu w niniejszym postępowaniu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

W związku z wyznaczeniem dnia układowego, zobowiązania powstałe przed dniem 26 listopada 2021 r. zostaną zaspokojone zgodnie z warunkami układu przyjętego przez wierzycieli. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu jest Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy. Postępowanie prowadzone jest przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań. Adres e-mail do kontaktu dla wierzycieli to starka@zfrsa.pl

Obwieszczenie


28.03.2022

Wniosek o zatwierdzenie układu

+

Nadzorca układu informuje, że w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym Szczecińskiej Fabryki Wódek Starka sp. z o.o. stwierdził przyjęcie układu.

W dniu 28 marca 2022 r. wpłynął do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie wniosek Dłużnika o zatwierdzenie układu.

Nadzorca układu opublikuje komunikat o rozstrzygnięciu w przedmiocie rozpoznania układu po jego doręczeniu.

Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt: XII GRz 40/21.