Inne postępowania

Kontakt:

SPW@zfrsa.pl

Postępowania

Szpital Powiatowy we Wrześni

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

w dniu 7 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, otworzył postępowanie układowe dłużnika –  Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni (KRS nr  0000290122). Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000591282).

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną Szpitala. Spółka prowadzi normalną działalność gospodarczą, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

Podstawowym celem prowadzonego postępowania jest uzdrowienie sytuacji Spółki poprzez restrukturyzację zadłużenia. Wierzytelności wobec Spółki powstałe przed dniem 7 stycznia 2021 r. będą podlegały zaspokojeniu na zasadach określonych w układzie, który zostanie zawarty w toku niniejszego postępowania układowego. Wierzytelności tych – zgodnie z art. 252 ust. 1 w zw. z art. 273 p.r. – ani Dłużnik, ani też nadzorca sądowy, nie mogą spełniać poza układem.

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 7 stycznia 2021 r., będą na bieżąco spłacane przez Spółkę w toku postępowania.

Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec Spółki, nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. bezpośrednio na podstawie ksiąg i dokumentów Spółki.

O dalszym przebiegu postępowania wierzyciele zostaną poinformowani korespondencyjne oraz za pośrednictwem strony internetowej www.zfrsa.pl