Inne postępowania

Kontakt:

td@zfrsa.pl

Postępowania

TEA DEVELOPMENT sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 13 kwietnia 2021 roku została ogłoszona upadłość TEA DEVELOPMENT sp. z o.o. w Warszawie (dalej jako „Upadły”), sygn. akt: XVIII GU 948/20

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została syndykiem w niniejszym postępowaniu.

W punkcie III postanowienia o ogłoszeniu upadłości Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na wskazany przez niego w obwieszczeniu adres w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W związku z powyższym proszę o dokonywanie zgłoszeń wierzytelności do syndyka na adres:

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. 
syndyk masy upadłości TEA DEVELOPMENT sp. z o.o. w upadłości 
ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa
sygn. akt: XVIII GUp 38/21

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt XVIII GUp 38/21

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania upadłościowego syndyk kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: td@zfrsa.pl

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości


17.09.2021

Zatwierdzenie listy wierzytelności

+

Szanowni Państwo,

Syndyk masy upadłości TEA DEVELOPMENT sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 września 2021 r. Sędzia-komisarz zatwierdził listę wierzytelności złożoną przez syndyka do akt postępowania sygn. XVIII GUp 38/21 w dniu 23 lipca 2021 r.

12.08.2021

Obwieszczenie w MSiG o złożeniu przez syndyka listy wierzytelności do akt postępowania

+

Szanowni Państwo,

Syndyk masy upadłości TEA DEVELOPMENT sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że do akt postępowania sygn. XVIII GUp 38/21 w dniu 23 lipca 2021 r. została złożona lista wierzytelności. Obwieszczenie o złożeniu listy wierzytelności ukazało się w dniu 12 sierpnia 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 155/2021 (6300), poz. 51445.

Obwieszczenie w MSiG

11.08.2021

Obwieszczenie w MSiG o złożeniu przez syndyka opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego do akt postępowania

+

Szanowni Państwo,

Syndyk masy upadłości TEA DEVELOPMENT sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że do akt postępowania sygn. XVIII GUp 38/21 w dniu 23 lipca 2021 r. został złożony opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego. Obwieszczenie o złożeniu opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego ukazało się w dniu 11 sierpnia 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 154/2021 (6299), poz. 51266.

Obwieszczenie w MSiG

26.04.2021

Zgłoszenia wierzytelności

+

W punkcie III postanowienia o ogłoszeniu upadłości Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na wskazany przez niego w obwieszczeniu adres w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W związku z powyższym proszę o dokonywanie zgłoszeń wierzytelności do syndyka na adres:

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. 
syndyk masy upadłości TEA DEVELOPMENT sp. z o.o. w upadłości 
ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa
sygn. akt: XVIII GUp 38/21

W toku postępowania upadłościowego zostanie sporządzona lista wierzytelności obejmująca wierzytelności powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości. Wierzyciel, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić syndykowi swoją wierzytelność. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać, w dwóch egzemplarzach, w formie pisemnej zgodnie z udostępnionym wzorem. Wzór zgłoszenia wierzytelności można również pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wymogi formalne zgłoszenia wierzytelności zostały uregulowane w art. 239 i 240 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. W szczególności syndyk poucza wierzycieli, że:

  1. wierzytelność w walucie obcej bez względu na termin jej wymagalności umieszcza się na liście po przeliczeniu na walutę polską według średniego kursu walut obcych w Narodowym Banku Polskim z dnia ogłoszenia upadłości tj. z dnia 12 grudnia 2019 r. (art. 251 p.u.).
  2. odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się na liście wierzytelności w kwocie naliczonej do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia upadłości włącznie (art. 247 p.u.). 
  3. wierzytelność za okres rozliczeniowy, w trakcie którego została ogłoszona upadłość, w szczególności z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy, podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne, ulega z mocy prawa proporcjonalnemu podziałowi na część traktowaną jak wierzytelność powstała przed dniem ogłoszenia upadłości oraz część traktowaną jak wierzytelność powstająca po dniu ogłoszenia upadłości. Jeżeli rozliczenie należności publicznoprawnych wymaga sporządzenia deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmujących rozliczenie, obie części wierzytelności, ujmowane są w odrębnych deklaracjach lub innych tego typu dokumentach (245a p.u).
  4. do zgłoszenia wierzytelności należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby, która podpisuje się pod zgłoszeniem wierzytelności, do reprezentowania wierzyciela.

Ponadto, syndyk poucza wierzycieli zagranicznych, że zgodnie z art. 380 p.u. wierzyciel, który nie ma miejsca zamieszkania, zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowił w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do prowadzenia sprawy, jest obowiązany wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tego wierzyciela pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Do zgłoszenia wierzytelności należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby, która podpisuje się pod zgłoszeniem wierzytelności, do reprezentowania wierzyciela. W przypadku osób prawnych wymagane jest dołączenie wyciągu z właściwego zagranicznego rejestru handlowego.

Wzór zgłoszenia wierzytelności