Inne postępowania

Kontakt:

tomar@zfrsa.pl

Postępowania

Tomar sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

w dniu 04 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otworzył postępowania sanacyjne wobec spółki Tomar sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”). Na sędziego-komisarza wyznaczono ASR Artura Kapłona.

Na zarządcę wyznaczono spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., która będzie sprawowała nadzór nad działalnością Spółki w trakcie postępowania. Jednocześnie, bieżąca działalność gospodarcza w ramach tzw. „zwykłego zarządu”, będzie nadal wykonywana bezpośrednio przez Zarząd Spółki.

Informujemy, że w związku z otwarciem postępowania, wszelkie zobowiązania powstałe przed dniem 04 lipca 2019 r. zostaną spłacone zgodnie z zasadami przyjętymi w układzie przegłosowanym przez Zgromadzenie Wierzycieli (nie mogą być one spłacane aż do zakończenia postępowania).

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 04 lipca 2019 r. będą na bieżąco spłacane przez Spółkę w toku postępowania.

Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec Spółki, nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. bezpośrednio na podstawie ksiąg i dokumentów Spółki.

O złożeniu spisu zostaną Państwo poinformowani obwieszczeniem, które ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowanie jest prowadzone przez poznański oddział Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań.

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt mailowy: tomar@zfrsa.pl albo telefoniczny 537 408 403.


01.10.2019

Spis wierzytelności Tomar sp. z o.o. w restrukturyzacji

+

Zarządca informuje, że w dniu 01 października 2019 r. ukazało się obwieszczenie w MSIG o spisie wierzytelności Tomar sp. z o.o. złożonym do akt postępowania sanacyjnego XI GRs 7/19 w dniu 02 września 2019 r.

Ze spisem wierzytelności mogą się Państwo zapoznać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, po wydaniu przez sędziego-komisarza zarządzenia o jego wyłożeniu. Do zapoznania się ze spisem wierzytelności nie jest potrzebne wcześniejsze zamówienie akt – odpis spisu wierzytelności jest wyłożony w Czytelni akt jako odrębny dokument. Niemniej jednak muszą się Państwo legitymować pełnomocnictwem do reprezentowania wierzyciela.

Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o złożeniu spisu wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności lub co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

W przypadku rozbieżności pomiędzy saldem wierzytelności wykazanym w Państwa księgach rachunkowych a wysokością wierzytelności uwzględnioną na spisie, proszę o weryfikację, czy Państwa wierzytelność na dzień otwarcia postępowania była wymagalna. Jeżeli termin płatności wierzytelności przypadał po dniu 04 lipca 2019 r., Zarządca umieścił w spisie wierzytelności wierzytelność pomniejszoną o odsetki ustawowe (obecnie 5 %) za czas od dnia otwarcia postępowania do dnia wymagalności, najdłużej jednak za dwa lata (art. 79 ust. 1 p.r.).

Nadto Zarządca podkreśla, że na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawa ta nie znajduje zastosowania do długów objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, w związku z czym odsetki od wierzytelności zostały naliczone na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Obwieszczenie.

23.07.2019

Obwieszczenie w MSIG o sanacji

+

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 23 lipca 2019 r. ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nr 141/2019, poz. 38455, ukazało się obwieszczenie o otwarciu postępowania sanacyjnego. Tekst obwieszczenia w załączeniu.

Obwieszczenie.

18.07.2019

Postanowienie o otwarciu postępowania

+