Inne postępowania

Postępowania

TOP SECRET Sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

w dniu 2 września 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 171/2020 (6061), poz. 44240, ukazało się obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu TOP SECRET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (KRS: 0000129475; dalej „Spółka”). Postępowanie odbywa się ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), jako tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Na podstawie umowy zawartej ze Spółką funkcję nadzorcy układu w niniejszym postępowaniu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Spółka nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

W związku z wyznaczeniem dnia układowego, zobowiązania powstałe przed dniem 1 września 2020 r. zostaną zaspokojone zgodnie z warunkami układu przyjętego przez wierzycieli. Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 1 września 2020 r., będą na bieżąco spłacane w toku postępowania. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu jest Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt XIV GRz 1/20).

Postępowanie prowadzone jest przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Wspólna 70, Piętro IX, 00-687 Warszawa. Adres korespondencyjny do kontaktu dla wierzycieli to: uklad@topsecret.com.pl.

Obwieszczenie


05.02.2021

Informacja o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu

+

Szanowni Państwo, 

w dniu 29 grudnia 2020 r. Top Secret spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi złożyła wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. 

Obwieszczenie o złożeniu wniosku ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 4 lutego 2021 r. pod poz. 8503.

Obwieszczenie