Inne postępowania

Kontakt:

wbr@zfrsa.pl

Postępowania

Wielkopolskie Browary Regionalne sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

w dniu 26 listopada 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 229 / 2021 (6374), poz. 73932, ukazało się obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu Wielkopolskie Browary Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niechanowie (KRS: 0000524408; dalej „Spółka”). Postępowanie odbywa się ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) - jako tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Na podstawie umowy zawartej ze Spółką funkcję nadzorcy układu w niniejszym postępowaniu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Spółka nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

W związku z wyznaczeniem dnia układowego, zobowiązania powstałe przed dniem 22 listopada 2021 r. zostaną zaspokojone zgodnie z warunkami układu przyjętego przez wierzycieli. Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 22 listopada 2021 r., będą na bieżąco spłacane w toku postępowania. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu jest Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie prowadzone jest przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań. Adres korespondencyjny do kontaktu dla wierzycieli to: wbr@zfrsa.pl

Obwieszczenie


19.05.2022

Obwieszczenie o zatwierdzeniu układu

+

W dniu 19 maja 2022 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 96/2022 (6495) ukazało się obwieszczenie o postanowieniu Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto z dnia 25 kwietnia 2022 r., XI GRz 180/21, o zatwierdzeniu układu w uproszczonym postępowaniu restukturyzacyjnym dłużnika Wielkopolskie Browary Regionalne sp. z o.o. w restrukturyzacji. Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni.

Obwieszczenie

25.03.2022

Wniosek o zatwierdzenie układu

+

Nadzorca układu informuje, że w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym Wielkopolskie Browary Regionalne sp. z o.o. stwierdził przyjęcie układu.

W dniu 25 marca 2022 r. Dłużnik złożył do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu wniosek o zatwierdzenie układu.

Nadzorca układu opublikuje komunikat o rozstrzygnięciu w przedmiocie rozpoznania układu po jego doręczeniu.

Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt: XI GRz 180/21.