Inne postępowania

Kontakt:

wikr@zfrsa.pl

Postępowania

WIKR.PL SP. Z O.O. SP.K.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 8 sierpnia 2018 r. (sygn. akt X GR 51/18) otwarto przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki WIKR.PL sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako "Spółka"). Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została nadzorcą sądowym tego postępowania. Funkcję sędziego-komisarza pełni SSR Arkadiusz Zagrobelny. 

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną WIKR.PL sp. z o.o. sp.k.

Spółka - tak jak dotychczas - prowadzi działalność gospodarczą, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

Podstawowa zmiana polega na:

- ochronie Spółki przed postępowaniami egzekucyjnymi (zakaz wszczynania egzekucji przeciwko WIKR.PL sp. z o.o. sp.k.)

- oraz tym, że długi powstałe przed dniem 8 sierpnia 2018 r. będą podlegały restrukturyzacji na zasadach określonych w propozycjach układowych (propozycje układowe zostaną doręczone każdemu wierzycielowi na adres jego siedziby/zamieszkania na dalszym etapie postępowania).

Nad przestrzeganiem prawa oraz bieżącą działalnością WIKR.PL sp. z o.o. sp.k. czuwa nadzorca sądowy, bez zgody którego Spółka nie może dokonywać czynności przekraczających tzw. zwykły zarząd.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca kontaktuje się z wierzycielami Spółki przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: wikr@zfrsa.pl.


26.06.2020

Informacja o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

+

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA informuje, że przyspieszone postępowanie układowe prowadzone wobec dłużnika – WIKR.PL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej (KRS 0000608782) przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XIX GRp 4/19, zostało zakończone albowiem w dniu 28 maja 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XXIII Gospodarczy Odwoławczy, oddalił zażalenie na postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o zatwierdzeniu układu przyjętego w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika.

Tym samym, z dniem zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego, tj. z dniem 28 maja 2020 r., dotychczasowy nadzorca sądowy, tj. Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA, objął funkcję nadzorcy wykonania układu (art. 171 ust. 1 p.r.).

Zgodnie z art. 324 ust. 2 p.r., obwieszczenie o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 115/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r., poz. 27817.

Obwieszczenie MSiG.
 

12.08.2019

Zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny

+

W dniu 28 czerwca 2019 r. w siedzibie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie odbyła się rozprawa wyznaczona w celu rozpoznania przyjętego przez wierzycieli układu. Sąd, po wysłuchaniu uczestników postępowania, odroczył publikację postanowienia w sprawie zatwierdzenia układu. Następnie, postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 r. na posiedzeniu jawnym, sąd zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 18 czerwca 2019 r. Obwieszczenie o zatwierdzeniu układu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 10 lipca 2019 r. pod poz. 36055. Postanowienie sądu restrukturyzacyjnego nie jest jeszcze prawomocne.

Obwieszczenie

12.08.2019

Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem

+

W dniu 18 czerwca 2019 r., w siedzibie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100a, odbyło się zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzeniu wierzycieli przewodniczył sędzia-komisarz. Nadzorca sądowy złożył do akt sprawy aktualizację spisu wierzytelności oraz opinię o możliwości wykonania układu. Dokumenty te są dostępne dla wszystkich wierzycieli do wglądu w sekretariacie sądu. Nadzorca sądowy przedstawił również ustnie główne założenia planu restrukturyzacyjnego, a także streścił najważniejsze zagadnienia opinii, która zawierała pozytywną ocenę możliwości wykonania układu. Po wyczerpaniu przedmiotu obrad nadzorca sądowy podsumował głosowanie wierzycieli. W rezultacie, za przyjęciem układu zagłosowała większość wierzycieli w każdej z grup, reprezentująca kolejno w grupie I – 100 % sumy wierzytelności, w grupie II – 95,74 %, natomiast w grupie III – 68,76% sumy wierzytelności objętej układem. Osiągnięte zostały zarówno większości osobowe, jak i kapitałowe przewidziane w art. 119 p.r. do przyjęcia układu. Sędzia-komisarz wydał na zgromadzeniu wierzycieli postanowienie w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu.

Obwieszczenie o: (i) złożeniu przez nadzorcę aktualnego spisu wierzytelności w trybie art. 262 p.r., (ii) zatwierdzeniu aktualnego spisu wierzytelności przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 18 czerwca 2019 r., (iii) stwierdzeniu przyjęcia układu na zgromadzeniu wierzycieli zwołanym w celu głosowania nad układem postanowieniem sędziego-komisarza z dnia 18 czerwca 2019 r. wraz z treścią przyjętego układu, ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 27 czerwca 2019 r. pod poz. 33890.

Obwieszczenie

 

18.04.2019

ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU WIERZYCIELI ZWOŁANYM W CELU GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM

+

Nadzorca sądowy w przyspieszonym postępowaniu układowym WIKR.PL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w restrukturyzacji z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Dłużnik” lub „Spółka”) zawiadamia wierzycieli Spółki, że Sędzia-komisarz zwołał zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem i wyznaczył jego termin na dzień 18 czerwca 2019 roku, godz. 12:00, sala 14 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100a.

Ponadto nadzorca sądowy informuje, że do wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem zostaną przesłane listami poleconymi pisemne zawiadomienia o zgromadzeniu wierzycieli wraz z następującymi dokumentami i informacjami:

  • zarządzenie sędziego-komisarza z dnia 19 marca 2019 r.,
  • propozycje układowe Dłużnika (złożone przez dłużnika w dniu 11 września 2018 r.),
  • informacja o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz karta do głosowania,
  • pouczenie o treści przepisów prawa,
  • informacja o podziale wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności ze względu na kategorie interesów.

Już teraz Państwa informujemy, że głosowanie nad układem co do zasady odbywa się pisemnie. Pisemne oddanie głosu polega na wypełnieniu karty do głosowania i jej podpisaniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w Państwa przedsiębiorstwie. Karty do głosowania zostaną Państwu doręczone celem wypełnienia i podpisania. Jednakże, wierzyciel, który stawi się osobiście w dniu 18 czerwca 2019 r. na zgromadzeniu wierzycieli będzie mógł oddać głos ustnie do protokołu.  

Z uwagi na bardzo dużą liczbę wierzycieli prosimy w miarę możliwości o wybór pisemnej formy głosowania. W przypadku wyboru formy pisemnej wypełnione karty do głosowania należy niezwłocznie – nie później niż do dnia 17 czerwca 2019 r. - doręczyć na adres nadzorcy sądowego, tj.: Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A, ul. Wspólna 70 piętro IX; 00-687 Warszawa. Nadzorca sądowy następnie wszystkie karty nadesłane przez wierzycieli złoży w sądzie i poda wynik głosowania ustnie na zgromadzeniu wierzycieli.

Dodatkowo, przed wysłaniem przez nadzorcę do wierzycieli kompletu dokumentów, o którym mowa powyżej, celem usprawnienia procesu zbierania głosów, przedstawiciele WIKR.PL sp. z o.o. sp.k. w restrukturyzacji osobiście będą kontaktowali się z Państwem i przedstawiali wzory kart do głosowania w celu umożliwienia wierzycielom oddania głosu w sprawie układu już na obecnym etapie. Można zatem wybrać również taką formę głosowania. Pamiętać należy, by podpisaną kartę przekazać reprezentantom Spółki celem dostarczenia do kancelarii nadzorcy sądowego lub samodzielnie wysłać na nasz adres, czyli na adres: Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A, ul. Wspólna 70 piętro IX; 00-687 Warszawa.