Inne postępowania

Kontakt:

wikr@zfrsa.pl

Postępowania

WIKR.PL SP. Z O.O. SP.K.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 8 sierpnia 2018 r. (sygn. akt X GR 51/18) otwarto przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki WIKR.PL sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako "Spółka"). Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została nadzorcą sądowym tego postępowania. Funkcję sędziego-komisarza pełni SSR Arkadiusz Zagrobelny. 

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną WIKR.PL sp. z o.o. sp.k.

Spółka - tak jak dotychczas - prowadzi działalność gospodarczą, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

Podstawowa zmiana polega na:

- ochronie Spółki przed postępowaniami egzekucyjnymi (zakaz wszczynania egzekucji przeciwko WIKR.PL sp. z o.o. sp.k.)

- oraz tym, że długi powstałe przed dniem 8 sierpnia 2018 r. będą podlegały restrukturyzacji na zasadach określonych w propozycjach układowych (propozycje układowe zostaną doręczone każdemu wierzycielowi na adres jego siedziby/zamieszkania na dalszym etapie postępowania).

Nad przestrzeganiem prawa oraz bieżącą działalnością WIKR.PL sp. z o.o. sp.k. czuwa nadzorca sądowy, bez zgody którego Spółka nie może dokonywać czynności przekraczających tzw. zwykły zarząd.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca kontaktuje się z wierzycielami Spółki przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: wikr@zfrsa.pl.


18.04.2019

ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU WIERZYCIELI ZWOŁANYM W CELU GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM

+

Nadzorca sądowy w przyspieszonym postępowaniu układowym WIKR.PL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w restrukturyzacji z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Dłużnik” lub „Spółka”) zawiadamia wierzycieli Spółki, że Sędzia-komisarz zwołał zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem i wyznaczył jego termin na dzień 18 czerwca 2019 roku, godz. 12:00, sala 14 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100a.

Ponadto nadzorca sądowy informuje, że do wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem zostaną przesłane listami poleconymi pisemne zawiadomienia o zgromadzeniu wierzycieli wraz z następującymi dokumentami i informacjami:

  • zarządzenie sędziego-komisarza z dnia 19 marca 2019 r.,
  • propozycje układowe Dłużnika (złożone przez dłużnika w dniu 11 września 2018 r.),
  • informacja o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz karta do głosowania,
  • pouczenie o treści przepisów prawa,
  • informacja o podziale wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności ze względu na kategorie interesów.

Już teraz Państwa informujemy, że głosowanie nad układem co do zasady odbywa się pisemnie. Pisemne oddanie głosu polega na wypełnieniu karty do głosowania i jej podpisaniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w Państwa przedsiębiorstwie. Karty do głosowania zostaną Państwu doręczone celem wypełnienia i podpisania. Jednakże, wierzyciel, który stawi się osobiście w dniu 18 czerwca 2019 r. na zgromadzeniu wierzycieli będzie mógł oddać głos ustnie do protokołu.  

Z uwagi na bardzo dużą liczbę wierzycieli prosimy w miarę możliwości o wybór pisemnej formy głosowania. W przypadku wyboru formy pisemnej wypełnione karty do głosowania należy niezwłocznie – nie później niż do dnia 17 czerwca 2019 r. - doręczyć na adres nadzorcy sądowego, tj.: Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A, ul. Wspólna 70 piętro IX; 00-687 Warszawa. Nadzorca sądowy następnie wszystkie karty nadesłane przez wierzycieli złoży w sądzie i poda wynik głosowania ustnie na zgromadzeniu wierzycieli.

Dodatkowo, przed wysłaniem przez nadzorcę do wierzycieli kompletu dokumentów, o którym mowa powyżej, celem usprawnienia procesu zbierania głosów, przedstawiciele WIKR.PL sp. z o.o. sp.k. w restrukturyzacji osobiście będą kontaktowali się z Państwem i przedstawiali wzory kart do głosowania w celu umożliwienia wierzycielom oddania głosu w sprawie układu już na obecnym etapie. Można zatem wybrać również taką formę głosowania. Pamiętać należy, by podpisaną kartę przekazać reprezentantom Spółki celem dostarczenia do kancelarii nadzorcy sądowego lub samodzielnie wysłać na nasz adres, czyli na adres: Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A, ul. Wspólna 70 piętro IX; 00-687 Warszawa.