Inne postępowania

Kontakt:

wikr@zfrsa.pl

Postępowania

WIKR.PL SP. Z O.O. SP.K.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 8 sierpnia 2018 r. (sygn. akt X GR 51/18) otwarto przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki WIKR.PL sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako "Spółka"). Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została nadzorcą sądowym tego postępowania. Funkcję sędziego-komisarza pełni SSR Arkadiusz Zagrobelny. 

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną WIKR.PL sp. z o.o. sp.k.

Spółka - tak jak dotychczas - prowadzi działalność gospodarczą, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

Podstawowa zmiana polega na:

- ochronie Spółki przed postępowaniami egzekucyjnymi (zakaz wszczynania egzekucji przeciwko WIKR.PL sp. z o.o. sp.k.)

- oraz tym, że długi powstałe przed dniem 8 sierpnia 2018 r. będą podlegały restrukturyzacji na zasadach określonych w propozycjach układowych (propozycje układowe zostaną doręczone każdemu wierzycielowi na adres jego siedziby/zamieszkania na dalszym etapie postępowania).

Nad przestrzeganiem prawa oraz bieżącą działalnością WIKR.PL sp. z o.o. sp.k. czuwa nadzorca sądowy, bez zgody którego Spółka nie może dokonywać czynności przekraczających tzw. zwykły zarząd.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca kontaktuje się z wierzycielami Spółki przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: wikr@zfrsa.pl.