Inne postępowania

Postępowania

Włodarzewska S. A.

Status: Zakończone
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 21 września 2016 r. (sygn. akt X GR 48/16) otwarto przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki Włodarzewska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"). Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została nadzorcą sądowym tego postępowania. Funkcję sędziego-komisarza pełni SSR A. Ziółkowska-Majkowska, zaś zastępcy sędziego-komisarza A. Kaftańska. 

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną Włodarzewska S.A. Spółka - tak jak dotychczas - prowadzi działalność gospodarczą, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

Podstawowa zmiana polega na ochronie Spółki przed postępowaniami egzekucyjnymi (zakaz wszczynania egzekucji przeciwko Włodarzewska S.A.) oraz tym, że długi powstałe przed dniem 21 września 2016 r. będą podlegały restrukturyzacji na zasadach określonych w propozycjach układowych (propozycje układowe zostaną doręczone każdemu wierzycielowi na adres jego siedziby w najbliższych tygodniach).

Nad przestrzeganiem prawa oraz bieżącą działalnością Włodarzewska S.A. czuwa nadzorca sądowy, bez zgody którego Spółka nie może dokonywać czynności przekraczających tzw. zwykły zarząd.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: wlodarzewska@zfrsa.pl.

 


13.10.2017

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Włodarzewska S.A. z siedzibą w Warszawie.

+

Informujemy,  że w dniu 18 września 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Włodarzewska S.A. z siedzibą w Warszawie. Sędzią-komisarzem została wyznaczona SSR Aleksandra Ziółkowska-Majkowska, zaś syndykiem masy upadłości Krzysztof Gołąb (numer doradcy restrukturyzacyjnego 140). Postępowanie upadłościowe stało się tym samym jedynym właściwym postępowaniem, w toku którego wierzyciele Spółki mogą dochodzić swoich roszczeń, dokonując zgłoszenia wierzytelności. Uwaga ta dotyczy również wierzycieli, którzy zostali umieszczeni w spisie wierzytelności sporządzonym przez nadzorcę sądowego, niezatwierdzonym w toku postępowania restrukturyzacyjnego.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skutkiem ogłoszenia upadłości Włodarzewska S.A. z siedzibą w Warszawie jest wygaśnięcie funkcji nadzorcy sądowego i tymczasowego nadzorcy sądowego, do których pełnienie na wyznaczona została spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. w postepowaniu restrukturyzacyjnym oraz w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

O ogłoszeniu upadłości Spółki obwieszczono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 25 września 2017 r. Od tej daty wierzyciele mają 30 dni na dokonanie zgłoszenia wierzytelności, które należy złożyć na ręce Sędzi-Komisarz na piśmie w dwóch egzemplarzach (formularz zgłoszenia wierzytelności jest dostępny pod adresem: https://ms.gov.pl/pl/restrukturyzacja-i-upadlosc/wzory-stosowane-w-postepowaniu-upadlosciowym/

14.04.2017

Postanowienie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego Włodarzewska S.A.

+

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wydał postanowienie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego Włodarzewska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie. Orzeczenie jest nieprawomocne. Na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie (art. 327 PrRest). Termin na złożenie zażalenia wynosi dwa tygodnie i rozpoczyna bieg od dnia doręczenia opisu postanowienia z uzasadnieniem. Wniosek o uzasadnienie i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem składa się w terminie tygodnia od dnia odbycia posiedzenia (dotyczy to podmiotów zawiadomionych o posiedzeniu) albo publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (dotyczy to podmiotów niezawiadomionych o posiedzeniu).

W ocenie sądu restrukturyzacyjnego umorzenie przyspieszonego postępowania układowego było konieczne w szczególności dla uniknięcia ryzyka pokrzywdzenia wierzycieli, a ponadto ze względu na wysokie ryzyko niewykonania układu zaproponowanego przez dłużnika wierzycielom. Sąd zwrócił uwagę, że w aktualnym stanie prawnym dla wierzycieli – a w szczególności dla grupy nabywców lokali mieszkalnych – korzystniejsze może być przeprowadzenie wobec Włodarzewska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postępowania upadłościowego.

Nadzorca sądowy od samego początku stał na stanowisku, że dla powodzenia procesu restrukturyzacji niezbędne jest pozyskanie dodatkowego finansowania i osiągnięcie porozumienia z wierzycielami rzeczowymi celem zapewnienia warunków umożliwiających kontynuowanie rozpoczętych przedsięwzięć deweloperskich oraz realizację inwestycji zaplanowanych. Tych celów, pomimo prowadzonych przez dłużnika rozmów, nie udało się niestety osiągnąć.

Informujemy, że Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełni rolę nadzorcy sądowego do czasu uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego Włodarzewska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie. Do czasu uprawomocnienia się przedmiotowego postanowienia dłużnika nadal obowiązują przepisy prawa restrukturyzacyjnego – dotyczy to m.in. udzielonej dłużnikowi ochrony przeciwegzekucyjnej, zakazu spełniania zobowiązań objętych układem, a także obowiązku uzyskiwania zgody nadzorcy sądowego na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Przypominamy, że w sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: wlodarzewska@zfrsa.pl. Zaznaczamy, że względu na ograniczenia przewidziane w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, nadzorca sądowy jedynie informuje wierzycieli o przebiegu postępowania, a wszelkie konsultacje nie mogą nosić znamion udzielania pomocy prawnej, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń o dłużnika.

23.01.2017

Propozycje układowe dłużnika z 9.01.2017

+

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9.01.2017 r. dłużnik złożył do akt przyspieszonego postępowania układowego propozycje układowe.

Propozycje układowe dłużnika przewidują podział na dziesięć grup wierzycieli obejmujących poszczególne kategorie interesów, ustalone w oparciu m.in. o kryterium wartości wierzytelności lub ich rodzaju. Mając na uwadze, że niniejsze postępowanie toczy się według przepisów o restrukturyzacji dewelopera zaznaczamy, że propozycje układowe dla nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych zostały zamieszczone w grupach oznaczonych numerami 9 i 10.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że termin zgromadzenia wierzycieli, zwoływanego w celu głosowania nad układem, nie został jeszcze wyznaczony. O wyznaczonym terminie sędzia-komisarz zawiadomi wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informację o podziale wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności ze względu na kategorie interesów, informację o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz pouczenie o treści przepisów art. 107-110, art. 113 i art. 115-119 ustawy – Prawo Restrukturyzacyjne. Zawiadomienie zostanie doręczone również wierzycielom umieszczonym w spisie wierzytelności spornych wraz z informacją, że sędzia-komisarz może dopuścić ich do udziału w zgromadzeniu wierzycieli, jeżeli uprawdopodobnią istnienie swoich wierzytelności.

http://zimmermanfilipiak.pl/assets/files/Włodarzewska - propozycje układowe Dłużnika.pdf

09.12.2016

Ustanowienie rady wierzycieli Włodarzewska S.A.

+

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem Sędziego-komisarza z dnia 9 listopada 2016 r. (sygn. akt X GRp 12/16) w przyspieszonym postępowaniu układowym Włodarzewska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ustanowiona została rada wierzycieli. Na członków rady wierzycieli powołani zostali:

Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie,
Filip Maliszewski,
Miasto Stołeczne Warszawa,
Kurator ustanowiony do reprezentowania praw obligatariuszy – Katarzyna Uszak,
Trasko Inwest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrzeszowie.

Ponadto, na zastępców członków rady wierzycieli powołani zostali: Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Wspólnota Mieszkaniowa Pory 65 w Warszawie. 

Podstawowym obowiązkiem i uprawnieniem rady wierzycieli jest udzielanie pomocy nadzorcy sądowemu oraz kontrola jego czynności. Ponadto, rada wierzycieli uprawniona jest do badania stanu masy układowej, udzielania zezwolenia na czynności, które mogą być dokonane tylko za zezwoleniem rady wierzycieli. Na żądanie nadzorcy, sędziego-komisarza lub dłużnika rada wierzycieli wyraża opinie również w sprawach innego rodzaju. Rada wierzycieli może także przedstawiać sędziemu-komisarzowi uwagi o działalności dłużnika oraz nadzorcy sądowego. Przy wykonywaniu swoich obowiązków rada wierzycieli kieruje się interesem ogółu wierzycieli.

http://zimmermanfilipiak.pl/assets/files/Włodarzewska S.A. Postanowienie o ustanow. RW X GRp 12-16.pdf

03.11.2016

Złożenie planu restrukturyzacyjnego Włodarzewska S.A.

+

Informujemy, że dnia 1 listopada 2016 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, złożony został plan restrukturyzacyjny Włodarzewska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z art. 10 ust. 3 w zw. z art. 455 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, plan restrukturyzacyjny podlega wyłożeniu w sekretariacie sądu, gdzie jest dostępny dla wszystkich uczestników postępowania.

04.10.2016

Ustanowienie kuratora dla obligatariuszy Włodarzewska S.A.

+

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 4 października 2016 r., ustanowiony został kurator do reprezentowania praw obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec Włodarzewska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, w osobie Katarzyny Uszak.

Informujemy, że postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji zostało uregulowane odrębnie w art. 362 – 367 ustawy Prawo Restrukturyzacyjne. W szczególności informujemy, że zgodnie z art. 363 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, każdy obligatariusz może w niniejszym postępowaniu działać samodzielnie (w tym głosować za układem) po dopuszczenia go do udziału przez sędziego-komisarza. Aby zostać dopuszczonym do udziału w postępowaniu, zainteresowany obligatariusz musi wykazać swoje prawo z obligacji, poprzez złożenie w sądzie dowodu posiadania obligacji. Po dopuszczeniu do udziału, obligatariusz nie będzie już reprezentowany przez kuratora i korzystać będzie ze wszystkich praw uczestnika postępowania.

http://zimmermanfilipiak.pl/assets/files/kurator K.Uszak.pdf