Inne postępowania

Kontakt:

zbyszko@zfrsa.pl

Postępowania

Zakład Mięsny „Zbyszko”

Status: W toku

Szanowni Państwo,

w dniu 9 października 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 198/2020 (6088), poz. 53513, ukazało się obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – Zakład Mięsny „Zbyszko” Zbigniew Kruk, ul. Wolska 84/86, lok. 207 (01-141 Warszawa), NIP 729173932. Postępowanie odbywa się ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), jako tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. 

Na podstawie umowy zawartej z Dłużnikiem funkcję nadzorcy układu w niniejszym postępowaniu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Dłużnik nie jest pozbawiony prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

W związku z wyznaczeniem dnia układowego, zobowiązania powstałe przed dniem 8 października 2020 r. zostaną zaspokojone zgodnie z warunkami układu przyjętego przez wierzycieli. Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 8 października 2020 r., będą na bieżąco spłacane w toku postępowania.

Postępowanie prowadzone jest przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Wspólna 70, Piętro IX, 00-687 Warszawa.

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt: zbyszko@zfrsa.pl.

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania.