Agnieszka Stenzel

radca prawny


a.stenzel@zfrsa.pl

Współ­pra­cow­nik kan­ce­la­rii Zim­mer­man i Wspól­ni­cy sp.k.

Spe­cja­li­zu­je się w pra­wie re­struk­tu­ry­za­cyj­nym i upa­dło­ścio­wym.

Po­sia­da bo­ga­te do­świad­cze­nie w za­kre­sie:

  • do­radz­twa oraz re­pre­zen­to­wa­nia za­rów­no wie­rzy­cie­li, jak i dłuż­ni­ków w po­stę­po­wa­niach upa­dło­ścio­wych,
  • ne­go­cja­cji z wie­rzy­cie­la­mi, w tym kontrahentami dłużnika oraz in­sty­tu­cja­mi fi­nan­su­ją­cy­mi, ce­lem wy­pra­co­wa­nia po­ro­zu­mie­nia co do zawarcia układu
  • przy­go­to­wa­nia pism w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
  • bie­żą­cej ob­słu­gi podmio­tów go­spo­dar­czych, w tym spół­ek za­gro­żo­nych nie­wy­pła­cal­no­ścią
  • przy­go­to­wy­wa­niu opi­nii praw­nych, w tym obej­mu­ją­cych za­gad­nie­nia zwią­za­ne z od­po­wie­dzial­no­ścią od­szko­do­waw­czą członków zarządu
  • ko­or­dy­na­cji prac ze­spo­łu praw­ni­ków, księ­go­wych i ka­dry me­na­dżer­skiej na eta­pie przy­go­to­wy­wa­nia pro­po­zy­cji ukła­do­wych.

Wspó­łau­tor­ka pu­bli­ka­cji z dzie­dzi­ny pra­wa upa­dło­ścio­we­go i restrukturyzacyjnego. Jej pu­bli­ka­cje uka­za­ły się m.in. w Mo­ni­to­rze Pra­wa Ban­ko­we­go.

Powrót do Zespołu