Bartosz Sierakowski

kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny


b.sierakowski@zfrsa.pl

Wi­­ce­­pre­­zes Za­­rzą­­du Zi­m­me­r­man Fi­­li­­piak Re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cja S.A. Par­t­ner w ka­n­ce­­la­­rii Zi­m­me­r­man i Wspó­l­ni­­cy sp.k.

Spe­­cja­­li­­zu­­je się w re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cji za­­dłu­­że­­nia za­­gro­­żo­­nych podmio­­tów go­­spo­­da­r­czych, ochro­­nie praw wie­­rzy­­cie­­li, w tym eg­ze­­ku­­cji przez za­­rząd przy­­mu­­so­­wy.

Po­­sia­­da bo­­ga­­te do­­świa­d­cze­­nie w za­­kre­­sie swo­­jej spe­­cja­­li­­za­­cji, m.in.:

 • udział w po­­stę­­po­­wa­­niach przed są­­dem re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cy­j­nym i upa­­dło­­­ścio­­wym ja­ko peł­no­moc­nik uczest­ni­ków,
 • wykonuje czynności nadzorcy sądowego w postępowaniach układowych i przyspieszonych postępowaniach układowych oraz nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu,
 • wykonuje czynności zarządcy w postępowaniach sanacyjnych,
 • doradza jako pełnomocnik zarządcom w największych w Polsce postępowaniach restrukturyzacyjnych, 
 • wy­ko­nu­je czyn­no­ści syn­dy­ka w postępowaniach upadłościowych, w tym we wtór­nym po­stę­po­wa­niu upa­dło­ścio­wym,
 • świadczy usługi do­­ra­dz­twa w to­­ku eg­ze­­ku­­cji przez za­­rząd przy­­mu­­so­­wy nad przed­się­­bio­r­stwem,
 • brał udział w naj­wię­k­szych po­­stę­­po­­wa­­niach upadłościowych w opcji układowej w Po­l­sce za­­ko­ń­czo­­nych za­­wa­r­ciem i wy­­ko­­na­­niem ukła­­du (w tym wo­­bec spół­­ki gie­ł­do­­wej no­­to­­wa­­nej na WGPW),
 • do­­ra­dz­ał w to­­ku po­­stę­­po­­wań na­­pra­w­czych (efe­k­ty­w­nie prze­­pro­­wa­­dzo­­no ty­l­ko ki­l­ka ta­­kich po­­stę­­po­­wań w ska­­li ca­­łe­­go kra­­ju),
 • do­­ra­dz­two w to­­ku pier­w­szej w Po­l­sce tzw. upa­­dło­­­ści de­­we­­lo­­pe­r­skiej,
 • ne­­go­­cja­­cje z wie­­rzy­­cie­­la­­mi, w tym in­­sty­­tu­­cja­­mi fi­­na­n­su­­ją­­cy­­mi, ce­­lem wy­­pra­­co­­wa­­nia po­­ro­­zu­­mie­­nia po­­za­­u­kła­­do­­we­­go,
 • za­­rzą­­dza­­nie ze­­spo­­łem pra­w­ni­­ków, księ­­go­­wych i ka­­dry me­­na­­dże­r­skiej na eta­­pie przy­­go­­to­­wy­­wa­­nia pro­­po­­zy­­cji ukła­­do­­wych (pla­­nów re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cy­j­nych) i klu­­czo­­wych pism skła­­da­­nych przed są­­dem upa­­dło­­­ścio­­wym (re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cy­j­nym).

Po­­sia­­da du­­że do­­świa­d­cze­­nie szko­­le­­nio­­wo­­-dy­­da­k­ty­cz­ne. Pre­­le­­gent na ogó­l­no­­po­l­skich ko­n­fe­­re­n­cjach pra­w­ni­­czych. Pro­­wa­­dzi war­sz­ta­­ty dla przed­się­­bio­r­ców i in­­sty­­tu­­cji fi­­na­n­so­­wych z za­­kre­­su po­­stę­­po­­wa­­nia upa­­dło­­­ścio­­we­­go, re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cy­j­ne­­go i eg­ze­­ku­­cy­j­ne­­go. Jest czło­n­kiem za­­rzą­­du spół­­ki ZiW-Sz­ko­­le­­nia sp. z o.o. Wy­kła­da pra­wo re­struk­tu­ry­za­cyj­ne i upa­dło­ścio­we na stu­diach po­dy­plo­mo­wych na Uczel­ni Ła­zar­skie­go w War­sza­wie.

Wspó­­łau­­tor ko­­me­n­ta­­rza pra­k­ty­cz­ne­­go do Pra­­wa re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cy­j­ne­­go (2016), wspó­­łau­­tor pu­­bli­­ka­­cji „Wzo­ry pism pro­ce­so­wych i są­do­wych w po­stę­po­wa­niu re­struk­tu­ry­za­cyj­ny­m” (2016), współautor komentarza „Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz” (2017). Au­­tor i wspó­­łau­­tor ki­l­ku­­dzie­­się­­ciu pu­­bli­­ka­­cji z dzie­­dzi­­ny pra­­wa re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cy­j­ne­­go, upa­­dło­­­ścio­­we­­go i eg­ze­­ku­­cy­j­ne­­go. Pu­­bli­­ku­­je m.in. w Mo­­ni­­to­­rze Pra­­wa Ba­n­ko­­we­­go, Do­rad­cy Re­struk­tu­ry­za­cyj­nym, a ta­k­że jest eks­­pe­r­tem Dzie­n­ni­­ka Ga­­ze­­ty Pra­w­nej, Rze­cz­po­­spo­­li­­tej oraz TVN Bi­­znes i Świat.

Powrót do Zespołu