Bartosz Sierakowski

licencjonowany doradca restrukturyzacyjny


b.sierakowski@zfrsa.pl

Wi­ce­pre­zes Za­rzą­du Zim­mer­man Fi­li­piak Re­struk­tu­ry­za­cja S.A. Part­ner w kan­ce­la­rii Zim­mer­man i Wspól­ni­cy sp.k.

Spe­cja­li­zu­je się w re­struk­tu­ry­za­cji za­dłu­że­nia za­gro­żo­nych podmio­tów go­spo­dar­czych, ochro­nie praw wie­rzy­cie­li, w tym eg­ze­ku­cji przez za­rząd przy­mu­so­wy.

Po­sia­da bo­ga­te do­świad­cze­nie w za­kre­sie swo­jej spe­cja­li­za­cji, m.in.:

  • udział w po­stę­po­wa­niach przed są­dem re­struk­tu­ry­za­cyj­nym i upa­dło­ścio­wym jako pełnomocnik uczestników,
  • do­radz­two w to­ku eg­ze­ku­cji przez za­rząd przy­mu­so­wy nad przed­się­bior­stwem,
  • wykonuje czynności zarządcy i nadzorcy sądowego w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz syndyka we wtórnym postępowaniu upadłościowym,
  • udział w naj­więk­szych po­stę­po­wa­niach ukła­do­wych w Pol­sce za­koń­czo­nych za­war­ciem i wy­ko­na­niem ukła­du (w tym wo­bec spół­ki gieł­do­wej no­to­wa­nej na WGPW),
  • do­radz­two w to­ku po­stę­po­wań na­praw­czych (efek­tyw­nie prze­pro­wa­dzo­no tyl­ko kil­ka ta­kich po­stę­po­wań w ska­li ca­łe­go kra­ju),
  • do­radz­two w to­ku pierw­szej w Pol­sce tzw. upa­dło­ści de­we­lo­per­skiej,
  • ne­go­cja­cje z wie­rzy­cie­la­mi, w tym in­sty­tu­cja­mi fi­nan­su­ją­cy­mi, ce­lem wy­pra­co­wa­nia po­ro­zu­mie­nia po­za­ukła­do­we­go,
  • za­rzą­dza­nie ze­spo­łem praw­ni­ków, księ­go­wych i ka­dry me­na­dżer­skiej na eta­pie przy­go­to­wy­wa­nia pro­po­zy­cji ukła­do­wych (pla­nów re­struk­tu­ry­za­cyj­nych) i klu­czo­wych pism skła­da­nych przed są­dem upa­dło­ścio­wym (re­struk­tu­ry­za­cyj­nym).

Po­sia­da du­że do­świad­cze­nie szko­le­nio­wo­-dy­dak­tycz­ne. Pre­le­gent na ogól­no­pol­skich kon­fe­ren­cjach praw­ni­czych. Pro­wa­dzi warsz­ta­ty dla przed­się­bior­ców i in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych z za­kre­su po­stę­po­wa­nia upa­dło­ścio­we­go, re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go i eg­ze­ku­cyj­ne­go. Jest człon­kiem za­rzą­du spół­ki ZiW – Sz­ko­le­nia sp. z o.o. Wykłada prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Wspó­łau­tor ko­men­ta­rza prak­tycz­ne­go do Pra­wa re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go (2016), współautor publikacji „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym” (2016). Au­tor i wspó­łau­tor kil­ku­dzie­się­ciu pu­bli­ka­cji z dzie­dzi­ny pra­wa re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go, upa­dło­ścio­we­go i eg­ze­ku­cyj­ne­go. Pu­bli­ku­je m.in. w Mo­ni­to­rze Pra­wa Ban­ko­we­go, Doradcy Restrukturyzacyjnym, a tak­że jest eks­per­tem Dzien­ni­ka Ga­ze­ty Praw­nej, Rzecz­po­spo­li­tej oraz TVN Bi­znes i Świat.

Powrót do Zespołu